2020-04-29

Prognosuppdatering 29 april 2020

Uppdatering av konjunkturbilden

Utvecklingen under april tyder på att covid-19-pandemin kommer att slå betydligt hårdare på den svenska ekonomin än vad som förutsågs i rapporten Konjunkturläget april 2020.

Den globala ekonomin utvecklas sämre än väntat, vilket drabbar de svenska exportföretagen som även hämmas av problem med internationella leveranskedjor. Indikatorer i Konjunktur­institutets företagsbarometer och hushållsbarometer föll i april till bottennivåer och pekar på en snabb och kraftig inbromsning, inte minst inom stora delar av tjänstesektorn.

Bedömningen får stöd av att Tillväxtverket de senaste veckorna fått in ansökningar om korttidspermittering som rör över 350 000 personer. Tillsammans med regeringens andra stödåtgärder bromsar permitteringarna uppgången i arbetslösheten.

BNP faller i Konjunktur­institutets uppdaterade basscenario med 7 procent i år. Stödåtgärderna bidrar samtidigt till att det offentligfinansiella sparandet minskar till –6 procent som andel av BNP i år. Den i utgångsläget relativt låga Maastrichtskulden (konsoliderad bruttoskuld i offentlig sektor) gör att det trots detta finns ett stort utrymme att öka stödinsatserna för att mildra konjunkturnedgången och förbättra förutsättningarna för den kommande konjunkturåterhämtningen, om så skulle anses motiverat.

Uppdaterat basscenario och revideringar jämfört med basscenariot i Konjunkturläget april 2020 (publicerad den 1 april 2020)


2019

2020

diff

2021

diff

Global BNP

2,9

-3,0

-2,2

5,8

1,4

BNP Sverige, marknadspris

1,2

–7,0

–3,9

4,8

1,3

Sysselsättning

0,7

–3,7

–2,1

–0,3

–0,4

Arbetslöshet (1)

6,8

10,2

1,5

11,0

2,1

Timlön (2)

3,9

5,1

2,8

–0,4

–2,6

KPI

1,8

0,6

0,1

1,5

0,2

KPIF

1,7

0,5

0,1

1,5

0,2

Reporänta (3,4)

–0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Offentligt finansiellt sparande (5)

0,4

–6,3

–2,7

–3,2

–1,3

Maastrichtskulden (5)

35,1

44,7

3,8

44,2

4,5

1 Procent av arbetskraften. 2 Enligt Nationalräkenskaperna för näringslivet. 3 Procent. 4 Vid årets slut. 5 Procent av BNP. Anm. Differensen avser skillnaden mellan nuvarande basscenario och basscenariot i Konjunkturläget April 2020. Ett positivt värde innebär en upprevidering.

Källor: SCB och Konjunktur­institutet.

Anm. Timlönen enligt nationalräkenskaperna påverkas kraftigt av korttidspermitteringarna 2020 och 2021, se Konjunkturläget April 2020.

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Bilder till presskonferensen.pptx Powerpoint, 1.8 MB. 1.8 MB 2020-04-30 08.39