2012-04-03

Sveriges ekonomi - ett långsiktsscenario fram till år 2035

Sveriges ekonomi - ett långsiktsscenario fram till år 2035

Struktur­omvandlingen i ekonomin påverkas framförallt av en ökande efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata. Utbudet av arbetade timmar i ekonomin samt den antagna produktivitetstillväxten bidrar till en genomsnittlig BNP-tillväxt på 2,0 procent per år.

Studien beskriver ett långssiktsscenario för svensk ekonomi fram till år 2035. Att beskriva en tänkbar utveckling av ekonomin för en så lång tidshorisont innebär stor osäkerhet och benämningen scenario, snarare än prognos, används för att betona att framskivningarna är betingade på olika antaganden.

Den demografiska utvecklingen utgör ett centralt antagande som får konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen och kommer i hög grad påverka efterfrågan på både varor och tjänster men även utbudet av arbetskraft fram till år 2035.

Utbudet av arbetade timmar i ekonomin samt den antagna produktivitetstillväxten bidrar till en BNP-tillväxt på 2,0 procent per år i genomsnitt 2009-2035.

Ökad efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata, gynnar tjänstebranschen och sammanfattningsvis påvisas en ökad tjänsteproduktion medan andelen varuproduktion minskar i ekonomin. Denna trend märks tydligare i fördelningen av arbetade timmar eftersom produktivitetsutvecklingen är högre inom varuproduktionen än i tjänstebranscherna.