2020-12-17

Konjunkturläget december 2020

Återhämtningen bryts tillfälligt

Den andra vågen av smittspridningen innebär att den ekonomiska återhämtningen bryts det fjärde kvartalet i år. Den nära förestående massvaccineringen innebär dock att återhämtningen tar fart igen det andra kvartalet 2021. Det framgår av den nya prognosen i Konjunkturläget.

Efter den kraftiga inbromsningen till följd av covid-19-pandemin det andra kvartalet återhämtade sig den svenska ekonomin mer än väntat det tredje kvartalet när smittspridningen bedarrade. Den andra vågen av smittspridning som nu sköljer över bland annat Sverige och övriga Europa innebär dock att återhämtningen bryts det fjärde kvartalet.

De positiva signalerna om att vaccination av befolkningen kan inledas redan i början av nästa år innebär att återhämtningen tar fart igen det andra kvartalet. Lågkonjunkturen förblir ändå djup under 2021 och arbetslösheten uppgår i genomsnitt till 9 procent.

Trots den mycket expansiva finanspolitiken i år för att stödja ekonomin under pandemin och rekordstora budgeterade ofinansierade åtgärder för 2021 är de offentliga finanserna fortfarande starka. Om konjunkturen av någon orsak skulle utvecklas betydligt sämre än prognostiserat finns det därför fortfarande ett stort manöverutrymme för att stödja ekonomin med ytterligare offentliga medel 2021.

Nyckeltal


2020

2021

2022

2023

2024

2025

BNP till marknadspris

–2,8

3,2

3,5

2,2

1,9

1,8

BNP per invånare

–3,7

2,4

2,8

1,5

1,2

1,1

BNP, kalenderkorrigerad

–3,1

3,1

3,5

2,4

1,9

2,0

BNP i världen

–4,0

4,6

3,9

3,4

3,2

3,2

Bytesbalans (1)

5,9

4,1

4,6

4,4

3,8

3,5

Arbetade timmar (2)

–4,0

1,9

3,0

1,6

0,9

0,7

Sysselsättning

–1,6

0,1

1,9

1,7

1,0

0,7

Arbetslöshet (3)

8,5

9,0

8,0

7,3

7,1

7,0

Arbetsmarknadsgap (4)

–4,6

–3,4

–1,1

–0,2

0,0

0,0

BNP-gap (5)

–3,8

–2,5

–0,7

–0,1

0,0

0,0

Timlön (6)

1,9

2,6

2,3

2,4

2,8

3,1

Arbetskostnad per timme (2,7)

3,9

1,3

2,4

2,4

2,8

3,1

Produktivitet (2)

1,0

1,4

0,5

0,8

1,0

1,2

KPI

0,5

0,9

1,3

2,0

2,4

2,5

KPIF

0,5

1,1

1,4

1,9

2,2

2,1

Reporänta (8,9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,50

Tioårig statsobligationsränta (8)

0,0

0,2

0,6

0,9

1,3

1,7

Kronindex (KIX) (10)

118,6

114,3

113,0

111,9

111,6

111,8

Offentligt finansiellt sparande (1)

–3,4

–2,8

–1,1

–0,1

0,3

0,4

Strukturellt sparande (11)

–1,8

–1,3

–0,6

0,0

0,3

0,3

Maastrichtskuld (1)

39,6

40,2

38,8

38,3

37,5

36,7

 1. Procent av BNP.
 2. Kalenderkorrigerad.
 3. Procent av arbetskraften.
 4. Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
 5. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
 6. Enligt konjunkturlönestatistiken.
 7. Avser anställdas timmar.
 8. Procent.
 9. Vid årets slut. Beslut i slutet av december implementeras i januari.
 10. Index 1992-11-18=100.
 11. Procent av potentiell BNP.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Diagram till fördjupning.pptx Powerpoint, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-12-16 14.38
PPTX Diagram Konjunkturläget 2020.pptx Powerpoint, 4.5 MB. 4.5 MB 2020-12-16 14.38
PPTX Bilder till presskonferensen.pptx Powerpoint, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-12-16 16.28