2023-03-29

Konjunkturläget mars 2023

Inflationen exklusive energi blir hög hela 2023

Inflationen exklusive energi faller tillbaka men blir hög under hela 2023 och det dröjer till det andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent. Riksbanken fortsätter därför med räntehöjningar. Det framgår av vår senaste prognos.

Den svenska ekonomin går 2023 in i en lågkonjunktur. Både hushåll och företag pressas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget. Hushållens reala disponibla inkomster minskar i år och hushållen drar därför markant ner på konsumtionen. Samtidigt faller bostadsinvesteringarna kraftigt som en följd av lägre bostadspriser och ökade produktionskostnader. Dessutom påverkas exportsektorn av en vikande konjunktur i omvärlden.

Inflationen har varit fortsatt hög under inledningen av 2023 och Riksbanken väntas därför fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar. Höjningscykeln bedöms vara över i juli då styrräntan ligger på 3,75 procent.

Det har tagit längre tid än vad som tidigare förutsetts för inflationen att vända nedåt, men många av de bakomliggande faktorerna till den höga inflationen är nu på väg att reverseras. Inflationen faller därför tillbaka framöver. Exklusive energi förblir dock inflationen hög under hela 2023 och det dröjer till det andra kvartalet 2024 innan den kommer ner till 2 procent.

Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Det dröjer dock till 2025 innan konjunkturen tydligt vänder uppåt och lågkonjunkturen bedöms inte vara över förrän 2026. För åren 2024–2027 beräknas det samlade budgetutrymmet vara ca 100 miljarder kronor, det antas att 25 miljarder kronor av dessa tas i anspråk 2024

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

BNP till marknadspris

2,6

–0,6

1,3

3,1

3,0

1,9

BNP per invånare

2,0

–1,2

0,7

2,6

2,5

1,4

BNP, kalenderkorrigerad

2,7

–0,4

1,3

3,3

2,8

1,7

BNP, KIX-vägd (1)

3,1

1,1

1,7

2,1

2,1

2,1

KPI, KIX-vägd (1)

8,1

5,9

2,8

2,4

2,3

2,3

Bytesbalans (2)

4,4

6,2

6,6

6,4

5,7

5,3

Arbetade timmar (3)

2,4

0,8

0,2

1,4

1,2

0,6

Sysselsättning

2,7

0,4

–0,2

1,1

1,1

0,6

Arbetslöshet (4)

7,5

7,9

8,2

7,9

7,4

7,3

Arbetsmarknadsgap (4)

–0,2

–0,5

–1,3

–0,7

–0,1

0,0

BNP-gap (6)

1,0

–1,5

–2,2

–1,0

0,0

0,0

Timlön (7)

2,7

3,6

3,4

3,9

4,1

3,9

Arbetskostnad per timme (3,8)

3,3

4,9

2,9

3,9

4,1

3,9

Produktivitet (3)

0,3

–0,9

1,1

1,9

1,5

1,2

KPI

8,4

8,8

2,2

0,8

1,8

1,9

KPIF

7,7

6,1

1,7

1,8

2,0

2,0

Styrränta (9,10)

2,50

3,75

1,75

1,50

1,50

1,50

Tioårig statsobligationsränta (9)

1,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

Kronindex (KIX) (11)

121,1

124,5

123,0

121,3

119,6

118,0

Offentligt finansiellt sparande (2)

0,6

–0,1

–1,0

–0,3

0,1

0,3

Strukturellt sparande (12)

0,0

1,1

0,4

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (2)

32,5

31,2

32,2

32,0

31,7

31,6

1 KIX-vägd BNP och KPI är aggregat som vägs samman med hjälp av Riksbankens KIX-vikter. I KIX ingår Sveriges 32 viktigaste handelspartners.

2 Procent av BNP.

3 Kalenderkorrigerad.

4 Procent av arbetskraften.

5 Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.

6 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.

7 Enligt konjunkturlönestatistiken.

8 Avser anställdas timmar.

9 Procent.

10 Vid årets slut.

11 Index 1992–11–18=100.

12 Procent av potentiell BNP.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX KL mars 2023 Fördjupningar.pptx Powerpoint, 107.1 kB. 107.1 kB 2023-03-28 12.43
PPTX KL mars 2023 Internationell.pptx Powerpoint, 339.1 kB. 339.1 kB 2023-03-28 12.43
PPTX KL mars 2023 Scenarier.pptx Powerpoint, 208.3 kB. 208.3 kB 2023-03-28 12.43
PPTX KL mars 2023 Offentliga finanser.pptx Powerpoint, 265.6 kB. 265.6 kB 2023-03-28 12.43
PPTX KL mars 2023 Osäkerhet i prognosen.pptx Powerpoint, 287.2 kB. 287.2 kB 2023-03-28 12.43
PPTX KL mars 2023 Sammanfattning.pptx Powerpoint, 343.1 kB. 343.1 kB 2023-03-28 12.43
PPTX KL mars 2023 Sverige.pptx Powerpoint, 658.3 kB. 658.3 kB 2023-03-28 12.43
XLSX Diagramunderlag KL mars 2023.Xlsx Excel, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-03-28 15.52