2016-04-29

Specialstudie 49: Yrkesintroduktionsanställningar – slutrapport om effekter på sysselsättning och lönebildning

Utvärdering av yrkesintro­duktions­anställningar

Konjunkturinstitutet bedömer att stödet till yrkesintroduktions­anställningar (YA) på sikt kan påverka sysselsättningen positivt. Subventionerade anställningar kan öka efterfrågan på arbetskraft eftersom arbetskostnaderna sänks. Om YA höjer produktiviteten hos deltagarna så kommer positiva sysselsättningseffekter att uppstå över tid. Dock hjälper insatsen inte grupper med låg jobbchans.

YA är en lönesubventionerad anställningsform som kombinerar arbete med arbetsplatsförlagd utbildning och som riktas till unga som saknar erfarenhet inom ett yrke eller som är arbetslösa.

Antalet yrkesintroduktionsanställningar har hittills blivit litet. Stödet till YA ser ut att i hög grad kunna tränga ut ordinarie anställningar. En förklaring till det är att stödet i hög utsträckning riktas mot ungdomar med gymnasieutbildning, som är en grupp med goda jobbchanser.

Den enkätundersökning som Konjunkturinstitutet gjort i samband med utvärderingsuppdraget visar att många som anställs på YA hade anställts i vilket fall som helst.

Detta betyder dock inte att stödet behöver vara verkningslöst som metod för att öka sysselsättningen. Sannolikt ökar utbudet på arbetskraft som kan arbeta till ordinarie arbetskostnad, vilket fyller fler vakanser. Det ökade utbudet kan även ge lägre löneökningstakt och därmed ytterligare höja sysselsättningen.

Hjälper inte grupper med låg jobbchans

I budgetpropositionen för 2014 står att YA syftar till att ”underlätta ungas övergång från skola till arbetsliv” och ”säkra arbetsgivarnas långsiktiga kompetensförsörjning”.

Konjunkturinstitutets bedömning är att YA på sikt kan uppfylla detta primära syfte. Men i sin nuvarande form bedöms det inte nämnvärt kunna öka sysselsättningen bland grupper med låg jobbchans eftersom de inte tar del av satsningen.

Om uppdraget

Konjunkturinstitutet har på regeringens uppdrag utvärderat effekter på sysselsättning och lönebildning av det ekonomiska stödet till yrkesintroduktionsanställningar (YA). Detta är slutrapporteringen av uppdraget.