2017-02-24

Specialstudie 54: Hållbarhetsrapport 2017 för de offentliga finanserna

Hållbara offentliga finanser förutsätter att vi arbetar allt längre och blir allt friskare

I rapporten görs en bedömning av hållbarheten i de offentliga finanserna. Syftet med hållbarhetsbedömningar av detta slag är att i ett tidigt skede identifiera potentiella risker för framtida obalanser i de offentliga finanserna.

De offentliga utgifterna skrivs fram utifrån antagandet att det offentliga välfärdsåtagandet hålls oförändrat på nuvarande nivå. Med offentligt välfärdsåtagande avses här en snäv definition som fokuserar på den offentliga budgetens utgiftssida. Antagandet om oförändrat välfärdsåtagande innebär att personaltätheten i välfärdstjänsterna behålls på nuvarande nivå. De offentliga inkomsterna skrivs fram givet de skatteregler som för närvarande gäller.

Analyshorisonten sträcker sig i huvudsak till 2040, men i rapporten redovisas även framskrivningar av offentliga utgifter och inkomster till 2100. Beräkningarna visar att de offentliga finanserna inte är riktigt hållbara fram till 2040 i rapportens huvudscenario. För att de ska anses hållbara behöver skatterna höjas, eller utgifterna hållas tillbaka. Det rör sig dock endast om en begränsad budgetförstärkning.

Huvudscenariot i rapporten bygger på antagandet om att vi, i takt med att medellivslängden ökar, arbetar allt längre och att de äldre i befolkningen blir allt friskare. I ett alternativscenario antas att utträdesåldern från arbetsmarknaden inte senareläggs och att efterfrågan på vård och omsorg bland äldre, vid en specifik ålder, förblir densamma som i dag. I ett annat alternativscenario antas att personaltätheten inom välfärdstjänsterna gradvis minskar.

Om uppdraget

Konjunkturinstitutet gör på uppdrag av regeringen varje år en bedömning av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna. Bedömningen baseras på framskrivningar av offentliga inkomster och utgifter som sträcker sig i huvudsak till 2040, men i rapporten redovisas även framskrivningar till 2100. Analysen syftar till att i ett tidigt skede hitta potentiella obalanser i de offentliga finanserna så att de kan justeras innan problem uppstår. Osäkerheten i långsiktiga beräkningar av detta slag manar till en försiktig tolkning. Men de utgör ändå ett viktigt underlag när finanspolitiska mål, till exempel saldomål, ska formuleras eller ändras.