2011-05-18

Lönebildningsrapporten 2011

Chefsbefattning och lönegap mellan män och kvinnor

Andelen kvinnliga chefer har ökat relativt mycket under de senaste tio åren. Manliga chefer är dock fortfarande överrepresenterade inom i stort sett samtliga näringsgrenar. Dessutom skiljer sig den genomsnittliga lönen mellan manliga och kvinnliga chefer relativt mycket. Variationen är dock stor mellan olika sektorer. I privat sektor uppgår löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer till drygt 18 procent.

Den här studien är en del av Lönebildningsrapporten 2011, och ett uppdrag som Konjunkturinstitutet fått från regeringen.

Vid en närmare analys framkommer dessutom att denna skillnad inte till någon del går att förklara med observerbara faktorer. I ett andra steg analyseras även i vilken omfattning andelen kvinnliga chefer har någon inverkan på lönegapet mellan män och kvinnor i privat sektor.

Resultaten antyder att en ökning av andelen kvinnliga chefer påverkar mäns och kvinnors genomsnittliga löner olika. Effekten på mäns genomsnittliga löner är negativ medan effekten på kvinnors genomsnittliga löner är noll. Denna asymmetri leder till att lönegapet mellan män och kvinnor minskar när andelen kvinnliga chefer ökar.