2013-12-19

Samhällsekonomiska effekter av sänkt bolagsskatt

Internationell trend med lägre bolagsskatt

Globaliseringen har gjort att vissa skattebaser — främst kapital och högutbildad arbetskraft — är mer lättrörliga över gränserna än tidigare. För att dra till sig dessa skattebaser använder sig länder allt mer av skattesänkningar på kapital och företag.

Den generella trenden för bolagsskattesatsen i såväl EU som OECD är nedåtgående och sammanfaller med en ökad globalisering och borttagande av hinder mot fria kapitalrörelser.

Sedan 1994 har den genomsnittliga bolagsskattesatsen i EU sänkts med nästan 20 procentenheter. Efter 2004 låg den svenska skattesatsen på en högre nivå än EU-genomsnittet, men i och med sänkningen 2013 till 22 procent ligger Sverige nu strax under snittet.

Lägre skattesats ökar investeringar och nyetableringar

En lägre effektiv bolagsskattesats i Sverige i förhållande till andra länders skattesatser leder till ökade utländska nyetableringar på svensk mark. En lägre effektiv bolagsskattesats medför även ökade inhemska investeringar. Ökade nyetableringar och investeringar ger en högre kapitalstock, och i förlängningen högre BNP.

En högre kapitalstock gör att arbetskraftens marginalprodukt blir högre, vilket leder till högre reallöner och större bas för arbetsinkomster. Om den formella skattesatsen sänks i förhållande till andra länder väljer multinationella företag att i större utsträckning redovisa sina vinster i Sverige, vilket ökar bolagsskattebasen och skatteintäkterna.

Finansieringsbehov styrs av nettoeffekterna från skattesänkningen

En bolagsskattesänkning får alltså en rad effekter på de olika skattebaserna, och nettoeffekten avgör hur stor del av sänkningen som behöver finansieras.

Sker finansieringen av en bolagsskattesänkning genom en höjning av skatten på arbetsinkomster, leder det till att arbetsutbudet minskar, vilket har en motverkande effekt på BNP. Behovet att finansiera en skattesänkning minskar i den mån multinationella företag väljer att redovisa högre vinster i Sverige.

Utvärderingen av bolagsskatten ett regeringsuppdrag

Regeringen har gett Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera de samhällsekonomiska effekterna på kort och lång sikt av sänkt bolagsskatt, samt i den mån det är möjligt effekterna av sänkt expansionsfondsskatt. Hela analysen presenteras i specialstudien Samhällsekonomiska effekter av en sänkt bolagsskatt.