2012-10-17

Lönebildningsrapporten

Lönegapet mellan kvinnor och män

Löneskillnader mellan kvinnor och män beror i hög grad på att könen är ojämnt fördelade över olika näringsgrenar och sektorer på arbetsmarknaden.

Eftersom faktorer som yrke och utbildningsinriktning är trögrörliga kommer lönegapet sannolikt att finnas kvar under lång tid framöver.

Även om löneskillnaderna har minskat överlag är de fortfarande störst på de högsta lönenivåerna. Denna effekt innebär att det oförklarade lönegapet stiger vid högre inkomster.

I en internationell jämförelse är denna så kallade glastakseffekt relativt stor i Sverige och finns såväl i privat som i offentlig sektor.