2016-11-22

Specialstudie 53: Konjunkturinstitutets prognosmodell för finansiellt sparande – Fimo

Fimo – prognosmodell för finansiellt sparande

Konjunktur­institutets modell Fimo beräknar inkomster, utgifter och finansiellt sparande i ekonomins olika sektorer. Den används för att göra prognoser på offentliga finanser, analysera den offentligfinansiella utvecklingen vid olika makroekonomiska scenarier och för att beräkna hållbarheten i de offentliga finanserna på lång sikt.

Konjunktur­institutet följer de olika sektorernas finansiella sparande för att analysera till exempel hur det finanspolitiska ramverket efterlevs och hur bytesbalansen och hushållens disponibla inkomst och sparkvot utvecklas.

Modellen utvecklas och uppdateras fortlöpande. För att beskrivningarna i denna specialstudie inte ska bli inaktuella är modellbeskrivningen av generell karaktär.

Framskrivningsekvationerna som för närvarande tillämpas beskrivs inte i detalj i specialstudie, utan i modellspecifikationen Excel, 86.4 kB. som innehåller variabelnamn och framskrivningsregler för de ingående variablerna.