2017-03-29

Konjunkturläget mars 2017

Robust svensk ekonomi förstärks av exporten

Högkonjunkturen i svensk ekonomi förstärks i år. Världsekonomin visar på en stabil återhämtning vilket ger skjuts åt svenska exportföretag. Exporten blir därmed i högre grad draglok för den ekonomiska tillväxten i Sverige de närmaste åren. Den starka utvecklingen avspeglas även på svensk arbetsmarknad, där utrikes födda anställs i allt högre grad.

Den investeringsledda återhämtningen i OECD-länderna ger draghjälp åt svensk exportindustri som i stor utsträckning producerar investerings- och insatsvaror. Exporten kommer därmed att ge ett större bidrag till BNP-tillväxten de närmaste åren än vad den gjorde förra året. Samtidigt dämpas tillväxten i den inhemska efterfrågan som i fjol drevs på av kraftigt stigande utgifter för flyktingmottagandet. I år och nästa år blir dessa utgifter betydligt lägre och offentlig konsumtion växer därmed långsammare. Även bostadsinvesteringarna, som ökat snabbt de senaste åren växer i lägre takt framöver och det bidrar till att inhemsk efterfrågan bromsar in. Den lägre takten i bostadsbyggandet beror bland annat på tilltagande brist på arbetskraft i branschen.

Den fortsatta konjunkturuppgången medför att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara hög 2017 och 2018. Anställningsplanerna i näringslivet indikerar att behovet av att nyrekrytera är stort. Men tilltagande brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens bidrar till att dämpa tillväxten i sysselsättningen 2018.

Oväntat höga skatteintäkter 2016 bidrog till att det strukturella sparandet översteg den nya föreslagna nivån på överskottsmålet. I år blir finanspolitiken svagt expansiv och det strukturella sparandet minskar något. Samtidigt innebär förändringar i bland annat befolkningens åldersstruktur att behovet av vård, skola och omsorg ökar jämförelsevis snabbt för närvarande. Om åtgärder vidtas för att behålla personaltätheten i välfärdstjänsterna och ersättningsgraden i hushållstransfereringarna på 2017 års nivå, krävs begränsade skattehöjningar eller annan finansiering i stat och kommun för 2018. Därefter kan det offentliga välfärdsåtagandet upprätthållas med ett oförändrat skatteuttag fram till 2021. Denna beräkning omfattar att överskottsmålet uppnås under perioden.

Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan

Trots att inflationen nådde upp till 2 procent i februari är kärninflationen, det vill säga inflationen när energi- och livsmedelspriser exkluderas, fortsatt låg. Riksbanken avvaktar därför med att höja reporäntan, och en höjning sker först tredje kvartalet 2018.


Nyckeltal


2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

BNP till marknadspris

 

 

4,1

 

 

3,3

 

 

2,5

 

 

2,1

 

 

1,7

 

 

1,9

 

 

2,0

 

 

BNP per invånare

 

 

3,0

 

 

2,1

 

 

1,2

 

 

0,9

 

 

0,6

 

 

0,8

 

 

0,8

 

 

BNP, kalenderkorrigerad

 

 

3,8

 

 

3,0

 

 

2,8

 

 

2,2

 

 

1,8

 

 

1,7

 

 

1,8

 

 

BNP i världen

 

 

3,2

 

 

3,1

 

 

3,5

 

 

3,5

 

 

3,5

 

 

3,5

 

 

3,6

 

 

Bytesbalans (1)

 

 

4,7

 

 

4,9

 

 

5,5

 

 

5,2

 

 

4,9

 

 

4,6

 

 

4,3

 

 

Arbetade timmar (2)

 

 

1,0

 

 

1,7

 

 

1,4

 

 

1,2

 

 

0,8

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Sysselsättning

 

 

1,4

 

 

1,5

 

 

1,7

 

 

0,8

 

 

0,6

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

Arbetslöshet (3)

 

 

7,4

 

 

6,9

 

 

6,7

 

 

6,5

 

 

6,5

 

 

6,5

 

 

6,7

 

 

Arbetsmarknadsgap (4)

 

 

–1,1

 

 

–0,3

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

0,6

 

 

0,3

 

 

0,1

 

 

BNP-gap (5)

 

 

–0,6

 

 

0,4

 

 

1,0

 

 

1,1

 

 

0,7

 

 

0,3

 

 

0,1

 

 

Timlön (6)

 

 

2,4

 

 

2,5

 

 

3,0

 

 

3,1

 

 

3,3

 

 

3,4

 

 

3,5

 

 

Arbetskostnad per timme (2)

 

 

4,1

 

 

3,1

 

 

3,3

 

 

3,1

 

 

3,3

 

 

3,4

 

 

3,5

 

 

Produktivitet (2)

 

 

2,5

 

 

1,0

 

 

1,4

 

 

1,1

 

 

1,0

 

 

1,3

 

 

1,4

 

 

KPI

 

 

0,0

 

 

1,0

 

 

1,5

 

 

1,6

 

 

2,4

 

 

3,1

 

 

2,7

 

 

KPIF

 

 

0,9

 

 

1,4

 

 

1,7

 

 

1,6

 

 

1,8

 

 

2,0

 

 

2,1

 

 

Reporänta (7,8)

 

 

–0,35

 

 

–0,50

 

 

–0,50

 

 

–0,25

 

 

0,50

 

 

1,50

 

 

1,75

 

 

Tioårig statsobligationsränta (7)

 

 

0,7

 

 

0,5

 

 

0,8

 

 

1,4

 

 

1,9

 

 

2,4

 

 

2,8

 

 

Kronindex (KIX) (9)

 

 

112,6

 

 

111,7

 

 

112,6

 

 

110,8

 

 

109,1

 

 

107,4

 

 

105,7

 

 

Offentligt finansiellt sparande (1)

 

 

0,3

 

 

0,9

 

 

0,5

 

 

0,6

 

 

0,8

 

 

0,7

 

 

0,5

 

 

Strukturellt sparande (10)

 

 

–0,1

 

 

0,6

 

 

0,4

 

 

0,4

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

Maastrichtskuld (1)

 

 

43,9

 

 

41,3

 

 

39,2

 

 

37,5

 

 

36,1

 

 

34,8

 

 

33,8

 

  1. Procent av BNP.
  2. Kalenderkorrigerad.
  3. Procent av arbetskraften.
  4. Skillnaden mellan faktiskt och potentiellt arbetade timmar uttryckt i procent av potentiellt arbetade timmar.
  5. Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP uttryckt i procent av potentiell BNP.
  6. Enligt konjunkturlönestatistiken.
  7. Procent.
  8. Vid årets slut.
  9. Index 1992-11-18=100.
  10. Procent av potentiell BNP.

I tabellen visas procentuell förändring om inget annat anges.

Källor: IMF, Medlingsinstitutet, Riksbanken, SCB och Konjunktur­institutet.

Alla data i Prognosdatabasen

Till prognosdatabasen

Diagram med underlag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PPTX Sammanfattning_mars 2017.pptx Powerpoint, 2 MB. 2 MB 2017-03-28 13.55
PPTX Internationell konjunkturutveckling_mars 2017.pptx Powerpoint, 2.2 MB. 2.2 MB 2017-03-28 13.54
PPTX Scenarior för svensk ekonomi_mars 2017.pptx Powerpoint, 2.1 MB. 2.1 MB 2017-03-28 13.56
PPTX Offentliga finanser 2017-2021_mars 2017.pptx Powerpoint, 1.4 MB. 1.4 MB 2017-03-28 13.55
PPTX Konjunkturen i Sverige_mars 2017.pptx Powerpoint, 4.1 MB. 4.1 MB 2017-03-28 13.55
PPTX Osäkerhet i prognosen_mars 2017.pptx Powerpoint, 2.3 MB. 2.3 MB 2017-03-28 13.55
PPTX Fördjupningar_mars 2017.pptx Powerpoint, 1.8 MB. 1.8 MB 2017-03-28 13.54

Sändning från presskonferensen