2020-08-13

Konjunkturuppdatering augusti 2020

Tecken på att efterfrågan och produktion börjat vända uppåt

Den pågående covid-19-pandemin har slagit hårt mot stora delar av näringslivet, men det finns nu tecken på att efterfrågan och produktion så smått har börjat vända uppåt igen. Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturuppdatering som publiceras i dag.

Enligt SCB:s BNP-indikator föll BNP i Sverige med 8,6 procent det andra kvartalet i år. Den dramatiska nedgången var väntad och i stora drag i paritet med Konjunkturinstitutets prognos från i juni.

De omfattande nedstängningarna under april och maj i bland annat euro-området har mildrats något den senaste tiden, vilket gynnar den svenska exportnäringen. På hemmaplan har myndigheternas omfattande åtgärder för att stödja näringslivet och hålla uppe sysselsättningen bidragit till att bromsa uppgången i arbetslösheten.

I linje med juniprognosen väntas BNP öka med strax under 2 procent per kvartal under årets andra hälft.

Lågkonjunkturen förblir trots detta synnerligen djup. Företagen fortsätter därför att dra ner på antalet anställda och arbetslösheten når i vinter upp till 10 procent.

De covid-19-relaterade aktiva finanspolitiska åtgärderna bedöms uppgå till drygt 140 miljarder kronor, ca 3 procent av BNP, 2020. För 2021 bedömer Konjunktur­institutet att åtgärder om ca 80 miljarder kronor kommer vidtas utöver vad som följer av så kallade oförändrade regler.

Uppdaterad prognos och revideringar jämfört med prognosen i Konjunkturläget juni 2020


2019

2020

diff

2021

diff

BNP, marknadspris

1,2

–4,8

0,6

3,4

–0,1

Sysselsättning

0,7

–1,9

0,0

–0,6

0,0

Arbetslöshet (1)

6,8

8,5

0,0

9,5

0,0

Timlön (2)

2,6

1,8

0,0

2,2

0,0

KPI

1,8

0,5

0,1

1,1

0,0

KPIF

1,7

0,5

0,1

1,1

0,0

Reporänta (3,4)

–0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Offentligt finansiellt sparande (5)

0,3

–4,6

1,0

–3,4

0,2

Maastrichtskulden (5)

35,2

42,7

–1,4

45,0

–1,5

1 Procent av arbetskraften.
2 Enligt konjunkturlönestatistiken.
3 Procent.
4 Vid årets slut.
5 Procent av BNP.

Källor: SCB och Konjunktur­institutet.

Alla data i Prognosdatabasen

Till prognosdatabasen