2019-02-22

Årsredovisning för 2018

Konjunkturinstitutet investerar för framtiden

Konjunkturinstitutet har 2018 gjort stora investeringar i myndighetens allmänjämviktsmodeller, vilket kommer vara till stor nytta i analysverksamheten kommande år. Dessa modeller tar sin utgångspunkt i beteendet hos enskilda hushåll och företag och har många användningsområden. De kan förbättra bedömningarna av den ekonomiska utvecklingen på lite längre sikt, utgöra ett underlag för ekonomiskt-politiskt beslutsfattande, ge nya insikter och bidra till den ekonomiska debatten.

I slutet av 2018 blev en första version av en ny allmänjämviktsmodell (SELMA) klar och resultatet av ett flerårigt projekt kunde redovisas till regeringen. Modellen kommer främst användas för makroekonomiska analyser på 1,5–20 års sikt. Till skillnad från liknande modeller som används vid ett antal centralbanker har SELMA en detaljerad beskrivning av finanspolitiken. Det gör det möjligt att analysera utformningen av en ändamålsenlig fördelning mellan penning- och finanspolitik, givet de handlingsregler som satts upp för den ekonomiska politikens olika delar.

Konjunkturinstitutet har 2018 även skapat kapacitet att underhålla och använda OLG-modellen MIMER, som vi övertagit från Regeringskansliet. MIMER beaktar, till skillnad från andra allmänjämviktsmodeller, att människor har en begränsad livslängd, vilket möjliggör analys av hushållens beteende över livscykeln och fördelningen av ekonomiska resurser mellan generationer. MIMERS främsta användningsområden är scenarier och analyser på längre sikt, 5–100 års horisont, och kommer att användas vid institutets årliga analys av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

EMEC är en allmänjämviktsmodell, som till skillnad från SELMA och MIMER innehåller en detaljerad beskrivning av näringslivets struktur med mer än 30 branscher och olika typer av hushåll. Modellen är statisk i bemärkelsen att anpassningsförloppet till det nya långsiktiga läget inte modelleras, varför modellen främst är lämplig för analyser på 10–20 års sikt. Modellen används på Konjunkturinstitutet för att bland annat analysera utvecklingen av produktion och sysselsättning i olika branscher över tid samt miljö- och klimatpolitiska åtgärders effekter ekonomin. Under 2018 har modellen utvecklats på transportområdet för att kunna ta hänsyn till nya och fler fordons- och drivmedelsalternativ samtidigt som den har gjorts mer användarvänlig.

Dessa investeringar i modellutveckling för framtida nytta i vår verksamhet har kunnat genomföras 2018 genom hårda prioriteringar och utomordentligt fina insatser från ett stort antal medarbetare. Alla på myndigheten har bidragit till detta arbete genom att samtidigt se till att de övergripande verksamhetsmålen för den löpande verksamheten har kunnat uppnås liksom uppdragen enligt instruktion och regleringsbrev. Samtidigt har ett omfattande förbättrings- och effektiviseringsarbete inletts inom stödverksamheten, där arbetet med att införa den nya dataskyddsförordningen särskilt kan omnämnas. Avslutningsvis kan nämnas att en strategi med inriktning för och effektivisering av myndighetens verksamhet har beslutats för de kommande tre till fem åren.