2012-01-19

Konjunkturinstitutets beräkning av S2-indikatorn

Konjunkturinstitutets beräkning av S2-indikatorn

I den här förstudien beräknar Konjunkturinstitutet den så kallade S2-indikatorn som är ett mått på de offentliga finansernas hållbarhet.

Nya beräkningar av S2-indikatorn kommer att i fortsättningen göras årligen. Vi kommer också successivt att utveckla beräkningsmetoderna.

I regleringsbrevet från regeringen för 2011 fick KI uppdraget att göra en förstudie av beräkningar av S2-indikatorn.