2005-03-16

Utvärdering av Konjunkturinstitutets prognoser

Utvärdering av Konjunkturinstitutets prognoser

Varje år presenterar Konjunkturinstitutet ett antal bedömningar av den svenska konjunkturutvecklingen. Att utvärdera dessa prognoser är viktigt inte enbart för att skapa en uppfattning om prognosprecisionen utan även i syfte att förbättra kommande prognoser.

Denna specialstudie analyserar prognosprecisionen i Konjunkturinstitutets prognoser för perioden 1997-2004 samt hur dessa prognoser står sig i relation till andra prognosinstituts prognoser. Vidare diskuteras om Konjunkturinstitutet bör ha ett kvantitativt precisionsmål.

Prognosutvärderingen som presenteras i denna specialstudie kan användas såväl internt som externt. Resultaten kan användas internt för att bland annat identifiera vilka delar av prognosen som bör ses över för att förbättra prognosprecisionen.

Externa användare och uppdragsgivare kan använda informationen för att få en uppfattning om tillförlitligheten och precisionen i Konjunkturinstitutets prognoser.

Analysen visar bland annat att prognosprecisionen är mycket likartad mellan
olika prognosmakare, avseende såväl BNP, KPI som arbetslöshet. Utvärderingen indikerar dock att Konjunkturinstitutets prognoser står sig väl i relation till andras. Speciellt för KPI har Konjunkturinstitutets prognoser varit träffsäkra.