2023-03-08

Årsredovisning 2022

Två omvärldsfaktorer präglade vår verksamhet 2022. För det första den höga inflationen och dess negativa effekter för den ekonomiska utvecklingen. För det andra EU-kommissionens nya klimatpaket Fit for 55 med bland annat klimattullar och utsläppshandelssystem för fler sektorer än tidigare.

Mot bakgrund av de snabbt stigande priserna fick KI under 2022 i uppdrag av regeringen att analysera hur priserna i olika branscher i Sverige har ökat i förhållande till kostnaderna. Den huvudsakliga slutsatsen var att det inte finns några tydliga indikationer på att konsumentpriserna dittills stigit mer än vad som kan motiveras av ökade produktionskostnader.

För beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor är KI:s bedömningar av den ekonomiska utvecklingen viktiga beslutsunderlag. Våra prognosutvärderingar visar att KI generellt sett har hög prognosprecision i förhållande till andra prognosmakare. Det är samtidigt viktigt att vara ödmjuk i att även KI har svårt att göra träffsäkra prognoser för ekonomins utveckling. Skeenden som i efterhand kan tyckas som enkla att förutsäga är som regel betydligt svårare att upptäcka i förtid. Den höga inflationen är ett exempel på detta där mycket få prognosmakare i ingången av 2022 förutsåg en så hög inflation som blev fallet 2022 trots att inflationen redan hade börjat öka under 2021. Det är därför viktigt att kontinuerligt fortsätta att utveckla förståelsen av ekonomin och metoderna för att göra prognoser. Men också att vara transparent när det gäller den stora osäkerhet som finns i alla prognoser.

Den statistik som vi producerar i Konjunkturbarometern om hushålls och företags syn på ekonomin får stor spridning. En stor del av barometerstatistiken samlas in enligt harmoniserade standarder för sammanställning av EU. Under året har Konjunkturbarometern kompletterats med frågor rörande investeringar på uppdrag av EU.

Vi har under året skrivit ett antal rapporter med anledning av att EU-kommissionens nya klimatpaket, främst till följd av ett behov hos regeringen av en fördjupad analys av förslagen. Det var bland annat mot denna bakgrund passande att den årliga miljöekonomiska rapporten 2022 fokuserade på betydelsen av Fit for 55 för den svenska klimatpolitiken.

Vi har enligt min bedömning hittills lyckats uppnå goda resultat i förhållande till regeringens uppdrag och uppsatta egna mål. Att vi uppnått detta beror främst på kompetenta medarbetare som med stor entusiasm tar sig an nya frågeställningar. Den medarbetarundersökning som genomfördes under 2022 visade på att KI generellt upplevs ha en mycket bra arbetsmiljö, vilket är viktigt att bygga vidare på.

Albin Kainelainen, februari 2023