2021-06-23

Konjunkturläget juni 2021

Lågkonjunkturen är över i slutet av 2021, men arbetsmarknaden släpar efter

Återhämtningen i ekonomin accelererar det andra och tredje kvartalet i år. Detta trots att brist på insatsvaror och logistikproblem hämmar industriproduktionen och exporten. Det framgår av den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet.

Den svenska ekonomin fortsatte att återhämta sig det första kvartalet i år, trots fortsatt hög spridning av covid-19 och fortsatta restriktioner och påbud om social distansering. Den framgångsrika vaccinationskampanjen bidrar till en kraftig minskning av smittspridningen under sommaren och att samhället successivt börjar öppnas upp. Detta innebär att återhämtningen i ekonomin accelererar det andra och tredje kvartalet i år, trots att brist på insatsvaror och logistikproblem hämmar industriproduktionen och exporten.

Lågkonjunkturen bedöms vara över i slutet av året, men utvecklingen på arbetsmarknaden släpar efter och arbetslösheten överstiger 7 procent i slutet av nästa år. Den snabba konjunkturåterhämtningen gör att de finanspolitiska stödåtgärder som införts till följd av pandemin kan börja fasas ut under det tredje kvartalet i år. Utfasningen av stödåtgärderna bidrar till att det offentligfinansiella sparandet nästa år blir i linje med överskottsmålet, samtidigt som ett större utrymme än normalt bedöms finnas för ofinansierade finanspolitiska åtgärder.


2020

2021

2022

2023

2024

2025

BNP till marknadspris

–2,8

4,4

3,5

1,7

1,7

1,7

BNP per invånare

–3,5

3,9

3,0

1,2

1,2

1,3

BNP, kalenderkorrigerad

–3,0

4,4

3,5

1,8

1,7

1,9

BNP i världen

–3,7

5,8

4,1

3,3

3,1

3,1

Bytesbalans (1)

5,7

6,9

6,1

5,4

4,9

4,6

Arbetade timmar (2)

–3,8

3,3

2,9

1,0

0,4

0,6

Sysselsättning

–1,3

–0,4

2,0

1,1

0,4

0,5

Arbetslöshet (3)

8,3

8,7

7,6

6,9

7,0

7,0

Arbetsmarknadsgap (4)

–4,5

–2,1

–0,1

0,2

0,0

0,0

BNP-gap (5)

–3,7

–1,4

0,2

0,2

0,0

0,0

Timlön (6)

2,1

2,6

2,3

2,7

3,0

3,2

Arbetskostnad per timme (2,7)

3,9

1,9

1,7

3,0

3,1

3,2

Produktivitet (2)

0,6

1,3

0,6

0,9

1,2

1,3

KPI

0,5

1,7

1,6

2,3

2,2

2,5

KPIF

0,5

1,9

1,7

2,2

2,0

2,0

Reporänta (8,9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

Tioårig statsobligationsränta (8)

0,0

0,4

0,7

1,1

1,5

1,8

Kronindex (KIX) (10)

118,5

114,3

114,9

115,0

115,0

115,0

Offentligt finansiellt sparande (1)

–3,0

–1,5

0,3

0,4

0,3

0,4

Strukturellt sparande (11)

–1,1

–0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Maastrichtskuld (1)

39,7

37,4

33,5

31,6

30,9

30,3

 1. Procent av BNP.
 2. Kalenderkorrigerad.
 3. Procent av arbetskraften.
 4. Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
 5. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
 6. Enligt konjunkturlönestatistiken.
 7. Avser anställdas timmar.
 8. Procent.
 9. Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
 10. Index 1992-11-18=100.
 11. Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
XLSX Diagramunderlag juni 2021.xlsx Excel, 303.7 kB. 303.7 kB 2021-06-22 09.48
PPTX Diagram till fördjupningar juni 2021.pptx Powerpoint, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-22 15.34
PPTX Diagram till Konjunkturläget juni 2021.pptx Powerpoint, 3.9 MB. 3.9 MB 2021-06-22 15.34