2016-04-12

Specialstudie 48: Utvärdering av makroekonomiska prognoser

Alla prognosmakare överskattade inflationen 2015

En jämförelse av 2015 års prognoser från Konjunkturinstitutet och tio andra svenska prognosmakare visar att samtliga underskattade utfallen för BNP-tillväxten och sysselsättningstillväxten. Samtidigt överskattades arbetslösheten, timlöneutvecklingen, inflationstakten, reporäntan och det offentligfinansiella sparandet.

Konjunktur­institutets prognosprecision var bättre än genomsnittet bland prognosinstituten för inflationen och reporäntan och nära genomsnittet för övriga variabler.

Regeringens prognosprecision är bättre eller lika med genomsnittet för prognosinstituten för samtliga variabler. Undantaget är KPIF, där regeringen tillhör de prognosinstitut med lägst prognosprecision.

Träffsäkerhet över tid

En jämförelse av olika prognosinstituts träffsäkerhet är mer rättvisande om den görs över en längre tidsperiod, eftersom effekterna av rena tillfälligheter minskar.

Under perioden 1997−2015 är Konjunkturinstitutet det prognosinstitut som haft högst prognosprecision för både KPI-inflationen och den underliggande inflationen. Regeringens prognosprecision är nära genomsnittet för samtliga variabler.

Inflationsprognoser

Prognoser för KPI-inflationen och underliggande inflationen avseende systematiska fel på 1−24 månaders sikt specialstuderas i rapporten. Endast Konjunkturinstitutet och Riksbanken publicerar månadsprognoser för inflationen vilket omöjliggör jämförelser med övriga prognosmakare.

Under perioden 2005−2015 har Riksbanken i genomsnitt överskattat KPI-inflationen med ca 1,6 procentenheter på 24 månaders sikt. Den genomsnittliga överskattningen av den underliggande inflationen är ca 0,7 procentenheter.

Under samma period har Konjunkturinstitutet i genomsnitt överskattat KPI-inflationen med ca 0,6 procentenheter på 24 månaders sikt och har varken över- eller underskattat den underliggande inflationen.

För både Konjunkturinstitutet och Riksbanken har överskattningarna i genomsnitt varit större under perioden 2011−2015.

Internationella BNP-prognoser

En genomgång av Konjunktur­institutets och OECD:s BNP-prognoser för tio OECD-länder tyder på att båda institutens prognoser varit ungefär lika träffsäkra vid de tillfällen då de haft tillgång till samma informationsmängd. Det framgår också att båda instituten i genomsnitt har varit för optimistiska i sina prog­noser.

Om uppdraget

I Konjunkturinstitutets uppdrag från regeringen ingår att redovisa och analysera precisionen i Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognoser. I utvärderingen ska en jämförelse göras med regeringens och andra prognosmakares prognosavvikelser. I jämförelsen ingår prognoser för BNP-tillväxten, arbetslösheten, sysselsättningen, timlöneutvecklingen, inflationen, reporäntan och det offentligfinansiella sparandet.