2018-05-04

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

I denna specialstudie jämförs Konjunkturinstitutets prognosfel för BNP-tillväxten, arbetslösheten, inflationen, reporäntan och det offentligfinansiella sparandet med tio andra svenska prognosinstitut.

Detta görs för prognoser för innevarande och nästkommande års utfall och för två olika utvärderingsperioder.

Vi studerar de genomsnittliga prognosfelen, de så kallade medelfelen, för att undersöka huruvida Konjunkturinstitutet, regeringen och andra prognosinstitut tenderar att under- eller överskatta utfallen.

Dessutom studeras prognosprecisionen för att undersöka träffsäkerheten i de olika prognosinstitutens prognoser.

Samtliga undersökta prognosinstitut blev överraskade av den starka sysselsättningstillväxten och låga timlöneutvecklingen 2017. Det offentligfinansiella sparandet underskattades stort av samtliga prognosinstitut och, tvärtemot de senaste årets tendens att överskatta inflationen så underskattades i genomsnitt inflationen något 2017.

För BNP-tillväxten och arbetslösheten var medelfelet som ett genomsnitt av alla prognosinstitut nära noll 2017, d.v.s. i genomsnitt tog under- och överskattningarna ut varandra. Konjunkturinstitutet hade större än genomsnittliga prognosfel i prognoserna för arbetslösheten, inflationen och reporäntan 2017.

För utvärderingsperioden 2013−2017 underskattades i genomsnitt innevarande och nästkommande års BNP-utfall och det offentligfinansiella sparandet medan arbetslösheten, inflationen och reporäntan i genomsnitt överskattades. För perioden 2013−2017, är Konjunktur­institutets systematiska fel närmare noll och prognosprecisionen bättre än genomsnittet bland prognosinstituten för BNP-tillväxten, inflationen och reporäntan och nära genomsnittet för arbetslösheten och det offentligfinansiella sparandet.

Regeringens prognosprecision för arbetslösheten är för båda utvärderingsperioderna något lägre än genomsnittet för alla prognosinstitut. För reporäntan och det offentligfinansiella sparandet tillhör dock regeringen de prognosinstitut med högst prognosprecision.

Om specialstudien

I Konjunktur­institutets uppdrag ingår att redovisa och analysera prognosprecisionen i Konjunktur­institutets prognoser. I analysen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelser ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser.