2017-04-24

Specialstudie 56: Utvärdering av makroekonomiska prognoser

Utvärdering av makroekonomiska prognoser

En jämförelse av prognoser från Konjunkturinstitutet och tio andra svenska prognosmakare visar att 2016 års utfall för arbetslösheten, timlöneutvecklingen, inflationstakten och reporäntan i genomsnitt överskattades medan sysselsättningstillväxten och det offentligfinansiella sparandet i genomsnitt underskattades.

Undantaget prognoser för innevarande års BNP-tillväxt och innevarande och nästkommande års offentligfinansiella sparande överskattades i genomsnitt utfallen för samtliga variabler under perioden 2012-2016. För båda utvärderingsperioderna 2016 och 2012-2016 är Konjunktur­institutets systematiska fel närmare noll och prognosprecisionen bättre än genomsnittet bland prognosinstituten för inflationen och reporäntan och nära genomsnittet för övriga variabler. Regeringens prognosprecision är för båda utvärderingsperioderna sämre än genomsnittet för alla prognosinstitut för BNP-tillväxten men regeringen tillhör, tillsammans med Konjunkturinstitutet, de prognosinstitut med bäst prognosprecision för inflationen och reporäntan.

I Konjunkturinstitutets uppdrag från regeringen ingår att redovisa och analysera precisionen i Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognoser. I utvärderingen ska en jämförelse göras med regeringens och andra prognosmakares prognosavvikelser. I jämförelsen ingår prognoser för BNP-tillväxten, arbetslösheten, sysselsättningen, timlöneutvecklingen, inflationen, reporäntan och det offentligfinansiella sparandet.