2011-05-27

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder

Samhällsekonomiska effekter av två styrmedel för minskade avfallsmängder

Nya styrmedel behövs för att nå regeringens mål om att den totala mängden genererat avfall inte ska öka. Konjunkturinstitutet har analyserat effekterna av en differentierad moms respektive en råvaruskatt.

En differentiering av momsen kan i teorin indirekt minska hushållens avfallsmängder genom att styra konsumtionsmönstret. I rapporten undersöks i vilken utsträckning lägre moms på tjänster relativt varor minskar varukonsumtionen och om detta leder till lägre avfallsmängder.

Resultaten indikerar att styrmedlet minskar avfallet men att det behövs mycket större förändringar i skatten för att stoppa ökningen av avfallsmängderna. Det är därför inte troligt att enbart en differentiering av momsen är tillräcklig för att nå avfallsmålet, utan momsförändringen behöver sannolikt kombineras med andra styrmedel.

Syftet med en råvaruskatt är att skapa incitament till en ökad hushållning av jungfruliga råvaror, samt stimulera till återvinning och återanvändning. Effekterna av en skatt på järn, andra metaller och mineraler, både för det som bryts i Sverige och det som importeras, samt en skatt på användningen av oljebaserad plast undersöks i rapporten.

En generell skatt minskar avfallet i vissa branscher men förändringen i avfallsmängderna är liten i förhållande till de totala avfallsmängderna. Om det vore möjligt att undanta material baserat på återvunnet material så skulle skattens effektivitet öka.

Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet deltar sedan 2006 i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Hållbar avfallshantering. Uppslag till ett antal nya styrmedel har tagits fram inom forskningsprogrammet.

Rapporten innehåller beräkningar med Konjunkturinstitutets allmän jämviktsmodell, EMEC, för att simulera effekterna på samhällsekonomi och avfallsmängder av två av dessa styrmedel.