2023-04-27

Konjunkturbarometern april 2023

Färre företag inom dagligvaruhandeln förväntar sig ökade försäljningspriser

Barometerindikatorn minskade något i april, från 88,4 till 87,3 och stämningsläget i ekonomin är därmed fortsatt mycket dystrare än normalt. I näringslivet gick konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet mot strömmen och ökade. Även hushållen blev något mer positiva.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator minskade i april men trots det är läget fortsatt något starkare än normalt. Bilden inom sektorn är dock splittrad och flera branscher såsom motorfordonsindustrin och elektronikindustrin redovisar mycket starka indikatorer medan exempelvis livsmedelsindustrin är betydligt dystrare än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,3 enheter till 99,2. Företagens förväntningar om byggmarknaden på ett års sikt steg förhållandevis kraftigt i april, från att i de två senaste kvartalsundersökningarna ha varit de mest negativa utsikterna de senaste 30 åren.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade och fortsätter att peka på ett mycket svagare stämningsläge än normalt. Betydligt färre företag än tidigare förväntar sig att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna, störst är förändringen inom dagligvaruhandeln där nu drygt hälften av företagen tror på ökade priser. Samtidigt uppger nu drygt två av tio företag inom dagligvaruhandeln att priserna kommer att minska.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med 1,6 enheter till 90,3 i april. Nästan hälften av tjänsteföretagen uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet. Den näst vanligaste faktorn är brist på arbetskraft vilket en fjärdedel av företagen svarar.

Konfidensindikatorn för hushållen steg något i april och gick upp 1,3 enheter till 65,1 från 63,8. Det är framför allt förväntningarna på den egna ekonomin och på Sveriges ekonomi som förklarar uppgången.

Indikatorer


feb 2023

mar 2023

apr 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

86,5

88,4

87,3

-1,1

--

Tillverkningsindustri

102,4

103,3

101,6

-1,7

+

Bygg & anläggning

94,7

95,9

99,2

3,3

=

Detaljhandel

78,6

81,5

79,0

-2,5

--

Tjänstesektorn

89,9

91,9

90,3

-1,6

-

Hushåll

62,1

63,8

65,1

1,3

--

Mikroindex hushåll

54,2

55,3

57,6

2,3

--

Makroindex hushåll

80,9

81,9

83,2

1,3

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för april har företagens svar samlats in 30 mars–19 april. Hushållens svar har samlats in 29 mars–15 april.

Aprilundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm april 2023


Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Försämrat lönsamhetsomdöme

Konfidensindikatorn i totala näringslivet minskade i april med 2,2 enheter till 89,3, vilket indikerar att stämningsläget är mycket svagare än normalt.

Företagens syn på efterfrågeläget försämrades i april och är nu svagare än normalt. Det är endast inom bygg- och anläggningsverksamhet samt inom tillverkningsindustrin där efterfrågeläget i nuläget är starkare än normalt. Försäljningssituationen i handeln bedöms fortsatt vara betydligt svagare än normalt.

Företagen i näringslivet rapporterar sammantaget att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. I tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är nettotalen fortsatt högre än normalt. Anställningsplanerna pekar sammantaget på fortsatta nyanställningar de kommande tre månaderna – dock i en något lägre utsträckning än i mars. I tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är anställningsplanerna fortsatt positiva. I bygg- och anläggningsverksamhet är planerna däremot negativa trots en förhållandevis kraftig ökning i april.

Det är fortsatt en större andel företag än normalt som uppger att de har brist på arbetskraft. I tillverkningsindustrin uppger nästan sex av tio företag att de har brist på arbetskraft och i tjänstesektorn är det drygt tre av tio företag som har brist.

För näringslivet som helhet försämrades företagens syn på lönsamheten i april och sammantaget är lönsamheten fortsatt sämre än normalt. Framför allt är det handelsföretag som har blivit mer negativa.

Företagen i näringslivet fortsatte att rapportera om prisökningar de senaste tre månaderna i mycket högre utsträckning än normalt. Samtidigt pekar företagens förväntningar på prisökningar i en lägre utsträckning än vad de gjorde i januari. I bygg- och anläggningsverksamhet förväntar sig många företag sänkta priser, medan företagen inom tjänstesektorn och handeln förväntar sig ökade priser. Handelsföretagens prisförväntningar är betydligt lägre än i föregående undersökning. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 3,4 procent, en nedgång från 4,5 procent i januari.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2023

mar 2023

apr 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

89,3

91,5

89,3

--

Efterfrågeläge²

-16

-16

-15

-21

-

Antal anställda, utfall

-1

6

9

7

+

Antal anställda, förväntningar

0

4

9

5

+


¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2022

jan 2023

apr 2023

Läget

Brist på arbetskraft

25

43

36

34

+

Lönsamhet

-3

-2

-6

-10

-

Tillverkningsindustri

En stor andel av industriföretagen upplever brist på personal

Konfidensindikatorn i tillverkningsindustrin gick ned med 1,7 enheter till 101,6 och pekar på ett stämningsläge bland industriföretagen som är något starkare än normalt. Företagens syn på varulagrens storlek bidrog mest till nedgången, och bidraget till indikatorn är nu negativt för första gången sedan 2020. Även företagens syn på orderstocken bidrar till nedgången, medan förväntningarna på produktionsvolymen stärktes något. Livsmedelsindustrin är mycket dystrare än normalt, medan motorfordonsindustrin, annan transportmedelsindustri och elektronikindustrin redovisar mycket starka indikatorer.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2023

mar 2023

apr 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

102,4

103,3

101,6

-1,7

+

Orderstock, nulägesomdöme

4,1

4,1

3,2

-0,9

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

1,7

0,6

-0,9

-1,5

-

Produktionsvolym, förväntningar

-3,4

-1,3

-0,8

0,5

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppger i april, att produktionen har ökat de senaste tre månaderna, men i lägre utsträckning än normalt. Förväntningarna på de kommande tre månadernas produktionsvolym stärktes något och företagen förväntar sig ökad produktion även de kommande tre månaderna. Produktionskapaciteten uppges ha ökat i ungefär normal utsträckning de senaste tre månaderna, och företagen förväntar sig också att den ska fortsätta öka de kommande tre månaderna. Företagen uppger samtidigt att produktionskapaciteten är mer än tillräcklig. Kapacitetsutnyttjandet ligger kvar på 86 procent, vilket är något högre än det historiska genomsnittet.

Orderingången har minskat de senaste tre månaderna, både på hemma- och exportmarknaden. Företagen förväntar sig att orderingången ska fortsätta minska på hemmamarknaden, men att den ska öka något på exportmarknaden.

Det är fler företag som uppger att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna, än som uppger att det har minskat. Anställningsplanerna föll tillbaka något, men det är fortfarande fler företag som uppger att de förväntar sig en utökad personalstyrka än som förväntar sig att personalstyrkan ska minska. Ungefär sex av tio företag uppger att de har brist på personal i någon form. Störst andel anger att de har brist på tekniska tjänstemän. Samtidigt uppger endast 13 procent att brist på arbetskraft är en begränsande faktor för ökad produktion. De faktorer flest företag angett är otillräcklig efterfrågan och brist på material och/eller utrustning, som vardera anges av ungefär fyra av tio företag.

En betydligt större andel företag än normalt uppger fortsatt att försäljningspriserna har ökat på såväl hemma- som exportmarknaden, men andelen har minskat varje kvartalsundersökning sedan april 2022. Företagens förväntningar på de kommande månadernas priser har fallit, och det är nu en mindre andel företag än normalt som förväntar sig prisökningar på hemmamarknaden, medan en ungefär lika stor andel som normalt förväntar sig prisökningar på exportmarknaden. Det är något fler företag som uppger att lönsamheten är god, än som uppger att den är dålig.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2023

mar 2023

apr 2023

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

8

-2

6

-

Orderingång hemmamarknad

6

-19

-15

-13

--

Orderingång exportmarknad

12

-1

-17

-6

-

Orderstock, nulägesomdöme

-12

7

7

3

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

16

14

12

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

6

9

13

-

Antal anställda

-5

14

12

9

+

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

10

17

19

-

Försäljningspriser hemmamarknad

12

31

16

10

-

Försäljningspriser exportmarknad

5

28

16

6

+

Antal anställda

-8

3

10

6

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2022

jan 2023

apr 2023

Läget

Utfall och nuläge


Produktionskapacitet

9

14

9

11

+

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

9

-8

5

9

=

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

86

86

86

+

Brist på arbetskraft

32

64

60

59

++

Yrkesarbetare

27

41

35

31

+

Tekniska tjänstemän

19

52

49

45

++

Lönsamhet

-1

4

1

5

+

Förväntningar och planer


Orderingång hemmamarknad

8

-14

-9

-5

--

Orderingång exportmarknad

14

0

-5

5

-

Produktionskapacitet

11

15

11

16

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

Anläggningsbyggarna förväntar sig att nyanställa

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,3 enheter i april, från 95,9 till 99,2 och pekar nu på ett närmast normalt stämningsläge. Husbyggarna blev i april något mindre pessimistiska kring personalstyrkans utveckling men bakom uppgången i konfidensindikatorn ligger främst anläggningsbyggarnas starka omdöme om orderstocken och deras optimistiska anställningsplaner.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2023

mar 2023

apr 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

94,7

95,9

99,2

3,3

=

Orderstock, nulägesomdöme

-1,1

0,1

0,6

0,5

+

Antalet anställda, förväntningar

-4,1

-4,1

-1,3

2,8

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger fortsatt i mycket stor utsträckning att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt ligger kvar på mycket låga nivåer. Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt har däremot blivit mindre dystra än vad som rapporterades i januari, som var de mest negativa utsikterna sedan oktober 1992.

Företagen uppger i betydligt mindre utsträckning än i mars att orderstocken har minskat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock är att den bedöms vara oförändrad, vilket är en mycket kraftig förbättring från föregående månad.

Sett till hela sektorn bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar företagen att antalet anställda har minskat de tre senaste månaderna. Däremot skiljer det sig åt mellan delbranscher. Husbyggarna rapporterar fortsatt om en minskad personalstyrka medan anläggningsbyggarna fortsatt rapporterar om en ökad personalstyrka. Gällande anställningsplanerna de kommande tre månaderna tror husbyggarna att de kommer att minska personalstyrkan medan anläggningsbyggarna har blivit betydligt mer optimistiska och tror på en ökning. Oavsett om företaget är verksam som husbyggare eller anläggningsbyggare uppger ungefär hälften av företagen att otillräcklig efterfrågan begränsar byggandet. Den näst vanligaste faktorn som begränsar byggandet för drygt en tredjedel av husbyggarna är finansiella restriktioner, medan en fjärdedel av anläggningsbyggarna anger brist på arbetskraft.

Anbudspriserna uppges i liten utsträckning ha minskat de senaste tre månaderna, betydligt fler företag tror dock att priserna kommer att minska kommande tre månader.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2023

mar 2023

apr 2023

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

5

-52

-54

-51

--

Anbudspriser

-4

10

-7

-3

+

Orderstock, utfall

4

-30

-32

-5

-

Orderstock, nulägesomdöme

-22

-29

-22

-19

+

Antal anställda

-3

-28

-26

-16

-

Förväntningar och planer


Byggandet

10

-46

-47

-46

--

Anbudspriser

0

-26

-32

-36

--

Orderstock

10

-27

-38

0

-

Antal anställda

3

-21

-21

-5

-


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2022

jan 2023

apr 2023

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-9

-68

-71

-45

-

Handel

Rekorddystert stämningsläge inom partihandeln

Konfidensindikatorn för handeln sjönk, från 81,5 i mars till 77,3 i april. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog till nedgången varav lageromdömena var den som bidrog mest. Indikatorns ovanligt låga nivå förklaras dock främst av försäljningsvolymens negativa utveckling och de pessimistiska förväntningarna av densamma. Inom partihandel är stämningsläget som dystrast och indikator är nu på den rekordlåga nivån 72,0.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2023

mar 2023

apr 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

78,9

81,5

77,3

-4,2

--

Försäljningsvolym, utfall

-7,7

-7,5

-8,9

-1,4

--

Varulager, nulägesomdöme

-2,8

-1,5

-3,2

-1,7

-

Försäljningsvolym, förväntningar

-10,6

-9,6

-10,6

-1,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om den nuvarande försäljningssituationen försämrades ytterligare och närmar sig pandemins lägsta notering från april 2020. Förväntningarna på försäljningssituationen på sex månaders sikt är fortsatt betydligt mindre optimistiska än normalt. Företagen uppger i mycket stor utsträckning att inköpen av varor har minskat och tror att de kommer att fortsätta att minska kommande tre månader.

Andelen företag som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna är fortsatt på en ovanligt hög nivå. Inom dagligvaruhandeln och sällanköpshandel är andelen på rekordhöga nivåer. Förväntningarna på försäljningspriserna har dämpats men det är fortsatt fler företag än normalt som tror på ökade priser. Handelsföretagen rapporterar om en sviktande lönsamhet i en närmast rekordstor utsträckning. Nettotalet har inte varit så lågt sedan oktober 1996, vilket var året då frågorna började ställas. Främst är det företagen inom dagligvaru- och sällanköpshandeln som i mycket stor utsträckning uppger att lönsamheten för närvarande är dålig.

Antalet anställda rapporteras i större utsträckning än föregående månad ha minskat de senaste tre månaderna. Det är inom partihandeln förändringen varit som störst. Handelsföretagens anställningsplaner är fortsatt betydligt mer pessimistiska än normalt, inte minst inom partihandeln. Bristen på personal uppges dock vara på en närmast normal nivå. Bland företagen inom handel med motorfordon och dagligvaruhandeln är den däremot ovanligt hög.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3).


Handel, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2023

mar 2023

apr 2023

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

26

-7

-6

-12

--

Nuvarande försäljningssituation

1

-10

-15

-22

--

Varulager, nulägesomdöme

23

29

26

30

-

Antal anställda

3

-4

-2

-7

-

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

37

-4

0

-4

--

Försäljningspriser

21

58

55

34

+

Inköp av varor

20

-13

-10

-15

--

Antal anställda

8

-11

-6

-8

--

Försäljningssituation om 6 mån

37

2

14

5

--


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2022

jan 2023

apr 2023

Läget

Brist på personal

13

18

17

15

+

Lönsamhet

-6

-8

-18

-30

--

Tjänstesektorn

Färre företag uppger personalbrist

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn minskade med 1,6 enheter, från 91,9 till 90,3 och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt. Svagare förväntningar på efterfrågeutvecklingen under de kommande tre månaderna bidrog mest till minskningen och är även den fråga som uppvisar det svagaste läget i indikatorn. Förväntningarna på efterfrågan är som svagast bland arkitekter medan resebyråer fortfarande är den bransch med störst andel företag som tror på en ökad efterfrågan på tre månaders sikt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2023

mar 2023

apr 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

89,9

91,9

90,3

-1,6

-

Företagets verksamhet, utfall

-3,5

-2,7

-2,3

0,4

-

Efterfrågan, utfall

-3,0

-2,0

-2,6

-0,6

-

Efterfrågan, förväntningar

-3,6

-3,4

-4,9

-1,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen uppger att efterfrågan på företagets tjänster har ökat, men i lägre utsträckning än i mars och i lägre utsträckning än normalt. Företagens syn på volymen på inneliggande uppdrag försämrades och är något mer negativ än normalt.

Företagen uppger fortsatt att antalet anställda har ökat, men i något lägre utsträckning än i mars. Anställningsplanerna föll tillbaka mer, men pekar trots detta på nyanställningar i något högre utsträckning än normalt. Andelen företag som rapporterat om brist på personal minskade för tredje kvartalsundersökningen i rad men är fortfarande större än normalt. Drygt tre av tio företag upplever brist på personal vilket kan jämföras med toppnoteringen från i juli 2022 då drygt hälften av tjänsteföretagen svarade att de hade brist på personal. Knappt hälften av tjänsteföretagen uppger att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet. Den näst vanligaste faktorn är brist på arbetskraft vilket drygt en fjärdedel av företagen svarar.

Det är en betydligt större andel tjänsteföretag än normalt som uppger att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna och nettotalet för frågan tangerar det högsta uppmätta värdet någonsin. Andelen företagen som tror på stigande försäljningspriser på tre månaders sikt ökade efter att ha minskat i mars. Företagens lönsamhetsomdömen försämrades för fjärde kvartalet i rad och ligger nu under det historiska genomsnittet.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2023

mar 2023

apr 2023

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

1

5

7

-

Efterfrågan

17

2

7

4

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-26

-24

-27

-

Försäljningspriser

6

41

38

41

++

Antal anställda

2

11

14

12

+

Förväntningar och planer


Efterfrågan

23

9

10

4

--

Försäljningspriser

11

35

28

32

++

Antal anställda

8

12

17

10

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2022

jan 2023

apr 2023

Läget

Brist på personal

26

46

37

32

+

Lönsamhet

-5

-1

-5

-8

-

Hushåll

Hushållen planerar att minska sin konsumtion

Konfidensindikatorn för hushållen steg med 1,3 enheter i april till 65,1 från 63,8. Stämningsläget bland hushållen pekar dock fortsatt på ett mycket svagt läge. Det är framför allt förväntningarna på dels den egna ekonomin såväl som på Sveriges ekonomi som förklarar uppgången. Hushållens negativa syn på ekonomin i Sverige jämfört med för tolv månader sedan är oförändrad även denna månad och nettotalet för frågan ligger kvar nära sin lägsta nivå någonsin.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


feb 2023

mar 2023

apr 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

62,1

63,8

65,1

1,3

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-10,1

-10,1

-9,8

0,3

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-7,8

-7,0

-6,2

0,8

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-6,2

-6,1

-6,1

0,0

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-2,7

-2,1

-1,4

0,7

-

Köp av kapitalvaror nu

-11,1

-10,9

-11,4

-0,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, gick upp 1,3 enheter, från 81,9 till 83,2. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin steg med 2,3 enheter, från 55,3 till 57,6.

Förväntningarna på arbetslöshetens utveckling är oförändrade för tredje månaden i rad och det är fortsatt jämförelsevis många hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka under de kommande tolv månaderna. Risken att själv bli arbetslös bedöms också vara i det närmaste oförändrad jämfört med förra månaden. Risken uppges ha minskat något de senaste tolv månaderna samtidigt som den bedöms vara något större än normalt.

Hushållen anser i samma utsträckning som i mars att det är fördelaktigt att spara just nu. De uppger även i stor utsträckning att deras ekonomiska situation är sådan att de sparar just nu. Hushållen ser samtidigt något större möjligheter än normalt att kunna spara under det kommande året.

Hushållen planerar att minska sina inköp av kapitalvaror det närmaste året. Nettotalet för frågan om det är rätt eller fel tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu har aldrig tidigare varit så lågt som det är nu. Hushållens förväntningar beträffande bostadsköp, bostadrenoveringar och bilköp är fortsatt väldigt negativa. Beträffande bostadsköp och bostadrenoveringar har nettotalen fallit ytterligare och befinner sig därmed på en ny historisk lägsta nivå.

Inflationsförväntningarna minskade med hela 2,5 procentenheter och landade på 7,6 procent. Förväntningarna på 3-månaders bostadsräntan minskade oavsett tidshorisont, på ett års sikt minskade den mest från 5,23 procent till 5,12 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

feb 2023

mar 2023

apr 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

6

-37

-37

-36

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-21

-92

-91

-90

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

0

-3

-2

-

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

3

-47

-46

-48

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

22

26

26

+

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

61

64

62

+

Förväntningar på tolv månaders sikt


Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

-13

-10

-7

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

-33

-28

-23

-

Arbetslösheten (öka - minska)

20

62

62

61

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-7

-39

-39

-35

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

40

46

48

+


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdenjan 2023

feb 2023

mar 2023

apr 2023

Uppfattad inflation nu


18,7

19,7

20,4

19,7

Förväntad inflation om 12 mån


10,3

10,0

10,1

7,6

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


5,06

5,00

5,23

5,12

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


4,64

4,53

4,56

4,51

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,69

3,68

3,64

3,63

Genomsnittlig listränta¹


4,24

4,49

4,84

4,88

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

okt 2022

jan 2023

apr 2023

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-70

-68

-65

--

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-81

-82

-86

--

Renovering av bostaden inom 12 månader

-25

-42

-41

-42

--

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extramaterial

Från och med april i år kommer Konjunkturinstitutet i sin undersökning Konjunkturbarometern att redovisa en indikator för hur många företag som väljer att ha mer personal än vad produktionen på kort sikt behöver (sk. övervintring av arbetskraft) för respektive sektor i näringslivet. Indikatorn bygger på befintliga frågor, finns framtagen för perioden maj 2010 och framåt samt kommer att redovisas månatligen. Mer information om detta se: Övervintring av arbetskraft i Konjunkturbarometern.pdf Pdf, 194.5 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 54,9 %, Tillverkningsindustri 19,6 %, Handel 21,2 %, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.