2024-05-30

Konjunkturbarometern maj 2024

Hushållens stämningsläge uppåt för åttonde månaden i rad

Hushållens konfidensindikator har ökat åtta månader i rad och är för första gången sedan början av 2022 över 90,0. Barometerindikatorn minskade trots detta något i maj med 0,9 enheter till 94,0 och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i den svenska ekonomin. Det var över lag små rörelser i de olika sektorerna i näringslivet, med undantag för detaljhandeln som minskade med nästan 10 enheter.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 2,1 enheter till 98,5. Industriföretagens syn på nuvarande orderstock har trendmässigt försvagats sedan slutet av 2021 då rekordmånga företag uppgav att orderstocken var förhållandevis stor.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 1,4 enheter i maj. Byggföretagens syn på orderstockens utveckling de senaste tre månaderna stärktes och är nu nära det historiska genomsnittet.

Detaljhandelns konfidensindikator föll med hela 9,6 enheter till 92,3. Detta är en relativt stor nedgång men det är samtidigt inte ovanligt med stora variationer månad till månad för denna sektor. Minskningen var bred då alla ingående branscher minskade, och mest inom sällanköpshandel som föll med 12,5 enheter till 90,1.

Tjänstesektorn var den enda sektorn i näringslivet som inte minskade. Tjänstesektorns konfidensindikator steg marginellt i maj, från 94,0 till 94,3 och fortsätter att peka på ett svagare stämningsläge än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg med 2,5 enheter till 91,3. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, ökade med 3,6 enheter till 84,4. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, ökade med blygsamma 0,4 enheter till 99,2. Hushållen har fortsatt betydligt större tillförsikt om den ekonomiska situationen i framtiden jämfört med i nuläget.

Prisplanerna i näringslivet de kommande tre månaderna är oförändrade sedan förra undersökningen och företagen tror i något mindre utsträckning än normalt på ökade försäljningspriser.

Indikatorer

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Diff

Läget

Barometerindikatorn

93,2

94,9

94,0

-0,9

-

Tillverkningsindustri

98,9

100,6

98,5

-2,1

-

Bygg & anläggning

93,3

96,8

95,4

-1,4

-

Detaljhandel

97,7

101,9

92,3

-9,6

-

Tjänstesektorn

93,5

94,0

94,3

0,3

-

Hushåll

87,8

88,8

91,3

2,5

-

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anm. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för maj har företagens svar samlats in 29 april – 22 maj. Hushållens svar har samlats in 29 april – 16 maj.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm 30 maj 2024

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Fortsatt svagt efterfrågeläge

Konfidensindikatorn i näringslivet minskade i maj, från 96,2 i april till 94,6. Efterfrågeläget är oförändrat och är såväl i näringslivet som helhet som i de ingående sektorerna fortsatt mer dämpat än normalt.

Samtliga sektorer i näringslivet rapporterar att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Minskningen är fortsatt störst inom bygg- och anläggningsverksamhet. Anställningsplanerna i näringslivet är oförändrade från april och pekar på en liten ökning av personalstyrkan de kommande tre månaderna. Bilden skiljer sig dock mellan sektorerna där anställningsplanerna i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn ligger över sina respektive historiska genomsnitt medan planerna i bygg- och anläggningsverksamhet och handeln ligger under det normala.

Prisplanerna i näringslivet de kommande tre månaderna är oförändrade sedan förra undersökningen och företagen tror i något mindre utsträckning än normalt på ökade försäljningspriser.

Indikator och säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Läget

Konfidensindikator¹

100

94,3

96,2

94,6

-

Efterfrågeläge²

-16

-25

-28

-27

-

Antal anställda, utfall

-1

-9

-8

-7

-

Antal anställda, förväntningar

0

2

2

2

+

Försäljningspriser, förväntningar

12

15

11

11

-

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Ökande produktionsvolym

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade med 2,1 enheter till 98,5. Även om läget i sektorn som helhet är nära sitt historiska genomsnitt så varierar stämningsläget i de olika industribranscherna. Annan transportmedelsindustri och massa- och pappersindustri är exempel på branscher som uppvisar ett ovanligt starkt stämningsläge med konfidensindikatorer runt 120. Signalerna i maskinindustri, stål- och metallindustri samt jord- och stenvaruindustrin är betydligt svagare än normalt med ett stämningsläge på drygt 85.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

98,9

100,6

98,5

-2,1

-

Orderstock, nulägesomdöme

-0,4

-0,6

-1,5

-0,9

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

3,2

2,4

3,5

1,1

+

Produktionsvolym, förväntningar

-3,9

-1,2

-3,6

-2,4

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar för första gången sedan november förra året att produktionsvolymen har ökat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på produktionsvolymen på tre månaders sikt dämpades dock och är fortsatt mindre optimistiska än normalt. Nulägesomdömet om orderstocken är fortsatt mer negativt än normalt.

Antalet anställda uppges vara oförändrat de tre senaste månaderna och anställningsplanerna på tre månaders sikt pekar på en ungefär oförändrad personalstyrka.

För första gången sedan juli förra året är industriföretagens prisplaner på tre månaders sikt lägre än det historiska genomsnittet. Det är fortfarande fler företag än normalt som svarar att priserna kommer att öka inom konsumtionsvaruindustrin. Inom investerings- och insatsvaruindustrin är det däremot färre företag än normalt som svarar att priserna kommer att öka.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

14

-8

-2

2

-

Orderingång hemmamarknad

5

-4

-6

3

-

Orderingång exportmarknad

11

-6

-13

-6

-

Orderstock, nulägesomdöme

-12

-14

-15

-19

-

Exportorderstock, nulägesomdöme

-6

-7

-13

-13

-

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

2

4

1

+

Antal anställda

-5

-3

-3

-1

+

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Produktionsvolym

21

8

17

9

-

Försäljningspriser hemmamarknad

12

12

15

12

=

Försäljningspriser exportmarknad

5

10

5

3

-

Antal anställda

-8

-4

-5

-2

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Svag efterfrågan i bygg- och anläggningsverksamhet

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i maj med 1,4 enheter till 95,4. Nedgången förklaras av att fler byggföretag förväntar sig färre anställda de kommande tre månaderna samt att nulägesomdömet om orderstocken försämrades.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

93,3

96,8

95,4

-1,4

-

Orderstock, nulägesomdöme

-1,8

-1,8

-2,3

-0,5

-

Antalet anställda, förväntningar

-4,9

-1,4

-2,3

-0,9

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Byggföretagen rapporterar fortsatt i stor utsträckning om ett minskat byggande de senaste tre månaderna. Nettotalet för frågan om byggande steg dock kraftigt i maj och innebär att färre företag rapporterade att byggandet minskat jämfört med i april. Förväntningarna på byggandet steg ytterligare något i maj sedan de bottnade vid årsskiftet 2023/2024 och nu är det lika många företag som förväntar sig att byggandet ska öka som det är företag som väntar sig att det ska minska.

Byggföretagen rapporterar i betydligt mindre utsträckning om en minskad orderstock de senaste tre månaderna jämfört med vad de gjorde i april. Orderstocken väntas öka de kommande tre månaderna och nettotalet för frågan ligger nu strax under det historiska genomsnittet.

Antalet anställda rapporteras fortsatt i hög utsträckning ha minskat de senaste tre månaderna. Företagens anställningsplaner på tre månaders sikt har sedan årsskiftet ökat stegvis men minskade något i maj.

Otillräcklig efterfrågan är fortsatt den faktor som i störst utsträckning begränsar företagens byggande. Nära sju av tio företag rapporterar om otillräcklig efterfrågan. Värst rapporteras efterfrågesituationen vara inom husbyggande där nästan åtta av tio företag uppger att byggandet begränsas av otillräcklig efterfrågan. Inom anläggningsverksamhet är det knappt hälften av företagen som uppger att efterfrågan begränsar dem.

Företagen rapporterar i hög utsträckning om sjunkande anbudspriser de senaste tre månaderna och nettotalet i frågan ligger långt under det normala. Företagens förväntningar på anbudsprisernas utveckling de kommande tre månaderna steg i maj men sektorn som helhet förväntar sig fortsatt sjunkande anbudspriser.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Byggandet

4

-38

-42

-23

--

Anbudspriser

-5

-26

-34

-33

--

Orderstock, utfall

3

-23

-19

-2

-

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-33

-33

-36

-

Antal anställda

-4

-34

-33

-30

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Byggandet

8

-5

-3

0

-

Anbudspriser

-1

-13

-20

-15

-

Orderstock

9

-8

2

8

-

Antal anställda

2

-26

-6

-11

-

Branscher i byggsektorn:

I konjunkturbarometern analyseras SNI 41–42 vilket benämns som bygg- och anläggningsverksamhet. I statistikdatabasen redovisas även SNI 43 och aggregatet SNI 41–43 vilket benämns som byggindustri.

För nuvarande urval är vikterna:

Bransch

Vikt i byggindustri

Vikt i bygg- och anläggningsverksamhet

Husbyggande (SNI 41)

23 %

71 %

Anläggningsverksamhet (SNI 42).¹

9 %

29 %

Specialiserad byggverksamhet (SNI 43).²

67 %

-

¹Här ingår exempelvis anläggningsarbeten som vägar och järnvägar.
²Här ingår exempelvis rivningsarbeten och bygginstallationer som VVS och elinstallationer.

Detaljhandel

Prisplanerna under det normala

Detaljhandelns konfidensindikator föll med 9,6 enheter, från 101,9 till 92,3. Detta är en relativt stor nedgång men det är samtidigt inte ovanligt med stora variationer månad till månad för denna sektor.

Samtliga i indikatorn ingående frågor minskade, men det är företagens svar på de senaste månadernas försäljningsvolym och förväntningarna på de kommande tre månadernas försäljningsvolym som trycker tillbaka indikatorn under 100. Störst tillbakagång står sällanköpshandeln för som föll 12,5 enheter till 90,1. Även om stämningsläget också dämpades bland företagen inom dagligvaruhandeln är läget fortfarande som starkast där och över det normala.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

97,7

101,9

92,3

-9,6

-

Försäljningsvolym, utfall

-3,6

-2,0

-4,8

-2,8

--

Varulager, nulägesomdöme

2,1

2,1

-0,3

-2,4

-

Försäljningsvolym, förväntningar

-0,9

1,7

-2,6

-4,3

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation försämrades något i maj och är fortsatt negativa. Inom detaljhandeln som helhet ändrades förväntningarna på försäljningssituationen på sex månaders sikt marginellt och ligger nära det normala.

Företagen har, i ungefär lika stor utsträckning de senaste fem undersökningarna, angett att antalet anställda har minskat de senaste månaderna. Anställningsplanerna pekar liksom förra månaden på en viss minskning i personalstyrkan de kommande tre månaderna.

Företagens prisplaner ligger för andra månaden i rad under det normala. Innan dess var det senast i mars 2021 som prisplanerna låg under det historiska genomsnittet. Företagens varulageromdöme steg och är nu på normala nivåer. Inköpsplanerna inom detaljhandeln ligger något högre än normalt.

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

23

8

15

3

--

Nuvarande försäljningssituation

2

-15

-8

-11

-

Varulager, nulägesomdöme

23

18

18

24

-

Antal anställda

2

-8

-10

-8

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Försäljningsvolym

37

34

43

28

-

Försäljningspriser

18

18

9

11

-

Inköp av varor

16

17

28

19

+

Antal anställda

1

0

-3

-2

-

Försäljningssituation om 6 mån

41

35

43

42

+

Branscher i handeln:

I konjunkturbarometern analyseras vanligtvis detaljhandeln där hela handeln förutom partihandel (SNI 46) ingår. Fyra gånger per år (januari, april, juli och oktober) analyseras i stället hela handeln.

För nuvarande urval är vikterna:

Bransch

Vikt i handeln

Vikt i detaljhandeln

Handel med motorfordon (SNI 45)

7 %

10 %

Partihandel (SNI 46)

28 %

-

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2)

24 %

33 %

Sällanköpshandel (SNI 47.19 + 47.4–9)

39 %

54 %

Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

2 %

2 %

 

Tjänstesektorn

Färre företag rapporterar om prisökningar

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg marginellt i maj med 0,3 enheter till 94,3 och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt. Företagens syn på utvecklingen av efterfrågan de senaste tre månaderna försvagades något medan företagens förväntningar på efterfrågeläget på tre månaders sikt stärktes. Vanligtvis är frågorna som ingår i tjänstesektorns konfidensindikator jämnstarka. I de senaste undersökningarna har dock företagens förväntningar på utvecklingen av efterfrågan på tre månaders sikt tydligt varit den starkaste frågan i indikatorn. I maj ligger frågan över sitt historiska genomsnitt för första gången sedan juni 2022.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

93,5

94,0

94,3

0,3

-

Företagets verksamhet, utfall

-2,7

-3,3

-3,1

0,2

-

Efterfrågan, utfall

-3,0

-2,6

-3,0

-0,4

-

Efterfrågan, förväntningar

-0,8

-0,1

0,4

0,5

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen rapporterar fortsatt att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna stärktes marginellt och pekar på nyanställningar i normal utsträckning. Tekniska konsulter är den bransch där flest företag tror på en ökning av personalstyrkan. Anställningsplanerna är som mest pessimistiska bland arkitekter och företag inom reklam och marknadsundersökningar.

Det är färre företag i maj än i april som uppger att de har höjt försäljningspriserna. Företagens förväntningar på utvecklingen av försäljningspriserna på tre månaders sikt är oförändrade sedan april och ligger kvar något över det historiska genomsnittet.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Läget

Utfall och nuläge

 

 

 

 

 

Företagets verksamhet

18

4

1

2

-

Efterfrågan

16

1

3

1

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-26

-33

-39

-36

-

Försäljningspriser

6

18

17

14

+

Antal anställda

2

-8

-7

-7

-

Förväntningar och planer

 

 

 

 

 

Efterfrågan

23

20

23

25

+

Försäljningspriser

11

19

15

15

+

Antal anställda

8

7

6

8

=

Hushåll

Hushållen optimistiska om framtiden

Hushållens konfidensindikator steg med 2,5 enheter i maj till 91,3. Konfidensindikatorn har ökat åtta månader i rad, med totalt 20 enheter. Frågan om hushållets ekonomi nu, jämfört med för tolv månader sedan har bidragit mest till indikatorns uppgång den senaste månaden. Hushållens inställning till kapitalköp i nuläget är den fråga som till största delen förklarar att indikatorn ligger under 100.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator

87,8

88,8

91,3

2,5

-

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-6,3

-5,7

-4,3

1,4

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

0,9

0,4

0,4

0,0

+

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-2,9

-2,3

-1,8

0,5

-

Ekonomin i Sverige om 12 månader

3,0

3,5

3,5

0,0

++

Köp av kapitalvaror nu

-6,9

-7,1

-6,6

0,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Konfidensindikatorn för män steg marginellt med 0,5 enheter till 88,0 medan indikatorn för kvinnor steg med 3,6 enheter till 89,9. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, steg marginellt med 0,4 enheter och ligger nu på 99,2. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, ökade med 3,6 enheter och ligger på 84,4.

Konfidensindikatorer för män och kvinnor samt mikro- och makroindex

 

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Diff

Läget

Konfidensindikator män

85,0

87,5

88,0

0,5

--

Konfidensindikator kvinnor

86,3

86,3

89,9

3,6

--

Mikroindex

82,0

80,8

84,4

3,6

--

Makroindex

96,6

98,8

99,2

0,4

=

Hushållens syn på sin egen ekonomi de senaste tolv månaderna stärktes, men är fortsatt betydligt mer negativ än normalt. Hushållen är fortsatt ungefär lika optimistiska som normalt gällande förväntningarna på den egna ekonomin om tolv månader. Synen på ekonomin i Sverige de senaste tolv månaderna blev i maj mindre dyster än den var i april, men är fortsatt dystrare än normalt. Förväntningarna på ekonomin i Sverige om tolv månader är dock betydligt mer optimistisk än normalt.

Risken att själv bli arbetslös är oförändrad och lika många hushåll uppger för andra månaden i rad att risken ökat som uppger att den minskat. Hushållen svarar dock oftast att den egna arbetslöshetsrisken har minskat.

Hushållen uppger i ungefär samma utsträckning som i april, och i betydligt större utsträckning än normalt, de upplever att det är fördelaktigt att spara just nu. De uppger också i mycket större utsträckning än normalt att den ekonomiska situationen är sådan att de sparar, samtidigt som hushållen i ungefär normal utsträckning förväntar sig att kunna spara de kommande tolv månaderna.

Planerna på inköp av kapitalvaror de närmaste tolv månaderna har ökat något, men ligger fortfarande klart under det historiska genomsnittet.

Inflationsförväntningarna har gått ned något och är 6,2 procent. Förväntningarna på tremånaders bostadsräntan har minskat något på ett och två års sikt, och är nu 4,54 respektive 3,95 procent. På fem års sikt är förväntningarna i stort sett oförändrade på 3,50 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal

 

Medel

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

4

-27

-24

-17

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-23

-58

-50

-44

-

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-6

1

0

0

-

Nulägesomdömen

 

 

 

 

 

Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

2

-38

-39

-36

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

14

40

38

39

++

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

62

60

66

++

Förväntningar på tolv månaders sikt

 

 

 

 

 

Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

19

17

17

+

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

13

17

17

++

Arbetslösheten (öka - minska)

21

48

45

48

-

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-8

-20

-23

-19

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

47

45

47

=

 

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärden

 

 

feb 2024

mar 2024

apr 2024

maj 2024

Uppfattad inflation nu

 

16,0

15,7

15,4

15,4

Förväntad inflation om 12 mån

 

6,8

6,4

6,5

6,2

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år

 

4,70

4,65

4,66

4,54

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år

 

4,00

3,99

4,02

3,95

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år

 

3,43

3,34

3,46

3,50

Genomsnittlig listränta¹

 

5,79

5,79

5,78

5,76

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 55,9 %, Handel 20,8 %, Tillverkningsindustri 19,2 %, Bygg- och anläggningsverksamhet 4,1 %.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.