2009-06-22

Klimatanpassning i Sverige - Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter

Klimatanpassning i Sverige - Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter

I den här rapporten ger vi en översikt över hur hälsoeffekter, det vill säga konsekvenser i form av sjuklighet och dödlighet, till följd av klimatförändringar kan värderas ekonomiskt. Syftet med att värdera hälsokonsekvenserna är främst att tydliggöra de besparingar som kan genereras av klimatanpassningsbeslut.

En ambition är att presentera såväl hälsoeffekter som värderingar på ett lättillgängligt sätt. På så sätt hoppas vi kunna inspirera till en ökad användning av ekonomiska verktyg, som kostnadsnyttoanalys och kostnadseffektanalys, i klimatanpassningsarbetet.

Ekonomiska verktyg bidrar till en tydlighet och transparens i beslutsunderlagen som möjliggör kritisk granskning av de beslut som ligger till grund för användningen av offentliga medel.

Vår förhoppning är att den här rapporten ska vara ett stöd för handläggare och beslutsfattare i deras arbete med att fatta väl underbyggda och transparenta beslut som rör anpassningar till ett förändrat klimat.