2024-06-27

Konjunkturbarometern juni 2024

Stämningsläget i näringslivet nära det normala

Barometerindikatorn ökade i juni med 2,2 enheter till 96,3. För första gången på nästan två år ligger konfidensindikatorerna för samtliga sektorer i näringslivet nära 100 och stämningsläget ligger därmed nära normalläget. Även om tillförsikten ökat för hushållen är deras stämningsläge dock fortsatt mer pessimistiskt än normalläget.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 0,6 enheter till 99,2 vilket innebär att stämningsläget inom sektorn kan beskrivas som normalt. Bilden skiljer sig dock kraftigt mellan olika branscher. I särklass starkast är signalerna från företagen inom annan transportmedelsindustri (tillverkning av andra transportmedel än motorfordon), men även massaindustrin visar på ett läge som är betydligt bättre än normalt. Exempel på två branscher där stämningsläget tvärtom är betydligt sämre än normalt är stål- och metallindustri samt maskinindustri.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 1,2 enheter i juni till 97,0. De två ingående branscherna utvecklades i samma riktning där konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet ökade med 2,5 enheter till 109,4 medan indikatorn för husbyggarna ökade med 1,0 enheter till 92,9.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 6,0 enheter till 98,6 och därmed återhämtades en stor del av minskningen från förra månaden då indikatorn föll med nästan 10 enheter. Återhämtningen förklaras i huvudsak av positiva signaler gällande de senaste månadernas försäljningsutveckling samt att fler företag bedömer att varulagren är för små.

Tjänstesektorns indikator ökade med 2,6 enheter till 96,9. Trots att läget i sektorn är något dystrare än normalt uppger företagen att anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är mer optimistiska än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg med 2,0 enheter till 93,3. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, steg till 101,8 och är för första gången sedan februari 2022 över 100. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, steg till 86,2 och har därmed en bit kvar till normalläget.

I samband med månadens konjunkturbarometer publiceras ett antal extraanalyser med jämförelser mellan olika EU-länder, analyserna hittas nedan under respektive avsnitt.

Indikatorer

 

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Diff

Läget

Barometerindikatorn

95,1

94,1

96,3

2,2

-

Tillverkningsindustri

100,8

98,6

99,2

0,6

=

Bygg & anläggning

96,7

95,8

97,0

1,2

-

Detaljhandel

102,4

92,6

98,6

6,0

-

Tjänstesektorn

94,0

94,3

96,9

2,6

-

Hushåll

89,1

91,3

93,3

2,0

-

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anm. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för juni har företagens svar samlats in 31 maj–19 juni. Hushållens svar har samlats in 30 maj–17 juni.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm 27 juni 2024

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Antalet anställda har minskat

Konfidensindikatorn för näringslivet ökade i juni med 2,8 enheter till 97,3. Efterfrågeläget rapporteras marginellt mindre svagt i juni jämfört med i maj. Företagen upplever efterfrågeläget som mer dämpat än normalt i alla sektorer.

Samtliga sektorer rapporterar att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Det är fortsatt företagen i bygg- och anläggningsverksamhet som i störst utsträckning rapporterar om minskad personal. Anställningsplanerna pekar på ökat antal anställda i näringslivet. Det är enbart tjänsteföretagen som har positiva anställningsplaner, medan planerna i de övriga sektorerna pekar på minskad personalstyrka.

Prisplanerna i näringslivet pekar på ökade försäljningspriser i ungefär normal utsträckning de kommande tre månaderna. Endast företagen inom bygg- och anläggningsindustri går mot strömmen och tror på minskade priser.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Läget

Konfidensindikator¹

100

96,4

94,5

97,3

-

Efterfrågeläge²

-16

-27

-27

-25

-

Antal anställda, utfall

-1

-8

-7

-5

-

Antal anställda, förväntningar

0

2

3

6

+

Försäljningspriser, förväntningar

12

12

11

13

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Produktionen är oförändrad

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade i juni med marginella 0,6 enheter till 99,2 och läget i sektorn karakteriseras därmed som normalt. Uppgången förklaras av ökade förväntningar på utvecklingen av produktionsvolymen på tre månaders sikt samt att företagens syn på orderstockens storlek i nuläget stärktes. Att inte stämningsläget förbättrades mer beror på att industriföretagen rapporterar om större färdigvarulager jämfört med i maj vilket har en dämpande effekt på indikatorn.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

100,8

98,6

99,2

0,6

=

Orderstock, nulägesomdöme

-0,4

-1,3

-0,2

1,1

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

2,4

3,2

0,9

-2,3

+

Produktionsvolym, förväntningar

-1,2

-3,3

-1,5

1,8

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen i tillverkningsindustrin uppger att produktionen, som vanligtvis brukar öka, varit nära oförändrad de senaste tre månaderna. Företagen uppger i ovanligt stor utsträckning att orderingången på hemmamarknaden har ökat de senaste tre månaderna. På exportmarknaden fortsätter däremot orderingången att vara lägre än normalt. Företagen i tillverkningsindustrin är ungefär lika missnöjda som normalt med såväl den totala orderstockens storlek som exportorderstockens storlek.

Företagen uppger i mindre utsträckning än normalt att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna det närmaste tre månaderna är något mindre negativa än normalt.

Företagen förväntar sig i något större utsträckning än normalt höjda försäljningspriser på tre månaders sikt på såväl hemma- som på exportmarknaden.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

14

-2

2

1

-

Orderingång hemmamarknad

5

-5

4

11

+

Orderingång exportmarknad

11

-12

-6

-2

-

Orderstock, nulägesomdöme

-12

-14

-18

-13

-

Exportorderstock, nulägesomdöme

-6

-12

-13

-8

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

4

2

8

+

Antal anställda

-5

-4

-1

-3

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

21

17

10

16

-

Försäljningspriser hemmamarknad

12

16

13

14

+

Försäljningspriser exportmarknad

5

6

4

9

+

Antal anställda

-8

-5

-2

-2

+

Dämpat stämningsläge bland svenska och europeiska industriföretag

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin i Sverige har varit mer positiv än motsvarande för EU som helhet sedan 2016 (se diagram 1).¹ Återhämtningen i Sverige var betydligt starkare efter pandemins inledning än för EU som helhet. Efter toppen i slutet av 2021 och i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina föll de båda indikatorerna tillbaka. Stämningsläget var i Sverige kvar på en högre nivå jämfört med EU som helhet. Sedan augusti 2023 har fallet i de båda indikatorerna stannat av och indikatorerna ligger på en nivå under sina respektive medelvärden.

Diagram 1. Konfidensindikatorer tillverkningsindustri – enligt EU-kommissionens definition

Prisplanerna i Sverige högre än i EU

I inledningen av pandemin 2020 var förväntningarna på försäljningspriserna i Sverige de nästkommande tre månaderna relativt låga men steg därefter snabbt. Motsvarande förväntningar i EU som helhet samt i Danmark och Finland har även de varit betydligt högre än historiskt (se diagram 2). Förväntningarna var som högst i Finland i april 2022 tätt följt av EU samt Sverige. Prisförväntningarna i Danmark var även de var ovanligt höga men lägre än i Finland och Sverige samt i EU. Därefter har prisplanerna successivt fallit tillbaka. Mest har de fallit i Finland där de under en period i slutet av förra året var negativa, vilket de även i perioder varit i Danmark. Negativa prisplaner innebär att fler företag tror att priserna kommer att minska än som tror på prisökningar. Därefter har prisplanerna i dessa länder återigen ökat något för att nu vara nära noll. Även de svenska prisplanerna har fallit tillbaka, dock inte lika mycket som de gjort i övriga länder samt i EU som helhet. Sverige har sedan i februari förra året haft högst förväntningar.

I diagram 3 visas standardiserade serier (medelvärde 0 och standardavvikelse 1) av ländernas prisplaner. Prisplanerna i Sverige var i maj i år i stort sett normala medan de i EU och Finland var något lägre än det normala. I Danmark var prisplanerna 1,5 standardavvikelse lägre än det normala.

Diagram 2. Prisplaner i tillverkningsindustrin på tre månaders sikt, nettotal

Diagram 3. Prisplaner i tillverkningsindustrin på tre månaders sikt, standardiserade nettotal

¹Beräkningen av konfidensindikatorer skiljer sig mellan det som EU-kommissionen redovisar och det som vanligtvis publiceras i Konjunkturbarometern. Indikatorerna skiljer vad gäller säsongsrensningsmetod samt att EU-kommissionen inte standardiserar sina indikatorer. I figurerna i detta avsnitt redovisas indikatorer fram till och med maj i år. Anledningen till att inte uppgifter även för juni visas i figurerna är att de vid tidpunkten för denna publicering ännu inte fanns tillgängliga. Data från olika EU-länder kan laddas ner via DG ECFIN:s hemsida.

Bygg- och anläggningsverksamhet

Fler företag än i maj uppger ökat byggande

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i juni med 1,2 enheter till 97,0 och innebär fortsatt ett stämningsläge något under det normala. Uppgången i juni förklaras av att fler byggföretag bedömer den nuvarande orderstocken som god samt planerar för nyanställningar de kommande tre månaderna.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

96,7

95,8

97,0

1,2

-

Orderstock, nulägesomdöme

-1,8

-2,3

-1,6

0,7

-

Antalet anställda, förväntningar

-1,6

-1,9

-1,4

0,5

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Byggandet har de senaste tre månaderna rapporterats, för andra månaden i rad, har ökat kraftigt och nettotalet i frågan ligger i juni något under det historiska genomsnittet. Trots att byggandet de senaste tre månaderna rapporteras ha ökat kraftigt är fler företag fortsatt pessimistiska om byggandet de kommande tre månaderna.

Byggföretagen rapporterar i större utsträckning än i maj om minskade orderstockar de senaste tre månaderna. Företagen är också mindre optimistiska om orderstocken de kommande tre månaderna.

Antalet anställda inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporteras ha minskat i ungefär samma utsträckning som i maj. Anställningsplanerna på tre månaders sikt är fortsatt svagare än normalt.

Betydligt färre företag i juni än i maj rapporterar om minskade anbudspriser, men nettotalet för frågan ligger fortsatt under det normala. Anbudspriserna på tre månaders sikt förväntas att minska i något mindre utsträckning i juni än i maj.

Otillräcklig efterfrågan är fortsatt den faktor som begränsar byggandet mest och har varit det sedan september 2022. Knappt två av tre byggföretag rapporterar att otillräcklig efterfrågan hindrar deras byggande.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

4

-43

-22

-2

-

Anbudspriser

-5

-34

-33

-17

-

Orderstock, utfall

3

-20

-5

-20

-

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-33

-36

-32

-

Antal anställda

-4

-33

-30

-28

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

8

-3

-4

-9

-

Anbudspriser

-1

-20

-15

-12

-

Orderstock

9

1

6

-8

-

Antal anställda

2

-7

-9

-6

-

Branscher i byggsektorn:

I konjunkturbarometern analyseras SNI 41–42 vilket benämns som bygg- och anläggningsverksamhet. I statistikdatabasen redovisas även SNI 43 och aggregatet SNI 41–43 vilket benämns som byggindustri.

För nuvarande urval är vikterna:

Bransch

Vikt i byggindustri

Vikt i bygg- och anläggningsverksamhet

Husbyggande (SNI 41)

23 %

71 %

Anläggningsverksamhet (SNI 42).¹

9 %

29 %

Specialiserad byggverksamhet (SNI 43).²

67 %

-

¹Här ingår exempelvis anläggningsarbeten som vägar och järnvägar.
²Här ingår exempelvis rivningsarbeten och bygginstallationer som VVS och elinstallationer.

Detaljhandel

Prisplanerna i dagligvaruhandeln vänder uppåt

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg med 6,0 enheter till 98,6 i juni och återhämtade stora delar av minskningen från i maj. Uppgången förklaras främst av en förbättrad försäljningsvolym de senaste tre månaderna samt att företagen i mindre utsträckning rapporterar om för stora varulager. Även förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande tre månaderna bidrog något till ökningen i indikatorn.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

102,4

92,6

98,6

6,0

-

Försäljningsvolym, utfall

-1,7

-4,5

-0,8

3,7

-

Varulager, nulägesomdöme

2,1

-0,3

1,7

2,0

+

Försäljningsvolym, förväntningar

2,0

-2,6

-2,3

0,3

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdöme om nuvarande försäljningssituation är oförändrad i juni och är betydligt mer negativa än normalt. Företagen förväntar sig i normal utsträckning en förbättrad försäljningssituation på sex månaders sikt.

Detaljhandeln rapporterar i hög utsträckning om en minskad personalstyrka de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna är oförändrade i juni och pekar fortsatt på en viss minskning i antalet anställda de kommande tre månaderna.

Företagens prisplaner ligger fortfarande strax under det normala men något fler företag uppger i juni än i maj att de planerar för prisökningar de kommande tre månaderna. Prisplanerna för dagligvaruhandeln ökade kraftigt i juni och företagen tror i betydligt högre utsträckning än normalt på ökade försäljningspriser.

Inköpsplanerna inom detaljhandeln är oförändrade i juni och ligger fortsatt kvar strax över det normala.

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

23

16

4

20

-

Nuvarande försäljningssituation

2

-9

-11

-12

--

Varulager, nulägesomdöme

23

18

24

19

+

Antal anställda

2

-10

-8

-9

--

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

44

28

29

-

Försäljningspriser

18

10

13

16

-

Inköp av varor

16

28

18

17

+

Antal anställda

1

-3

-2

-2

-

Försäljningssituation om 6 mån

41

43

42

40

-

Branscher i handeln:

I konjunkturbarometern analyseras vanligtvis detaljhandeln där hela handeln förutom partihandel (SNI 46) ingår. Fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) analyseras i stället hela handeln.

För nuvarande urval är vikterna:

Bransch

Vikt i handeln

Vikt i detaljhandeln

Handel med motorfordon (SNI 45)

7 %

10 %

Partihandel (SNI 46)

28 %

-

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2)

24 %

33 %

Sällanköpshandel (SNI 47.19 + 47.4–9)

39 %

54 %

Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

2 %

2 %

 

Stämningsläget inom detaljhandeln i Sverige svagare än normalt

Stämningsläget i detaljhandeln har med få undantag varit positivare i Sverige än för EU som helhet (se diagram 4).¹ Under 2022 sjönk stämningsläget kraftigt i Sverige och låg mellan oktober 2022 och april 2023 under EU-som helhet. Stämningsläget i Sverige har därefter återhämtat sig snabbt och var i april 2024 i linje med sitt medelvärde, i maj föll indikatorn dock tillbaka igen. Konfidensindikatorn för EU har inte haft samma utveckling utan har ungefär legat i linje med sitt medelvärde sedan våren 2022.

Diagram 4. Konfidensindikatorer detaljhandel – enligt EU-kommissionens definition

Höga prisplaner i Sverige de senaste 10 åren

Prisplanerna har historiskt sett olika ut i de nordiska länderna (se diagram 5). Företagen inom detaljhandeln i Sverige har överlag planerat för prisökningar i större utsträckning än sina grannländer de senaste 10 åren. Danmark har följt EU som helhet de senaste 10 åren fram till pandemin och legat på närmast oförändrade prisplaner för att därefter öka och toppa i mitten av 2022. Därefter började prisplanerna sjunka i samtliga nordiska EU-länder, inte minst i Danmark. Företagen i Danmark sticker ut och har till och med planerat för prissänkningar under det senaste året. Vid undersökningen i april trodde företagen i de nordiska EU-länderna på ungefär oförändrade försäljningspriser de kommande tre månaderna, vid undersökningen i maj hade prisplanerna åter ökat och är som högst i Sverige.

Även vid jämförelse med andra stora ekonomier i EU sticker Sverige ut de senaste 10 åren fram till pandemin, genom att företagen i större utsträckning förväntat sig ökade försäljningspriser (se diagram 6). I mitten av 2022 var prisplanerna i Tyskland dock uppe på samma nivåer som Sverige, men sedan årsskiftet 2023/2024 har de inte alls sjunkit lika mycket som i Sverige. Sverige låg i april på samma nivåer som Frankrike, som varit det land som haft lägst prisplaner av dessa länder de senaste 10 åren.

Diagram 5. Prisplaner i detaljhandeln på tre månaders sikt, nettotal

Diagram 6. Prisplaner i detaljhandeln på tre månaders sikt, nettotal

I diagram 7 och 8 standardiseras ländernas prisplaner så de har medelvärde 0 och standardavvikelse 1. I diagram 7 visas att prisplanerna i de nordiska länderna och för EU som helhet följde varandra från att pandemin slog till 2020. Tillbakagången från toppen 2022 har dock sett lite annorlunda ut då Sverige under 2024 legat under det normala medan Danmark legat betydligt under det normala sedan mitten av 2023. Prisplanerna i EU har till skillnad från de nordiska länderna planat ut på en närmast normal nivå.

I diagram 8, med de standardiserade tidsserierna med stora ekonomier i EU, visas att prisplanerna för de olika länderna har utvecklat sig på ett likartat sätt de senaste tio åren. Sedan mitten av 2023 utmärker sig dock Spanien genom att fortsatt ha kvar ovanligt höga prisplaner.

Diagram 7. Prisplaner i detaljhandeln på tre månaders sikt, standardiserade nettotal

Diagram 8. Prisplaner i detaljhandeln på tre månaders sikt, standardiserade nettotal

¹Beräkningen av konfidensindikatorer skiljer sig mellan det som EU-kommissionen redovisar och det som vanligtvis publiceras i Konjunkturbarometern. Indikatorerna skiljer vad gäller säsongsrensningsmetod samt att EU-kommissionen inte standardiserar sina indikatorer. I figurerna i detta avsnitt redovisas indikatorer fram till och med maj i år. Anledningen till att inte uppgifter även för juni visas i figurerna är att de vid tidpunkten för denna publicering ännu inte fanns tillgängliga. Data från olika EU-länder kan laddas ner via DG ECFIN:s hemsida.

Tjänstesektorn

Planerar för nyanställningar

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med 2,6 enheter till 96,9. Stämningsläget i tjänstesektorn har inte varit så här högt sedan augusti 2022 men pekar ändå på ett svagare stämningsläge än normalt. Företagens syn på utvecklingen av efterfrågan de senaste tre månaderna bidrog mest till det förbättrade läget. För andra månaden i rad är företagens förväntningar på utvecklingen av efterfrågan på tre månaders sikt över sitt historiska genomsnitt, något som dessförinnan inte noterats sedan juni 2022.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

94,0

94,3

96,9

2,6

-

Företagets verksamhet, utfall

-3,3

-3,1

-2,5

0,6

-

Efterfrågan, utfall

-2,6

-3,0

-1,3

1,7

-

Efterfrågan, förväntningar

-0,1

0,4

0,7

0,3

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen är fortsatt mer dystra än normalt avseende utvecklingen av företagets verksamhet de senaste tre månaderna, något de har varit sedan augusti 2022. Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare är den bransch där flest företag är positiva gällande företagets utveckling de senaste tre månaderna. Utvecklingen är mest negativ bland personaluthyrare och researrangörer.

Antalet anställda uppges ha minskat något de tre senaste månaderna, men i mindre utsträckning än förra månaden. Anställningsplanerna pekar däremot på fler nyanställningar jämfört med föregående månad, högst är planerna bland tekniska konsulter.

Trenden med allt färre företag som uppger att de har höjt försäljningspriserna de senaste tre månaderna som pågått sedan våren 2023 fortsätter. Även om företagens förväntningar på försäljningspriserna på tre månaders sikt är oförändrade jämfört med maj observeras en liknande utveckling även för denna fråga.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

18

1

2

5

-

Efterfrågan

16

3

1

10

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-26

-38

-36

-35

-

Försäljningspriser

6

17

14

11

+

Antal anställda

2

-6

-6

-2

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

23

25

26

+

Försäljningspriser

11

15

16

15

+

Antal anställda

8

6

8

14

+

Stämningsläget i Sverige är återigen starkare än i EU

Stämningsläget i tjänstesektorn är som regel mer positivt i Sverige än i EU som helhet (se diagram 9).¹ Vid pandemins början föll tjänstesektorns konfidensindikator mycket kraftigt i både Sverige och EU men återhämtade sig sedan snabbare i Sverige och var under pandemin starkare i Sverige. För perioden december 2022 till mars 2024 har tjänstesektorns konfidensindikator för Sverige legat något under tjänsteindikatorn för EU som helhet, vilket är ovanligt sett ur ett historiskt perspektiv. Under det senaste halvåret har stämningsläget bland de svenska tjänsteföretagen förbättrats. I de två senaste publicerade undersökningarna från EU-kommissionen ligger indikatorn för de svenska tjänsteföretagen återigen över EU som helhet, men lägre än sitt genomsnitt.

Diagram 9. Konfidensindikatorer tjänstesektorn – enligt EU-kommissionens definition

Prisplanerna i Sverige på samma nivå som i EU

Under de senaste två åren har tjänsteföretagens förväntningar på utvecklingen av försäljningspriserna på tre månaders sikt legat högre i Sverige än i EU som helhet (se diagram 10). Sedan företagens prisplaner toppade i Sverige i december 2022 har de sjunkit snabbare i Sverige än i EU. I de senaste undersökningarna har prisplanerna legat på ungefär samma nivå i Sverige som i EU.

Diagram 10. Prisplaner i tjänstesektorn på tre månaders sikt, nettotal

Diagram 11 visar hur prisplanerna i tjänstesektorn har utvecklats i några EU-länder. I samtliga länder är det tydligt att prisplanerna har kommit ner från toppen 2022. I diagrammet är det också tydligt att prisplanerna i Tyskland har legat över prisplanerna i Danmark under perioden 2011 – 2024. Prisplanerna i Tyskland har också generellt varit höga jämfört med Sverige och Finland.

Diagram 11. Prisplaner i tjänstesektorn på tre månaders sikt, nettotal

I diagram 12 har ländernas prisplaner standardiserats så de har medelvärde 0 och standardavvikelse 1. Här kan ses att prisplanerna i maj 2024 ligger över det normala i Sverige och något under det normala i Finland. I Danmark och Tyskland är de ungefär på medelvärdet beräknat från 2010. I de standardiserade tidsserierna visas också att prisplanerna för de olika länderna har utvecklat sig på ett likartat sätt från 2011 och framåt när hänsyn tas till hur företagen i de olika länderna brukar svara på frågan.

Diagram 12. Prisplaner i tjänstesektorn, standardiserade nettotal

¹Beräkningen av konfidensindikatorer skiljer sig mellan det som EU-kommissionen redovisar och det som vanligtvis publiceras i Konjunkturbarometern. Indikatorerna skiljer vad gäller säsongsrensningsmetod samt att EU-kommissionen inte standardiserar sina indikatorer. I figurerna i detta avsnitt redovisas indikatorer fram till och med maj i år. Anledningen till att inte uppgifter även för juni visas i figurerna är att de vid tidpunkten för denna publicering ännu inte fanns tillgängliga. Data från olika EU-länder kan laddas ner via DG ECFIN:s hemsida.

Hushåll

Hushållen optimistiska om framtiden

Hushållens konfidensindikator steg med 2,0 enheter i juni till 93,3. Hushållens syn på Sveriges ekonomi i nuläget bidrog mest till uppgången. Det är framför allt hushållens inställning till köp av kapitalvaror samt synen på den egna ekonomin nu som håller tillbaka indikatorn.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

89,1

91,3

93,3

2,0

-

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-5,5

-4,3

-4,1

0,2

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

0,4

0,4

0,9

0,5

+

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-2,3

-1,8

-1,0

0,8

-

Ekonomin i Sverige om 12 månader

3,5

3,5

3,5

0,0

++

Köp av kapitalvaror nu

-7,0

-6,5

-6,0

0,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Konfidensindikatorn för män steg något mer än konfidensindikatorn för kvinnor. Båda indikatorerna var i juni 91,4. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, steg i juni med 1,8 enheter till 101,1. Det är första gången sedan februari 2022 som makroindex ligger över sitt historiska genomsnitt. Även mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg i juni med 1,7 enheter till 86,2. Mikroindex ligger nästan 30 enheter över sitt lägsta värde från oktober 2022.

Konfidensindikatorer för män och kvinnor samt mikro- och makroindex

 

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator män

87,4

88,2

91,4

3,2

-

Konfidensindikator kvinnor

86,4

90,2

91,4

1,2

-

Mikroindex

81,2

84,5

86,2

1,7

--

Makroindex

98,8

99,3

101,1

1,8

+


Hushållens syn på den egna ekonomin i nuläget jämfört med för tolv månade sedan var fortsatt mycket mer negativ än normalt. Däremot är hushållens förväntningar om den egna ekonomin om tolv månader något mer optimistiska än normalt. Synen på ekonomin i Sverige de senaste tolv månaderna är mindre dyster jämfört med i maj, men fortsatt mer dyster än normalt. Förväntningarna på ekonomin i Sverige de kommande tolv månaderna är betydligt mer optimistisk än normalt.

Hushållen förväntar sig i större utsträckning än normalt att arbetslösheten kommer att öka de kommande tolv månaderna. Risken att själv bli arbetslös upplevs dock som oförändrad sedan i maj.

Hushållen svarar i större utsträckning än i någon tidigare barometerundersökning att det är fördelaktigt att spara just nu. Samtidigt upplever hushållen i mycket större utsträckning än normalt att den ekonomiska situationen tillåter ett sparande. Hushållen upplever även i ungefär normal utsträckning att de kommer att kunna spara något de kommande tolv månaderna.

Hushållens bild av den nuvarande inflationen minskade något men är fortsatt mycket hög. Även inflationsförväntningarna på 12 månaders sikt är fortsatt höga och ligger kvar på 6,2 procent. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan är i stort sett oförändrad på både ett, två och fem års sikt. Hushållen förväntar sig att den rörliga bostadsräntan kommer vara 4,45 procent om ett år, 3,97 procent om två år och 3,43 procent om fem år.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

4

-23

-17

-16

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-23

-50

-44

-35

-

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-6

0

-1

-1

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

1

-39

-36

-33

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

14

38

39

42

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

60

66

64

++

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

17

17

19

+

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

17

17

17

++

Arbetslösheten (öka - minska)

21

45

47

42

-

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-23

-19

-18

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

45

47

46

-

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

jun 2024

Uppfattad inflation nu

 

15,7

15,4

15,4

14,4

Förväntad inflation om 12 mån

 

6,4

6,5

6,2

6,2

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

4,65

4,66

4,54

4,45

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

3,99

4,02

3,95

3,97

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,34

3,46

3,50

3,43

Genomsnittlig listränta¹

 

5,79

5,78

5,76

5,53

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

Svenska hushåll är mer nedstämda än normalt om ekonomin i nuläget, jämfört med EU som helhet

Konfidensindikatorn för hushållen i Sverige har historiskt nästan alltid legat över EU.¹ Mellan oktober 2022 och oktober 2023 låg dock konfidensindikatorn för Sverige under EU som helhet 10 av 13 månader, vilket visas i diagram 13. Indikatorn för Sverige har de senaste månaderna återhämtat sig snabbare än i EU som helhet och ligger nu i nivå med sitt medelvärde för perioden 2005 till 2024. Indikatorn för EU som helhet ligger dock fortfarande något under sitt medelvärde.

Diagram 13. Konfidensindikator hushåll – enligt EU-kommissionens definition

Två frågor som drivit utvecklingen i indikatorn för Sverige, framför allt i nedgången, men även i uppgången, är de båda frågorna om egen ekonomi. Dels frågan om ekonomin i nuläget jämfört med för tolv månader sedan, dels frågan om förväntan på den egna ekonomin om tolv månader jämfört med idag. Utvecklingen i de båda frågorna skiljer sig dock mycket åt de senaste två åren.

Nettotalet för frågan om ekonomin i nuläget har historiskt varit betydligt högre för Sverige än för EU som helhet. Medelvärdet för perioden 2005 till 2024 är för Sverige ett positivt nettotal, dvs fler hushåll svarar att hushållets ekonomi har blivit bättre än som svarar att den blivit sämre, medan för EU som helhet är motsvarande medelvärde negativt. I slutet av 2021 började nettotalet minska kraftigt för både Sverige och EU som helhet, men brantare för Sverige. I maj 2024 var nettotalet för Sverige för första gången sedan januari 2023 högre än för EU som helhet. Men medan EU ligger i nivå med sitt medelvärde, så ligger Sverige fortfarande klart under sitt, se diagram 14. Även när det gäller förväntningsfrågan så har Sveriges nettotal historiskt legat över EU som helhet. Nedgången var mycket brantare för Sverige även i förväntansfrågan, se diagram 15. Här har dock Sveriges nettotal återhämtat sig och är sedan ett par månader tillbaka klart över nettotalet för EU som helhet, och något över medelvärdet. För EU som helhet ligger nettotalet på sitt medelvärde.

Diagram 14. Egen ekonomi nu, nettotal

Diagram 15. Egen ekonomi om 12 månader, nettotal

Jämfört med några stora länder inom EU så har Sverige tillsammans med Tyskland historiskt haft klart positivare syn på den egna ekonomin de senaste tolvmånaderna än både Frankrike, Italien och Spanien. Under perioden mellan slutet av finanskrisen och början på Covid 19-pandemin så var hushållen i Sverige och Tyskland ungefär lika positiva kring hushållets egen ekonomi, se diagram 16. Sedan mitten av 2022 är dock svenska hushåll ungefär lika negativa som de i Frankrike, Italien och Spanien, medan hushållen är betydligt mindre negativa i Tyskland, med ett nettotal nära 0.

I diagram 17 visas, med standardiserade tidsserier med medelvärde 0 och standardavvikelse 1, att Sverige sedan mitten av 2021 har varit mer pessimistiska än de övriga länderna, jämfört med hur optimistiska konsumenterna i respektive land är normalt sett.

Diagram 16. Egen ekonomi nu, nettotal

Diagram 17. Egen ekonomi nu, standardiserade nettotal

Men Sverige har återhämtat sig bättre gällande egen ekonomi om tolv månader, än de gjort gällande egen ekonomi nu. De senaste månaderna är det enbart i Sverige och Tyskland där fler hushåll svarat att de tror att hushållets ekonomi kommer förbättras än som tror att den kommer att försämras, se diagram 18. I den standardiserade jämförelsen så syns att svenska hushåll var dystrast av samtliga länder i jämförelsen om framtiden, jämfört med hur optimistiska de brukar vara, under 2022 och 2023, se diagram 19. I maj 2024 är dock svenska och spanska hushåll något mer optimistisk än normalt, medan italienska hushåll är mer pessimistiska än normalt.

Diagram 18. Egen ekonomi om 12 månader, nettotal

Diagram 19. Egen ekonomi om 12 månader, standardiserade nettotal

¹Beräkningen av konfidensindikatorer skiljer sig mellan det som EU-kommissionen redovisar och det som vanligtvis publiceras i Konjunkturbarometern. Indikatorerna skiljer vad gäller säsongsrensningsmetod samt att EU-kommissionen inte standardiserar sina indikatorer. I figurerna i detta avsnitt redovisas indikatorer fram till och med maj i år. Anledningen till att inte uppgifter även för juni visas i figurerna är att de vid tidpunkten för denna publicering ännu inte fanns tillgängliga. Data från olika EU-länder kan laddas ner via DG ECFIN:s hemsida.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,9 %, Handel 20,8 %, Tillverkningsindustri 19,2 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 4,1 %.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.