2023-02-24

Konjunkturbarometern februari 2023

Flera sektorer uppåt i februari

Barometerindikatorn steg i februari, till 85,7 från 83,3 i januari. Störst ökning var det i tjänstesektorn vars konfidensindikator steg med 3,0 enheter medan bygg- och anläggningsverksamhet minskade med 2,1 enheter.

Efter att ha minskat åtta månader i rad steg tillverkningsindustrins konfidensindikator i februari. Indikatorn steg från 100,4 till 102,2. Konfidensindikatorn för stål- och metallindustrin studsade i februari tillbaka och ökade med hela 25 enheter efter att ha fallit med 17 enheter i januari. Branschens indikator på 103,9 visar nu på ett något starkare stämningsläge än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet minskade till 94,5. Även om stämningsläget bland anläggningsbyggarna minskade så är läget i branschen fortfarande bättre än normalt. Bland husbyggarna minskade indikatorn ytterligare och till skillnad från anläggningsbyggarna är stämningsläget svagare än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator minskade något och är fortsatt den sektor i näringslivet där stämningen är dystrast. Större lager bidrog negativt till indikatorns nivå medan förväntningarna på försäljningsvolymen hejdade nedgången något.

Tjänstesektorns konfidensindikator steg med 3,0 enheter till 89,5. Uppgången förklaras dels av en mindre negativ syn på framtida efterfrågeutveckling, dels av att utvecklingen av företagens verksamhet de senaste månaderna har förbättrats jämfört med i januari.

Hushållens konfidensindikator ökade med 2,2 enheter till 59,9. Indikatorn steg för andra månaden i rad men trots det är stämningsläget kvar på en historiskt låg nivå. Hushållens konfidensindikator har utvecklats på ett likartat sätt i Sverige och flera andra EU-länder och indikatorerna ligger just nu på ungefär samma nivå.

Konjunkturinstitutet bedömer att det finns ett stort behov av information om hur hushåll påverkas av de höga elpriserna. Från och med oktober månads Konjunkturbarometer har därför Konjunkturinstitutet lagt till två tillfälliga frågor om detta i hushållsenkäten. Se avsnittet "Extrafrågor till hushållen om elpriser" nedan.

Indikatorer


dec 2022

jan 2023

feb 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

85,3

83,3

85,7

2,4

--

Tillverkningsindustri

103,7

100,4

102,2

1,8

+

Bygg & anläggning

100,4

96,6

94,5

-2,1

-

Detaljhandel

75,7

78,6

77,9

-0,7

--

Tjänstesektorn

87,7

86,5

89,5

3,0

--

Hushåll

56,9

57,7

59,9

2,2

--

Mikroindex hushåll

47,9

50,7

51,0

0,3

--

Makroindex hushåll

78,6

77,8

80,2

2,4

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för februari har företagens svar samlats in 30 januari–16 februari. Hushållens svar har samlats in 31 januari–15 februari.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm februari 2023

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Normalt efterfrågeläge

Konfidensindikatorn för näringslivet steg 1,8 enheter till 88,9. Tjänstesektorn och tillverkningsindustrin bidrog till uppgången medan handeln och bygg- och anläggningsverksamhet bidrog negativt.

Företagens syn på rådande efterfrågeläge är oförändrat i februari och nivån är i linje med det historiska genomsnittet. Företagen inom tillverkningsindustrin svarar att efterfrågeläget är något bättre än i januari och tillverkningsindustrin är den enda sektorn där efterfrågeläget bedöms vara starkare än normalt.

Företagen i näringslivet rapporterar att antalet anställda har ökat, om än i något lägre utsträckning än i januari. Anställningsplanerna framåt pekar på fortsatta nyanställningar men det finns skillnader mellan olika sektorer. Anställningsplanerna är positiva framför allt inom tjänstesektorn medan planerna i bygg- och anläggningsverksamhet samt i handeln pekar på en minskad personalstyrka.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2022

jan 2023

feb 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

88,2

87,1

88,9

--

Efterfrågeläge²

-16

-14

-17

-16

=

Antal anställda, utfall

-1

9

8

5

+

Antal anställda, förväntningar

0

3

1

3

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Tillverkningsindustri

Konfidensindikatorn vände upp

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg i februari med 1,8 enheter till 102,2. Företagens mindre lager samt starkare orderstocksomdömen ligger bakom uppgången. Innan uppgång i februari hade konfidensindikatorn fallit åtta månader i rad.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2022

jan 2023

feb 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

103,7

100,4

102,2

1,8

+

Orderstock, nulägesomdöme

4,7

3,5

4,1

0,6

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

2,4

0,6

2,0

1,4

+

Produktionsvolym, förväntningar

-3,4

-3,6

-3,9

-0,3

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen rapporterar i en lite högre utsträckning än i januari om ökad produktionsvolym, men inte i lika hög utsträckning som normalt. Förväntningarna på de kommande tre månadernas produktionsvolym är betydligt mindre optimistiska än normalt men indikerar ändå på en ökad produktionsvolym.

Företagen uppger i samma utsträckning som i januari att orderingången har minskat på hemmamarknaden, på exportmarknaden uppger företagen att orderingången närmast varit oförändrad. Företagens omdömen om orderstocken är mer positiva än normalt. Det är framför allt exportorderstocken som företagen uppger vara förhållandevis stor.

Företagen uppger i hög utsträckning att antalet anställda har ökat och anställningsplanerna för de kommande tre månaderna pekar på en viss ökning.

Industriföretagen förväntar sig ökade försäljningspriser i mycket större utsträckning än normalt, både på hemma- och exportmarknaden.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2022

jan 2023

feb 2023

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

8

4

9

-

Orderingång hemmamarknad

6

-18

-21

-20

--

Orderingång exportmarknad

12

-10

-7

1

-

Orderstock, nulägesomdöme

-13

10

4

7

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

18

11

16

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

4

9

5

+

Antal anställda

-5

15

16

14

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

10

9

8

--

Försäljningspriser hemmamarknad

12

44

35

33

++

Försäljningspriser exportmarknad

5

43

20

32

++

Antal anställda

-8

5

0

2

+

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Bygg- och anläggningsverksamhet

Byggandet minskar kraftigt

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 2,1 enheter i februari, från 96,6 till 94,5. Nedgången förklaras av svagare orderstocksomdömen. Företagens anställningsplaner är lika pessimistiska som de var i januari.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2022

jan 2023

feb 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

100,4

96,6

94,5

-2,1

-

Orderstock, nulägesomdöme

4,0

0,9

-1,1

-2,0

-

Antalet anställda, förväntningar

-3,6

-4,3

-4,3

0,0

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Nettotalet för frågan börjar närma sig rekordlåga nivåer. Förväntningarna på byggandet de närmaste tre månaderna är fortsatt låga och i det närmaste oförändrade från föregående månad. Byggföretagen rapporterar att orderstocken har minskat för tredje månaden i rad. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock föll ytterligare och är betydligt mer negativa än normalt. Drygt hälften av byggföretagen uppger otillräcklig efterfrågan som en av de faktorer som främst begränsar byggandet. Sett till delbranscher är andelen företag som uppger otillräcklig efterfrågan som en faktor betydligt högre bland husbyggarna än bland anläggningsbyggarna.

Antalet anställda uppges, i samma utsträckning som föregående månad, ha minskat de senaste tre månaderna. De negativa signalerna kommer från husbyggarna medan anläggningsbyggarna fortsatt rapporterar om en ungefär oförändrad personalstyrka.

Även om anbudspriserna uppges ha ökat de tre senaste månaderna är andelen företag som uppger att priserna har ökat något färre än föregående månad. På tre månaders sikt tror företagen fortsatt att anbudspriserna kommer att minska.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2022

jan 2023

feb 2023

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

-8

-35

-53

--

Anbudspriser

-4

18

22

12

+

Orderstock, utfall

5

-33

-25

-31

--

Orderstock, nulägesomdöme

-22

1

-17

-29

-

Antal anställda

-3

-10

-31

-31

-

Förväntningar och planer


Byggandet

10

-37

-45

-46

--

Anbudspriser

0

-12

-25

-26

--

Orderstock

10

-24

-21

-27

--

Antal anställda

3

-18

-22

-22

-

Detaljhandel

Fortsatta prisökningar att vänta i dagligvaruhandeln

Konfidensindikatorn för detaljhandeln sjönk marginellt i februari med 0,7 enheter till 77,9. Varulageromdömena bidrog negativt till indikatorns nivå medan mindre negativa förväntningar på försäljningsvolymen hejdade nedgången något.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2022

jan 2023

feb 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

75,7

78,6

77,9

-0,7

--

Försäljningsvolym, utfall

-11,0

-9,6

-9,8

-0,2

--

Varulager, nulägesomdöme

-1,5

0,9

-1,1

-2,0

-

Försäljningsvolym, förväntningar

-11,8

-12,7

-11,3

1,4

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppger i ungefär samma utsträckning som i januari att försäljningsvolymen har minskat de senaste tre månaderna. I januari förväntade sig företagen en minskad försäljningsvolym medan de nu förväntar sig en närmast oförändrad försäljning de kommande tre månaderna. Försäljningssituationen bedöms ha försämrats, om än inte i fullt lika stor utsträckning som företagen bedömde i januari. Förväntningarna på försäljningssituationen på sex månaders sikt är dock fortsatt pessimistiska.

Företagen uppger i förhållandevis stor utsträckning att antalet anställda har minskat de senaste tre månaderna och företagen förväntar sig även att antalet anställda kommer att fortsätta minska de kommande tre månaderna.

En ovanligt stor andel av företagen inom detaljhandeln förväntar sig att priserna kommer att höjas de närmaste tre månaderna. Inom dagligvaruhandeln tror nästan samtliga företag på prisökningar för andra månaden i rad.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2022

jan 2023

feb 2023

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

25

-22

-16

-17

--

Nuvarande försäljningssituation

3

-22

-21

-16

--

Varulager, nulägesomdöme

23

27

21

26

-

Antal anställda

3

-10

-6

-11

--

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

38

-3

-6

-1

--

Försäljningspriser

17

70

70

66

++

Inköp av varor

16

-20

-18

-13

--

Antal anställda

2

-18

-14

-13

--

Försäljningssituation om 6 mån

42

-5

-7

-8

--

Tjänstesektorn

Fortsatt höga anställningsplaner

Konfidensindikatorn steg med 3,0 enheter från 86,5 till 89,5. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt tillsammans med de senaste månadernas utveckling av företagets verksamhet förklarar uppgången. Trots uppgången så är stämningen inom sektorn dyster, alla frågor som ingår i indikatorn förklarar ungefär lika mycket av indikatorns nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2022

jan 2023

feb 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

87,7

86,5

89,5

3,0

--

Företagets verksamhet, utfall

-4,3

-4,7

-3,7

1,0

--

Efterfrågan, utfall

-3,5

-3,2

-3,2

0,0

-

Efterfrågan, förväntningar

-4,4

-5,6

-3,6

2,0

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Även i februari är det ungefär en lika stor andel av företagen som uppger att efterfrågan har ökat de senaste tre månaderna som uppger att den har minskat. När det gäller förväntningarna på de kommande tre månadernas efterfrågan är det en större andel företag som tror att den kommer att öka än som tror att den kommer att minska. Nettotalet för frågan ligger dock fortsatt under det historiska genomsnittet.

Företagens syn på hur verksamheten har utvecklats de senaste tre månaderna har förbättrats men är fortsatt betydligt mer negativ än normalt. I hotell- och restaurangbranschen är företagen betydligt mer positiva jämfört med sektorn som helhet beträffande sin syn på hur verksamheten har utvecklats.

Tjänsteföretagen rapporterar att antalet anställda har ökat, men i något lägre utsträckning än i januari. Anställningsplanerna har däremot blivit något mer optimistiska jämfört med undersökningen i januari.

Det är fortsatt betydligt fler företag än normalt som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna, nettotalet för frågan är på den högsta uppmätta nivån någonsin. Förväntningarna på försäljningspriserna är fortsatt höga och oförändrade jämfört med förra undersökningen.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2022

jan 2023

feb 2023

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

-3

-5

0

--

Efterfrågan

17

-1

1

1

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-24

-25

-27

-

Försäljningspriser

5

37

35

40

++

Antal anställda

2

15

13

10

+

Förväntningar och planer


Efterfrågan

23

6

1

9

-

Försäljningspriser

10

45

37

36

++

Antal anställda

7

12

9

12

+

Hushåll

Färre hushåll än normalt tror sig kunna spara något

Hushållens konfidensindikator steg med 2,2 enheter i februari till 59,9. Indikatorn har stigit två månader i rad men ligger fortsatt kvar på en historiskt låg nivå och pekar på ett mycket svagt stämningsläge. Uppgången i februari förklaras av att hushållens förväntningar på såväl den egna som på Sveriges ekonomi om tolv månader blev mindre pessimistiska. Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin har förbättrats sex undersökningar i rad men är fortsatt mycket pessimistiska sett ur ett historiskt perspektiv. Hushållens syn på ekonomin i Sverige nu jämfört med för tolv månader sedan blev i februari ytterligare något mer negativ och nettotalet för frågan är på sin lägsta nivå någonsin.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2022

jan 2023

feb 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

56,9

57,7

59,9

2,2

--

Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan

-10,0

-10,8

-10,8

0,0

--

Hushållets ekonomi om 12 månader

-10,5

-9,9

-7,7

2,2

--

Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan

-6,2

-6,4

-6,5

-0,1

--

Ekonomin i Sverige om 12 månader

-4,2

-4,1

-2,8

1,3

--

Köp av kapitalvaror nu

-12,3

-11,1

-12,3

-1,2

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, ökade med 2,4 enheter till 80,2 i februari medan mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg marginellt från 50,7 till 51,0. Skillnaden mellan indexen ökade därmed något och är ovanligt stor.

Andelen hushåll som tror att arbetslösheten kommer att öka i Sverige de kommande tolv månaderna minskade i februari men är fortsatt hög. Samtidigt svarar fler hushåll att risken för att själv bli arbetslös har ökat jämfört med i januari.

Andelen hushåll som uppger att deras egen ekonomiska situation är sådan att de sparar i nuläget är fortsatt högre än normalt. Samtidigt är det färre hushåll än normalt som tror sig kunna spara något under de kommande tolv månaderna. Nettotalet för frågan minskade i februari till den lägsta nivån sedan 2005. Planerna på inköp av egna kapitalvaror på tolv månaders sikt har blivit något mer pessimistiska och planerna är betydligt mer återhållsamma än normalt.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt minskade, från 10,3 procent i januari till 10,0 procent i februari. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt minskade något till 5,00 procent. På två och fem års sikt är förväntningarna på bostadsräntan lägre, 4,53 respektive 3,68 procent.

Konsumentförtroendet i Sverige på samma nivå som i EU

Konfidensförtroendet var i slutet på 2022 rekordlågt i såväl Sverige som i många andra EU-länder. De senaste månaderna har hushållen blivit något mindre pessimistiska men konfidensindikatorerna visar fortsatt på ett historiskt svagt stämningsläge. Diagram 1 visar hur hushållens konfidensindikatorer – enligt DG ECFIN:s definition – har utvecklats för ett antal länder i Europa.¹ Konfidensindikatorerna i de olika EU-länderna har sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina utvecklats på ett likartat sätt och indikatorerna ligger just nu på ungefär samma nivå, vilket är ovanligt.²

Diagram 1. Konfidensindikatorer hushåll – enligt DG ECFIN:s definition


Svenska hushåll brukar vanligtvis vara mer positiva jämfört med EU som helhet (se diagram 2). De senaste två månaderna har dock konfidensindikatorn för Sverige legat något under den sammanvägda indikatorn för EU. Detta är mycket ovanligt och har inte hänt sedan 1996.

Diagram 2. Konfidensindikatorer hushåll – enligt DG ECFIN:s definition

¹ Beräkningen av konfidensindikatorer skiljer sig mellan det som DG ECFIN redovisar och det som publiceras i Konjunkturbarometern, indikatorerna skiljer vad gäller säsongsrensningsmetod, att DG ECFIN inte standardiserar samt att ingående frågor skiljer sig åt. I figuren redovisas indikatorer fram till och med januari i år. Anledningen till att inte uppgifter även för februari visas i figuren är att de vid tidpunkten för denna publicering inte fanns tillgängliga. EU publicerar uppgifter för respektive land först efter att Konjunkturbarometern har publicerats.

² Mer data från olika EU-länder kan laddas ner via DG ECFIN:s hemsida: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/time-series_en.

 Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2022

jan 2023

feb 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

6

-34

-37

-37

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-20

-89

-92

-93

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-1

-4

1

-

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

4

-48

-43

-48

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

16

21

21

+

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

63

61

60

+

Förväntningar på tolv månaders sikt


Hushållets ekonomi (bättre - sämre)

16

-22

-20

-12

--

Ekonomin i Sverige (bättre - sämre)

-11

-45

-44

-34

--

Arbetslösheten (öka - minska)

20

63

67

62

--

Köp av kapitalvaror (mer - mindre)

-7

-41

-37

-39

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

42

43

40

-

Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdennov 2022

dec 2022

jan 2023

feb 2023

Uppfattad inflation nu


16,9

17,7

18,7

19,7

Förväntad inflation om 12 mån


10,3

10,2

10,3

10,0

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


5,21

5,10

5,06

5,00

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


4,88

4,55

4,64

4,53

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,89

3,59

3,69

3,68

Genomsnittlig listränta¹


4,12

4,24

4,24

4,49

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extrafrågor till hushållen om elpriser

Konjunkturinstitutet bedömer att det finns ett stort behov av information om hur hushåll påverkas av de höga elpriserna. Från och med Konjunkturbarometern i oktober 2022 har därför Konjunkturinstitutet lagt till två tillfälliga frågor Pdf, 353.3 kB. om detta i hushållsenkäten.

Boende i småhus påverkas i hög utsträckning

Nästan fyra av tio hushåll uppger att de påverkas ganska mycket eller mycket av de höga elpriserna. Förändringarna var mycket små jämfört med i januari. Över lag har förändringarna varit små sedan konjunkturinstitutet började ställa frågorna i oktober förra året.

Boende i småhus svarar i högre utsträckning att de har påverkats ganska mycket eller mycket av elpriserna, än vad boende i hyresrätt och bostadsrätt svarar. Bland de som bor i småhus svarar hälften av hushållen att de påverkats ganska mycket eller mycket, medan endast två av tio hushåll i bostadsrätt uppger att de påverkats ganska mycket eller mycket.

Andelen hushåll som påverkas ganska mycket eller mycket av de höga elpriserna – uppdelat på boendeform, svarsandelar i procent

Till de hushåll som uppger att de påverkas av de höga elpriserna ställs en följdfråga om hur hushållet hanterar denna ökade kostnad. Hushållet har möjlighet att välja flera olika svarsalternativ och det klart vanligaste svaret är fortfarande att de höga priserna hanteras genom att minska elförbrukningen.

Hur hanterar hushållen de höga elpriserna, svarsandelar i procent, flera svarsalternativ är möjliga

Det är vanligare bland boende i småhus att svara flera alternativ på följdfrågan än de som bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Samtidigt svarar en mindre andel av de som bor i småhus att de inte vet hur de ska hantera de höga elpriserna.

Hur hanterar hushållen de höga elpriserna i februari – uppdelat på boendeform, svarsandelar i procent, flera svarsalternativ är möjliga

 

För exakta frågeformuleringar till elfrågorna se länk till frågorna (pdf) Pdf, 353.3 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 54,9 %, Tillverkningsindustri 19,6 %, Handel 21,2 %, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.