2023-01-26

Konjunkturbarometern januari 2023

Stämningsläget i industrin dämpas ytterligare

Barometerindikatorn minskade i januari med 2,7 enheter, från 85,0 till 82,3. Efter att konfidensindikatorerna för tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsverksamhet minskat är nu samtliga sektorers indikatorer under 100 och därmed också under sina historiska genomsnitt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har minskat åtta månader i rad och är nu strax under 100. Framför allt är det industriföretagens större lager och deras syn på orderstockarna i nuläget som förklarar nedgången.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 5,1 enheter till 96,1. Bakom nedgången ligger husbyggarnas svagare omdömen om orderstockens storlek. Byggföretagen har blivit ytterligare pessimistiska om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt och företagen har inte varit så pessimistiska om detta sedan 1992.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med 3,5 enheter till 78,6. Trots ökningen är detaljhandeln fortsatt den sektor i näringslivet där stämningsläget är klart dystrast. Ökningen förklaras av att företagens lagerstorlek har minskat samt den något mindre negativa försäljningsutvecklingen de senaste månaderna.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade i januari med 1,7 enheter till 85,8 och pekar fortsatt på ett mycket svagt stämningsläge bland tjänsteföretagen.

Hushållens konfidensindikator ökade marginellt med 0,9 enheter till 56,3. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, minskade marginellt till 77,3. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg med 2,9 enheter till 48,7. Skillnaden mellan dessa två index minskade därmed något men det är fortfarande betydande skillnader i hur hushållen ser på Sveriges respektive sin egen ekonomi.

Konjunkturinstitutet bedömer att det finns ett stort behov av information om hur hushåll påverkas av de höga elpriserna. Från och med oktober månads Konjunkturbarometer har därför Konjunkturinstitutet lagt till två tillfälliga frågor om detta i hushållsenkäten. Se avsnittet "Extrafrågor till hushållen om elpriser" nedan.

Indikatorer


nov 2022

dec 2022

jan 2023

Diff

Läget

Barometerindikatorn

85,6

85,0

82,3

-2,7

--

Tillverkningsindustri

104,5

103,7

99,5

-4,2

=

Bygg & anläggning

101,5

101,2

96,1

-5,1

-

Detaljhandel

76,7

75,1

78,6

3,5

--

Tjänstesektorn

86,0

87,5

85,8

-1,7

--

Hushåll

58,6

55,4

56,3

0,9

--

Mikroindex hushåll

52,8

45,8

48,7

2,9

--

Makroindex hushåll

77,3

78,2

77,3

-0,9

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för januari har företagens svar samlats in 30 december–18 januari. Hushållens svar har samlats in 29 december–15 januari.

Januariundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm Januari 2023


Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Bristen på arbetskraft minskar men är fortsatt hög

Konfidensindikatorn för näringslivet sjönk i januari med 1,7 enheter till 86,3. Samtliga sektorer utom handeln bidrog till nedgången. Efterfrågeläget försämrades ytterligare och är nu ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Den största förändringen från föregående månad står bygg- och anläggningsverksamhet för där orderstocksomdömena sjönk kraftigt. Näringslivets syn på lönsamheten har försämrats ytterligare. Inte minst bland företagen inom handeln har lönsamhetsomdömena försvagats och handlarnas syn på lönsamheten är betydligt dystrare än normalt.

Inom näringslivet uppges antalet anställda ha ökat i ungefär samma utsträckning som i december. Däremot rapporterar betydligt fler företag inom bygg- och anläggningsverksamhet denna månad om en minskning. Anställningsplanerna för näringslivet som helhet de kommande tre månaderna visar sammantaget på en närmast oförändrad personalstyrka. Andelen företag i näringslivet som uppger att de har brist på arbetskraft minskade för andra kvartalet i rad efter toppnoteringen i juli. Det är dock fortsatt betydligt fler företag än normalt inom tillverkningsindustrin som uppger att de har brist på arbetskraft.

Företagen inom näringslivet rapporterar i mycket högre utsträckning än normalt om prisökningar. Sammantaget i näringslivet pekar företagens förväntningar på fortsatta prisökningar, undantaget företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet där de förväntar sig sänkta priser.

Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 4,5 procent, en nedgång med 1,3 procentenheter sedan oktober.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2022

dec 2022

jan 2023

Läget

Konfidensindikator¹

100

87,1

88,0

86,3

--

Efterfrågeläge²

-16

-10

-14

-17

-

Antal anställda, utfall

-1

13

9

8

+

Antal anställda, förväntningar

0

4

3

1

+

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2022

okt 2022

jan 2023

Läget

Brist på arbetskraft

25

50

43

36

++

Lönsamhet

-2

10

-2

-7

-

Tillverkningsindustri

Lönsamhetsomdömena dämpas till normal nivå

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 4,2 enheter i januari till 99,5 och pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge bland företagen. Samtliga frågor i indikatorn bidrog till minskningen. Konfidensindikatorn har sjunkit åtta månader i rad från maj 2022 då indikatorn låg på 124,6 och visade på ett mycket starkt stämningsläge. En bransch vars konfidensindikator föll tillbaka jämförelsevis mycket i januari var stål- och metallindustrin som sjönk med 16,6 enheter till 78,2 och visar på ett mycket svagt stämningsläge.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2022

dec 2022

jan 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

104,5

103,7

99,5

-4,2

=

Orderstock, nulägesomdöme

5,6

4,7

3,3

-1,4

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

2,0

2,4

0,2

-2,2

+

Produktionsvolym, förväntningar

-3,1

-3,4

-3,9

-0,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar om en något ökad produktionsvolym de senaste tre månaderna men i lägre utsträckning än i föregående undersökning och i lägre utsträckning än normalt. Företagen tror även att produktionsvolymen under de kommande tre månaderna kommer att öka, men i betydligt lägre utsträckning än normalt. Orderingången uppges ha minskat, främst på hemmamarknaden men även på exportmarknaden.

Produktionskapaciteten bedöms ha ökat i normal takt de senaste tre månaderna och företagens förväntningar pekar på att produktionskapaciteten kommer att öka i normal takt även de kommande tre månaderna. För första gången sedan 2020 är det nu fler industriföretag som svarar att produktionskapaciteteten är mer än tillräcklig jämfört med de som anser den vara otillräcklig. Nuvarande kapacitetsutnyttjande uppskattas till 86 procent vilket är över det historiska genomsnittet.

Det är fortsatt betydligt fler företag än normalt som rapporterar att antalet anställda har ökat de tre senaste månaderna. Anställningsplanerna har dock fallit tillbaka ytterligare och pekar nu på en oförändrad personalstyrka de kommande tre månaderna. Andelen företag som rapporterat om brist på personal minskade för andra kvartalsundersökningen i rad men är fortsatt betydligt större än normalt. Sex av tio företag upplever brist på personal vilket kan jämföras med toppnoteringen i juli då sju av tio industriföretag svarade att de hade brist på arbetskraft. Andelen företag som uppger att brist på arbetskraft begränsar produktionen är dock bara 16 procent. Den faktor som flest företag uppger begränsa produktionen är brist på material och/eller utrustning vilket 36 procent av företagen svarar. Otillräcklig efterfrågan är det näst vanligaste svarsalternativet i flervalsfrågan, vilket 31 procent uppger.

En betydligt större andel företag än normalt uppger fortsatt att försäljningspriserna har ökat på såväl hemma- som exportmarknaden, men andelen har minskat tre kvartalsundersökningar i rad sedan april 2022. Även förväntningarna på försäljningspriserna på både hemma- och exportmarknaden fortsätter att dämpas. Framför allt är det i januari färre företag än tidigare som tror på ökade priser på exportmarknaden. Trots detta är det fortsatt betydligt fler företag än normalt som tror på ökade priser. Företagens lönsamhetsomdömen dämpades något ytterligare i januari. Ungefär lika många företag uppger att lönsamheten är god som de som uppger att den är dålig och nettotalet för frågan ligger nu mycket nära det historiska genomsnittet.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2022

dec 2022

jan 2023

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

4

7

3

-

Orderingång hemmamarknad

6

-13

-18

-21

--

Orderingång exportmarknad

12

4

-11

-8

-

Orderstock, nulägesomdöme

-13

14

10

3

+

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

22

18

10

+

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

5

4

10

+

Antal anställda

-5

14

15

16

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

11

10

8

--

Försäljningspriser hemmamarknad

12

46

45

35

++

Försäljningspriser exportmarknad

5

48

44

21

++

Antal anställda

-8

9

5

-1

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2022

okt 2022

jan 2023

Läget

Utfall och nuläge


Produktionskapacitet

9

4

13

9

=

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

9

-19

-8

5

-

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

85

86

86

+

Brist på arbetskraft

32

70

64

60

++

Yrkesarbetare

27

43

42

35

+

Tekniska tjänstemän

19

58

52

50

++

Lönsamhet

-1

19

4

0

+

Förväntningar och planer


Orderingång hemmamarknad

8

2

-15

-10

--

Orderingång exportmarknad

14

13

0

-6

--

Produktionskapacitet

11

18

15

11

=

Bygg- och anläggningsverksamhet

Pessimistisk syn på byggmarknaden på ett års sikt

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 5,1 enheter i januari, från 101,2 till 96,1 och pekar nu på ett svagare stämningsläge än normalt. Bakom nedgången ligger husbyggarnas betydligt svagare omdömen om orderstockens storlek.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2022

dec 2022

jan 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

101,5

101,2

96,1

-5,1

-

Orderstock, nulägesomdöme

6,0

4,8

0,6

-4,2

+

Antalet anställda, förväntningar

-4,5

-3,6

-4,5

-0,9

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger i betydligt större utsträckning än normalt att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på byggandet de kommande tre månaderna är fortsatt mycket pessimistiska. På ett års sikt tror betydligt fler byggföretag än normalt att byggmarknaden kommer att försämras. Nettotalet för denna fråga har inte varit så lågt sedan januari 1992. Orderstocken de tre senaste månaderna rapporteras för andra månaden i rad ha minskat och den förväntas även de nästkommande tre månaderna att minska bland husbyggarna. I motsats till förra månaden har däremot förväntningarna på orderstocken bland anläggningsbyggarna blivit optimistiska. Liksom i december är otillräcklig efterfrågan det som flest företag uppger som svar på vad som begränsar byggandet.

Byggföretagen rapporterar att antalet anställda sammantaget har minskat. Minskningen kan främst härledas till husbyggarna. Bland anläggningsbyggarna uppges antalet anställda i det närmaste varit oförändrat. Byggföretagen förväntar sig att antalet anställda kommer att minska de kommande tre månaderna. Främst är förväntningarna låga bland husbyggarna, medan anläggningsbyggarnas anställningsplaner är något optimistiska och antalet anställda spås öka för andra månaden i rad.

Byggföretagen rapporterar om höjda anbudspriser de senaste månaderna, men förväntningarna pekar på sänkningar de kommande tre månaderna.

Bygg- och anläggningsverksamhet, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2022

dec 2022

jan 2023

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

-8

-7

-37

--

Anbudspriser

-4

29

19

23

+

Orderstock, utfall

5

10

-33

-23

-

Orderstock, nulägesomdöme

-22

13

6

-19

+

Antal anställda

-3

-6

-9

-32

-

Förväntningar och planer


Byggandet

10

-42

-37

-45

--

Anbudspriser

0

-3

-12

-25

-

Orderstock

10

-24

-24

-21

--

Antal anställda

3

-23

-18

-23

-


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2022

okt 2022

jan 2023

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-9

-53

-68

-73

--

Handel

Fler företag missnöjda med lönsamheten

Konfidensindikatorn för handeln ökade i januari med 3,1 enheter till 80,5. Företagens omdöme om storleken på varulagren bidrar mest till uppgången. Även de senaste tre månadernas försäljning bidrar till uppgången, medan förväntningarna på de närmaste tre månadernas försäljning är oförändrade. Både de senaste månadernas försäljning och förväntningarna på de kommande månaderna bidrar till att konfidensindikatorns låga nivå, medan varulagren har en marginell negativ påverkan.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2022

dec 2022

jan 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

77,4

77,4

80,5

3,1

--

Försäljningsvolym, utfall

-9,6

-9,1

-8,1

1,0

--

Varulager, nulägesomdöme

-2,8

-2,8

-0,6

2,2

-

Försäljningsvolym, förväntningar

-10,2

-10,7

-10,7

0,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppger i något mindre utsträckning än i december att försäljningsvolymen har minskat de senaste tre månaderna. En något större andel företag förväntar sig att försäljningen ska minska de kommande tre månaderna, än som förväntar sig att den ska öka. Försäljningssituationen bedöms ha försämrats de senaste tre månaderna och företagen förväntar sig också att minska på inköpen av varor. Fler företag uppger att lönsamheten är dålig jämfört med i oktober och företagen är i mycket mindre utsträckning än normalt nöjda med lönsamheten.

Antalet anställda har varit ungefär oförändrat de senaste månaderna, medan anställningsplanerna pekar på minskad personalstyrka de kommande månaderna. Ungefär lika stor andel av företagen som i oktober, uppger att de har brist på arbetskraft.

Många fler företag uppger att priserna har ökat de senaste tre månaderna, än som uppger att de har minskat. På samma sätt uppger många fler företag att de planerar att höja priserna de kommande tre månaderna, än som uppger att de planerar att sänka dem.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3).Handel, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2022

dec 2022

jan 2023

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

26

-14

-12

-8

--

Nuvarande försäljningssituation

1

-14

-14

-15

--

Varulager, nulägesomdöme

23

29

29

24

-

Antal anställda

3

3

-9

-3

-

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

38

-1

-3

-3

--

Försäljningspriser

21

67

61

63

++

Inköp av varor

21

-17

-21

-19

--

Antal anställda

8

-11

-17

-12

--

Försäljningssituation om 6 mån

38

-1

-5

0

--


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2022

okt 2022

jan 2023

Läget

Brist på personal

13

25

18

17

+

Lönsamhet

-6

8

-9

-18

--

Tjänstesektorn

Fortsatt arbetskraftsbrist, trots svag indikator

Tjänstesektorns konfidensindikator gick i januari ned med 1,7 enheter till 85,8. Företagens förväntningar på de närmaste månadernas efterfrågan bidrog mest till nedgången. Även utvecklingen av företagets verksamhet bidrog något nedåt, medan de senaste månadernas efterfrågan på företagets tjänster bidrog marginellt uppåt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2022

dec 2022

jan 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

86,0

87,5

85,8

-1,7

--

Företagets verksamhet, utfall

-5,9

-4,5

-4,9

-0,4

--

Efterfrågan, utfall

-3,9

-3,6

-3,4

0,2

-

Efterfrågan, förväntningar

-4,1

-4,4

-5,9

-1,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Det är ungefär en lika stor andel av företagen som uppger att efterfrågan har ökat de senaste tre månaderna, som uppger att den har minskat. Även när det gäller förväntningarna på de kommande tre månadernas efterfrågan är det ungefär en lika stor andel som tror att den kommer att öka som tror att den kommer att minska. På sex månaders sikt tror företagen att efterfrågan kommer att öka, dock i mycket mindre utsträckning än normalt. Företagen uppger i normal utsträckning att de är missnöjda med uppdragsvolymen.

Företagen uppger att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna, samtidigt pekar företagens anställningsplaner på fortsatta nyanställningar i ungefär normal utsträckning. Drygt vart tredje företag uppger att de har brist på arbetskraft, vilket är något mindre än i oktober.

I januari uppgav drygt fyra av tio företag att otillräcklig efterfrågan är en faktor som begränsar företagets verksamhet, en uppgång sedan i oktober. Otillräcklig efterfrågan är nu den faktor som störst andel företag uppger, medan det i oktober var brist på arbetskraft som flest företag uppgav.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2022

dec 2022

jan 2023

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

-11

-4

-6

--

Efterfrågan

17

-3

-1

0

-

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-20

-24

-25

=

Försäljningspriser

5

39

37

34

++

Antal anställda

2

19

15

14

+

Förväntningar och planer


Efterfrågan

23

7

6

0

--

Försäljningspriser

10

40

45

39

++

Antal anställda

7

12

11

8

+


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2022

okt 2022

jan 2023

Läget

Brist på personal

25

53

46

37

+

Lönsamhet

-5

7

-2

-6

-

Hushåll

Hushållen planerar att minska sina kapitalvaruinköp

Hushållens konfidensindikator ökade något i januari med 0,9 enheter till 56,3 men visar fortsatt på ett mycket svagt stämningsläge. Hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget var den fråga som stärktes mest i indikatorn jämfört med i december. Uppgången i frågan sker dock från en rekordlåg nivå och är tillsammans med frågorna om hushållens egen ekonomi de frågor som bidrar mest till indikatorns låga nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


nov 2022

dec 2022

jan 2023

Diff

Läget

Konfidensindikator

58,6

55,4

56,3

0,9

--

Egen ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-8,6

-10,4

-11,1

-0,7

--

Egen ekonomi om 12 månader

-10,9

-10,7

-10,1

0,6

--

Svensk ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-6,4

-6,3

-6,5

-0,2

--

Svensk ekonomi om 12 månader

-4,9

-4,4

-4,2

0,2

--

Köp av kapitalvaror nu

-10,7

-12,9

-11,6

1,3

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi, minskade något till 77,3 i januari medan mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg från 45,8 till 48,7. Hushållens syn på utvecklingen av den egna ekonomin de senaste tolv månaderna, som är en av frågorna som ingår i mikroindex, fortsatte att försämras och är rekorddyster. Även i makroindex ingår en fråga som i januari når en ny historisk lägsta nivå. Det är hushållens syn på ekonomin i Sverige nu jämfört med för tolv månader sedan där drygt nio av tio hushåll svarar att den svenska ekonomin har försämrats under det senaste året.

Betydligt fler hushåll än normalt tror att arbetslösheten kommer att öka i Sverige de kommande tolv månaderna. Däremot bedöms den egna arbetslöshetsrisken ha minskat, risken är dock något högre än normalt.

En större andel hushåll än normalt uppger att de sparar i nuläget, men under de kommande tolv månaderna tror fortsatt något färre hushåll än normalt att de kommer att kunna spara något. Samtidigt planerar hushållen att minska sina inköp av kapitalvaror det närmaste året. Drygt hälften av hushållen tror att deras kapitalvaruinköp kommer att minska och nettotalet för frågan ligger fortsatt långt under det historiska genomsnittet.

Hushållens förväntningar på bostadsköp, bostadrenoveringar och bilköp har endast förändrats marginellt sedan frågorna ställdes senast i oktober. Nettotalen för dessa frågor ligger betydligt under sina historiska genomsnitt och indikerar om återhållsamhet och försiktighet bland hushållen.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt var återigen i princip oförändrade och ökade med 0,1 procentenheter, från 10,2 procent i december till 10,3 procent i januari.

Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan på ett års sikt minskade något till 5,06 procent. På två och fem års sikt är förväntningarna på bostadsräntan lägre, 4,64 respektive 3,69 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

nov 2022

dec 2022

jan 2023

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

6

-27

-34

-37

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-20

-90

-89

-92

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-4

-1

-4

-

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

4

-39

-48

-43

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

19

16

21

+

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

48

65

63

61

+

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

16

-23

-22

-20

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-11

-50

-46

-45

--

Arbetslösheten (öka - minska)

20

63

63

68

--

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-7

-35

-41

-37

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

47

42

43

-


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdenokt 2022

nov 2022

dec 2022

jan 2023

Uppfattad inflation nu


17,3

16,9

17,7

18,7

Förväntad inflation om 12 mån


11,1

10,3

10,2

10,3

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


4,78

5,21

5,10

5,06

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


4,67

4,88

4,55

4,64

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,87

3,89

3,59

3,69

Genomsnittlig listränta¹


3,99

4,12

4,24

4,24

¹ Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jul 2022

okt 2022

jan 2023

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-60

-70

-69

--

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-80

-81

-82

--

Renovering av bostaden inom 12 månader

-25

-38

-42

-41

--

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extrafrågor till hushållen om elpriser

Konjunkturinstitutet bedömer att det finns ett stort behov av information om hur hushåll påverkas av de höga elpriserna. Från och med Konjunkturbarometern i oktober 2022 har därför Konjunkturinstitutet lagt till två tillfälliga frågor Pdf, 353.3 kB. om detta i hushållsenkäten.

Mer än fyra av fem hushåll påverkas av de höga elpriserna

Det är endast små förändringar jämfört med förra månaden beträffande hur hushållen påverkats av de höga elpriserna. Detta är i linje med de små månatliga förändringarna sedan Konjunkturinstitutet började med att ställa dessa extrafrågor i oktober förra året. Andelen hushåll som svarar att de påverkas av de höga elpriserna är i princip lika hög som förra månaden.

Så påverkas hushållen av de höga elpriserna, svarsandelar i procent

En förändring är att de höga elpriserna har påverkat kvinnor och män olika i januari. 41 procent av männen uppger att de påverkats ganska mycket eller mycket av elpriserna – andelen har ökat något sedan förra månaden. Motsvarande andel för kvinnor som svarat på enkäten är 36 procent i januari vilket var en minskning med några procentenheter jämfört med december. Det är fortsatt boende i småhus som i störst utsträckning svarar att de påverkas ganska mycket eller mycket av elpriserna.¹

Till de hushåll som uppger att de påverkas av de höga elpriserna ställs en följdfråga om hur hushållet hanterar denna ökade kostnad. Hushållet har möjlighet att välja flera olika svarsalternativ och det klart vanligaste svaret är fortfarande att de höga priserna hanteras genom att minska elförbrukningen. Sedan oktober har andelen hushåll som svarat att de minskar sin elförbrukning i princip varit konstant runt 76–78 procent.

¹ Resultaten finns även uppdelade på fler grupper än bostadstyp (kön, region, ålder och inkomst) men skillnaderna i resultat i dessa grupper är inte lika tydliga som för bostadstyp.

Hur hanterar hushållen de höga elpriserna, svarsandelar i procent, flera svarsalternativ är möjliga

Resultaten från elfrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultaten redovisas för samtliga hushåll samt uppdelat på fem olika undergrupper. Dessa grupper är kön, ålder, region, bostadstyp och inkomst. Resultaten finns tillgängligt att ladda ner i Excel- och textformat nedan under dokument.

För exakta frågeformuleringar till elfrågorna se länk till frågorna (pdf) Pdf, 353.3 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 54,9 %, Tillverkningsindustri 19,6 %, Handel 21,2 %, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Kvartalsvisa frågor är frågor som endast ställs var tredje månad (januari, april, juli och oktober). De enkätsvar som ligger till grund för kvartalsserier har samlats in under en enskild månad.

I statistikdatabasen är resultat som redovisas som Q1 beräknade på svar som har samlats in under april. På motsvarande sätt är resultat för:
Q2 beräknade på svar som har samlats in i juli
Q3 beräknade på svar som har samlats in i oktober
Q4 beräknade på svar som har samlats in i januari

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.