2022-08-10

Konjunkturuppdatering augusti 2022

Konjunkturutsikterna har försämrats under sommaren

Pressade hushåll drar ner på konsumtionen i höst och i vinter, vilket bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste prognosuppdatering

Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma sig 10 procent. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år.

Riksbanken kommer att fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar i syfte att stävja inflationen och de höga inflationsförväntningarna. Vid utgången av 2022 bedöms reporäntan ha höjts till 2 procent. Inflationen faller tillbaka snabbt under nästa år och Riksbanken låter då räntan ligga still.

De offentliga finanserna är fortsatt starka och Konjunkturinstitutet bedömer att det sammantaget finns ett budgetutrymme om ca 120 miljarder kronor för de kommande fyra åren.

Uppdaterad prognos och revideringar jämfört med prognosen i Konjunkturläget juni 2022

Procentuell förändring respektive procent­enheter om inget annat anges


2021

2022

Diff

2023

Diff

BNP, marknadspris

5,1

2,4

0,4

0,5

–0,7

Sysselsättning

1,1

2,7

0,3

0,5

–0,1

Arbetslöshet (1)

8,8

7,7

0,1

7,8

0,3

Timlön (2)

2,6

2,5

0,0

3,0

0,0

KPI

2,2

7,9

0,5

4,8

0,1

KPIF

2,4

7,2

0,5

3,4

0,1

Reporänta (3,4)

0,0

2,0

0,5

2,0

0,5

Offentligt finansiellt sparande (5)

–0,3

0,5

0,1

–0,1

–0,1

Maastrichtskulden (5)

36,2

31,5

–0,2

29,7

–0,1

1 Procent av arbetskraften. 2 Enligt Konjunkturlönestatistiken. 3 Procent. 4 Vid årets slut. 5 Procent av BNP.

Källor: SCB och Konjunktur­institutet.

Alla data i Prognosdatabasen

Till prognosdatabasen