2023-06-21

Konjunkturläget juni 2023

Arbetsmarknaden trotsar lågkonjunkturen

Den svenska ekonomin går 2023 in i en lågkonjunktur som består nästa år, men den kommer bara att synas i liten utsträckning på arbetsmarknaden och arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som nu minskar snabbt. Tillsammans med en inbromsning i exporten gör det att BNP minskar något de närmaste kvartalen. Efterfrågan på arbetskraft är dock fortsatt stark och det finns ännu inga tecken på att arbetsmarknaden håller på att försvagas.

Lågkonjunkturen bedöms bli relativt kortvarig och syns främst genom att företagens produktivitet blir lägre än normalt. På arbetsmarknaden kommer lågkonjunkturen bara att synas i liten utsträckning och arbetslösheten ökar betydligt mindre än under tidigare lågkonjunkturer.

KPIF-inflationen fortsätter att minska framöver och under det andra halvåret 2024 ligger den tydligt under Riksbankens inflationsmål. Riksbanken inleder därför en serie räntesänkningar det andra kvartalet nästa år. Samtidigt läggs finanspolitiken om i syfte att ge stöd åt den ekonomiska återhämtningen.

Budgeten för 2024 bedöms innehålla ofinansierade åtgärder motsvarande 45 miljarder kronor, varav 25 miljarder kronor riktas mot hushållen. Det är dock penningpolitiken som tar huvudansvaret för konjunkturstabiliseringen de kommande åren.

Nyckeltal


2022

2023

2024

2025

2026

2027

BNP till marknadspris

2,8

–0,4

1,4

3,4

2,6

1,9

BNP per invånare

2,1

–1,0

0,8

2,8

2,1

1,4

BNP, kalenderkorrigerad

2,8

–0,2

1,4

3,5

2,5

1,7

BNP, KIX-vägd(1)

3,1

1,3

1,7

2,1

2,1

2,0

KPI, KIX-vägd(1)

8,1

5,5

3,1

2,4

2,3

2,3

Bytesbalans(2)

4,8

5,9

5,8

5,5

4,9

4,3

Arbetade timmar(3)

2,3

2,7

0,1

1,3

1,0

0,5

Sysselsättning

2,7

1,5

–0,1

1,0

1,2

0,5

Arbetslöshet(4)

7,5

7,5

8,1

7,9

7,3

7,3

Arbetsmarknadsgap(4)

–0,4

0,1

–0,6

–0,3

0,0

0,0

BNP-gap(6)

1,3

–1,4

–1,6

–0,5

0,0

0,0

Timlön(7)

2,7

3,9

3,9

3,9

3,9

3,7

Arbetskostnad per timme(3,8)

3,4

3,4

4,4

3,9

3,9

3,7

Produktivitet(3)

0,5

–2,6

1,4

2,3

1,4

1,2

KPI

8,4

8,7

2,7

1,2

2,1

2,2

KPIF

7,7

6,1

1,8

1,9

2,0

2,0

Styrränta(9,10)

2,50

3,75

2,25

1,75

1,75

1,75

Tioårig statsobligationsränta(9)

1,5

2,5

2,7

2,7

2,7

2,8

Kronindex (KIX)(11)

121,1

127,4

127,0

124,6

122,2

119,8

Offentligt finansiellt sparande(2)

0,8

0,0

–0,8

0,0

0,2

0,3

Strukturellt sparande(12)

0,3

1,1

0,1

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld(2)

32,8

31,5

32,2

31,7

31,5

31,4

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.

2 Procent av BNP.

3 Kalenderkorrigerad.

4 Procent av arbetskraften.

5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.

6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.

7 Enligt konjunkturlönestatistiken.

8 Avser anställdas timmar.

9 Procent.

10 Vid årets slut.

11 Index 1992–11–18=100.

12 Procent av potentiell BNP.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
XLSX Diagramunderlag KL juni 2023.Xlsx Excel, 571.2 kB. 571.2 kB 2023-06-20 13.55
PPTX Diagram KL juni 2023.pptx Powerpoint, 888 kB. 888 kB 2023-06-20 15.10
PPTX Bilder från pressträffen.pptx Powerpoint, 1 MB. 1 MB 2023-06-20 16.59