2012-05-02

Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män

Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män - en kunskapsöversikt

Finns det skillnader i beteende mellan könen? Vad har betydelse för ekonomisk jämställdhet? Finns det ett samband mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt? Det är några av de frågor som behandlas i rapporten.

Under 2011 gav Regeringen Konjunkturinstitutet i uppdrag att komma med förslag på hur jämställdhetsbilagan, som ingår i budgetpropositionen, skulle kunna utvecklas i mer analytisk riktning.

I slutrapporten som redovisades för regeringen den 1 mars 2012, kom denna rapport att utgöra en kunskapsöversikt över forskning relaterad till ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

Rapporten består av tre delar och inleder med en forskningsöversikt med fokus på skillnader i preferenser mellan kvinnor och män.

Därefter presenteras och diskuteras områden för pågående eller framtida reformer vars syfte är att främja den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män.

Slutligen presenteras ytterligare en forskningsöversikt där sambandet mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt presenteras och diskuteras.