2022-08-30

Konjunkturbarometern augusti 2022

Hushållen fortsatt mycket nedstämda

Hushållens konfidensindikator är kvar på en rekordlåg nivå. Efter de senaste månadernas kraftiga fall ökade indikatorn med marginella 0,2 enheter till 56,3 i augusti. Barometerindikatorn föll däremot med 3,9 enheter, från 101,4 till 97,5 och ligger under sitt historiska genomsnitt för första gången sedan januari förra året.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade med 3,0 enheter. Trots nedgången är indikatorn kvar på en hög nivå. Utvecklingen i augusti förklaras framför allt av företagens mindre optimistiska förväntningar gällande kommande produktion.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg något och pekar på ett starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet steg med 1,5 enheter medan indikatorn för husbyggande sjönk med 0,7 enheter.

Detaljhandelns konfidensindikator steg marginellt, från 92,4 till 92,8 och fortsätter att peka på ett svagare stämningsläge än normalt. Stämningsläget förbättrades kraftigt för dagligvaruhandeln medan indikatorn för sällanköpshandeln föll tillbaka. Många företag förväntar sig att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna, högst är förväntningarna i dagligvaruhandeln där ungefär nio av tio företag tror på ökade priser.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med hela 6,3 enheter till 98,4 och samtliga frågor i indikatorn föll tillbaka. Nedgången är bred då nästan samtliga branscher inom tjänstesektorn också faller tillbaka.

Hushållens konfidensindikator steg marginellt från rekordlåga 56,1 till 56,3 och är därmed kvar på en ovanligt låg nivå. Sedan drygt ett år tillbaka året har osäkerheten bland hushållen ökat betydligt och det har blivit allt svårare för hushållen att förutse sin ekonomiska situation.

Indikatorer


jun 2022

jul 2022

aug 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

105,2

101,4

97,5

-3,9

-

Tillverkningsindustri

119,8

119,4

116,4

-3,0

++

Bygg- & anläggning

106,8

107,1

107,9

0,8

+

Detaljhandel

102,4

92,4

92,8

0,4

-

Tjänstesektorn

106,2

104,7

98,4

-6,3

-

Hushåll

67,2

56,1

56,3

0,2

--

Mikroindex hushåll

66,3

50,2

50,1

-0,1

--

Makroindex hushåll

83,7

79,6

80,8

1,2

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för augusti har företagens svar samlats in 29 juli–22 augusti . Hushållens svar har samlats in 1 augusti –15 augusti.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm augusti 2022

Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Svagare stämningsläge, men fortsatta anställningar

Konfidensindikatorn för näringslivet föll i augusti med 5,3 enheter till 102,4. Samtliga sektorer, utom bygg och anläggningsverksamhet, bidrog till nedgången. Stämningsläget är fortfarande något starkare än normalt.

Synen på efterfrågeläget bedöms vara något mindre optimistisk än i juli, men fortfarande betydligt starkare än normalt. Den är starkast inom tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsverksamhet.

Samtliga sektorer i näringslivet rapporterar om ökat antal anställda i juli. I tillverkningsindustrin samt tjänstesektorn ökade antalet anställda i ungefär samma utsträckning som i juli, medan inom bygg- och anläggningsverksamhet samt handel ökade antalet anställda i högre utsträckning än i juli. Anställningsplanerna pekar i högre utsträckning än normalt på nyanställningar de kommande tre månaderna, utom inom handeln där företagen uppger i lägre utsträckning än normalt att de planerar nyanställningar.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

jun 2022

jul 2022

aug 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

110,2

107,7

102,4

+

Efterfrågeläge²

-16

5

7

3

++

Antal anställda, utfall

-2

26

25

24

++

Antal anställda, förväntningar

0

27

24

18

++

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller på problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Trävaruindustrin missnöjd med exportmarknaden

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll i augusti med 3,0 enheter från 119,4 till 116,4. Den främsta förklaringen till minskningen är svagare förväntningar på de kommande tre månadernas produktion. Varulagren bedöms dock fortsatt vara jämförelsevis små sett ur ett historiskt perspektiv och är tillsammans med det oförändrade starka orderstocksomdömet anledningen till att indikatorn visar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jun 2022

jul 2022

aug 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

119,8

119,4

116,4

-3,0

++

Orderstock, nulägesomdöme

9,0

9,0

8,6

-0,4

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

8,1

6,4

6,4

0,0

++

Produktionsvolym, förväntningar

2,6

4,1

1,5

-2,6

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar om en ökad produktionsvolym de senaste tre månaderna men i lägre utsträckning än i föregående undersökning och i samma utsträckning som normalt. Även förväntningarna på produktionsvolymen på tre månaders sikt föll tillbaka, men dessa är fortsatt mer optimistiska än normalt.

Orderingången uppges ha ökat på hemmamarknaden, medan den är i stort sett oförändrad på exportmarknaden. Det är en försämring jämfört med i juli särskilt på exportmarknaden. Trävaruindustrin och motorfordonsindustrin är exempel på branscher som rapporterar att orderingången på exportmarknaden har minskat i stor utsträckning. Bland industriföretagen bedöms fortsatt både exportorderstocken och den totala orderstocken vara mycket starkare än normalt. Trävaruindustrin rapporterar dock om stort missnöje med exportorderstocken.

Industriföretagen rapporterar i ungefär samma utsträckning som i juli att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. Även anställningsplanerna är historiskt sett mycket optimistiska. Andelen företag som förväntar sig att höja priserna de närmaste månaderna är mycket högre än normalt. Detta gäller priser på både hemmamarknaden och exportmarknaden.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

jun 2022

jul 2022

aug 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

14

22

15

=

Orderingång hemmamarknad

7

12

14

7

=

Orderingång exportmarknad

12

26

29

1

-

Orderstock, nulägesomdöme

-13

30

30

28

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

32

33

32

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-12

-7

-7

++

Antal anställda

-6

24

22

23

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

31

36

27

+

Försäljningspriser hemmamarknad

11

55

44

47

++

Försäljningspriser exportmarknad

4

47

35

41

++

Antal anställda

-9

29

28

25

++

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Bygg- och anläggning

Antalet anställda har ökat

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 0,8 enheter i augusti, från 107,1 till 107,9. Bakom uppgången ligger byggföretagens mer optimistiska anställningsplaner. Husbyggarnas omdömen om orderstockens storlek höll tillbaka indikatorns uppgång något, dock är orderstocksomdömena fortsatt mycket starka.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jun 2022

jul 2022

aug 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

106,8

107,1

107,9

0,8

+

Orderstock, nulägesomdöme

5,2

7,1

6,6

-0,5

++

Antalet anställda, förväntningar

1,5

0,0

1,4

1,4

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet sammantaget har ökat något de senaste tre månaderna, vilket är en förbättring jämfört med juliundersökningen. Däremot har företagen blivit mer pessimistiska om byggandet på tre månaders sikt och tror nu på ett minskat byggande. Orderstockarna uppges ha ökat de senaste tre månaderna men väntas minska något de kommande tre månaderna.

En jämförelsevis stor andel företag anger fortsatt att anbudspriserna har ökat de tre senaste månaderna. Även om förväntningarna på de kommande tre månadernas anbudspriser har sjunkit sedan juli är det fortsatt ovanligt många företag som tror på prisökningar.

För första gången på ett halvår uppges antalet anställda ha ökat de senaste tre månaderna och nettotalet för frågan har inte varit högre sedan oktober 2018. Även anställningsplanerna är optimistiska och pekar på nyanställningar de kommande tre månaderna. Sedan förra månaden har andelen företag som uppger att brist på material och/eller utrustning är en begränsande faktor minskat och arbetskraftsbrist har nu gått om som den främsta begränsande faktorn för ökat byggande.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

jun 2022

jul 2022

aug 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

0

-10

5

-

Anbudspriser

-5

58

59

57

++

Orderstock, utfall

5

15

30

26

+

Orderstock, nulägesomdöme

-23

8

19

16

++

Antal anställda

-3

-4

-3

10

+

Förväntningar och planer


Byggandet

11

9

-2

-12

-

Anbudspriser

0

55

41

30

++

Orderstock

11

3

-5

-3

-

Antal anställda

3

12

3

11

+

Detaljhandel

Nio av tio företag i dagligvaruhandeln förväntar sig ökade försäljningspriser

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg marginellt med 0,4 enheter i augusti till 92,8. Stämningsläget är därmed fortsatt svagare än normalt och mest pessimistiska signaler kommer från sällanköpshandeln. För första gången på ett och ett halvt år rapporterar företagen i detaljhandeln om en minskad försäljningsvolym och företagens förväntningar på försäljningsvolymen på tre månaders sikt bidrar också till att indikatorn ligger under sitt historiska medelvärde. Företagens syn på varulagren är oförändrad från föregående månad och bedöms fortsatt vara jämförelsevis små.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jun 2022

jul 2022

aug 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

102,4

92,4

92,8

0,4

-

Försäljningsvolym, utfall

-2,6

-5,3

-6,8

-1,5

--

Varulager, nulägesomdöme

9,2

7,2

7,2

0,0

++

Försäljningsvolym, förväntningar

-4,2

-9,5

-7,6

1,9

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation förbättrades något i augusti och det är ungefär lika många företag som svarar att försäljningssituationen är god som uppger att den är dålig. Bilden skiljer sig dock mellan branscherna där dagligvaruhandeln har en mer positiv syn på försäljningssituationen än normalt medan handel med motorfordon och sällanköpshandeln är negativa. I dessa branscher är företagen mer pessimistiska än normalt om utvecklingen av försäljningssituationen på sex månaders sikt.

Antalet anställda rapporteras ha ökat de senaste tre månaderna, men på tre månaders sikt tror företagen på en i det närmaste oförändrad personalstyrka. Många företag förväntar sig att inköpspriserna på varor kommer att öka kommande tre månader och på samma sätt är andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka fortsatt mycket hög. Högst är den i dagligvaruhandeln där ungefär nio av tio företag tror på ökade priser.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)

Detaljhandel, säsongsrensade nettotal


Medel

jun 2022

jul 2022

aug 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

25

15

4

-2

--

Nuvarande försäljningssituation

4

2

-3

1

-

Varulager, nulägesomdöme

23

0

5

5

++

Antal anställda

3

14

2

12

+

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

39

25

8

14

--

Försäljningspriser

16

82

74

78

++

Inköp av varor

17

13

5

15

-

Antal anställda

2

14

4

3

+

Försäljningssituation om 6 mån

43

18

16

20

--

Tjänstesektorn

Historiskt många företag rapporterar om ökade försäljningspriser

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk med 6,3 enheter, från 104,7 till 98,4. Indikatorn har inte legat under 100 sedan mars 2021. Samtliga frågor bidrar till nedgången men förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt var den fråga som sjönk mest. Även om företagens syn på efterfrågan de senaste tre månaderna försämrades så bidrar den fortsatt positivt till indikatorns nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jun 2022

jul 2022

aug 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

106,2

104,7

98,4

-6,3

-

Företagets verksamhet, utfall

2,5

1,8

-0,4

-2,2

-

Efterfrågan, utfall

2,7

2,9

1,6

-1,3

+

Efterfrågan, förväntningar

1,0

0,0

-2,8

-2,8

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen är inte lika positiva över verksamhetens utveckling de senaste tre månaderna som de var förra månaden och nettotalet för frågan ligger nu strax under det historiska genomsnittet. Även om missnöjet med uppdragsvolymen ökat är företagen fortsatt mindre missnöjda än normalt.

Tjänsteföretagen rapporterar vidare i ovanligt stor utsträckning att antalet anställda har ökat de tre senaste månaderna och anställningsplanerna för de kommande tre månaderna pekar på fortsatt hög rekrytering.

Företagen inom tjänstesektorn har aldrig tidigare rapporterat i lika stor utsträckning som nu om ökade försäljningspriser de senaste tre månaderna och historiskt många företag förväntar sig även att priserna kommer att öka de kommande tre månaderna. Hotell och restauranger är de tjänstebranscher där företagen i störst utsträckning rapporterar om prisökningar.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

jun 2022

jul 2022

aug 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

31

28

17

-

Efterfrågan

17

32

33

26

+

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-6

-3

-10

+

Försäljningspriser

4

39

36

41

++

Antal anställda

1

31

33

29

++

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

28

24

13

-

Försäljningspriser

10

37

36

40

++

Antal anställda

7

32

29

24

++

Hushåll

Färre hushåll anser sig kunna spara något under det närmaste året

Efter de senaste månadernas fall ökade hushållens konfidensindikator marginellt i augusti, från 56,1 till 56,3 och ligger kvar på en historiskt låg nivå. Frågorna om hushållens egen ekonomi föll tillbaka ytterligare något medan övriga frågor steg något.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jun 2022

jul 2022

aug 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

67,2

56,1

56,3

0,2

--

Egen ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-3,3

-7,0

-7,9

-0,9

--

Egen ekonomi om 12 månader

-9,5

-12,4

-12,7

-0,3

--

Svensk ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-4,9

-6,1

-6,0

0,1

--

Svensk ekonomi om 12 månader

-6,0

-6,8

-6,0

0,8

--

Köp av kapitalvaror nu

-9,1

-11,7

-11,0

0,7

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, sjönk med endast 0,1 enheter till 50,1. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, steg med 1,2 enheter till 80,8. Det är en historiskt stor avvikelse mellan mikro- och makroindex.

Hushållen fortsätter att uppge att den egna ekonomin de senaste tolv månaderna utvecklats sämre jämfört med föregående månad. Hushållens förväntningar om hur den egna ekonomin kommer att utvecklas under de kommande tolv månaderna är återigen rekordpessimistiska. Hushållen är även ovanligt negativa till den svenska ekonomin, både vad gäller de föregående tolv månaderna och utvecklingen de nästkommande tolv månaderna.

Hushållen tror fortsatt i större utsträckning än normalt att arbetslösheten i Sverige ska öka de kommande tolv månaderna. Samtidigt bedömer hushållen fortsatt att den egna arbetslöshetsrisken har minskat.

Under pandemin var det ovanligt många hushåll som ansåg att det var fördelaktigt att spara just nu, de senaste månaderna har dock nettotalet för frågan fallit tillbaka till en historiskt mer normal nivå. Hushållens bedömning om de kommer att kunna spara något de kommande tolv månaderna har fallit tillbaka i augusti och är nu även den i det närmaste normal.

Över lag har det under våren blivit svårare för hushållen att förutse sin ekonomiska situation. Sedan frågan började ställas i maj 2021 har osäkerheten bland hushållen ökat betydligt. Osäkerheten har under perioden ökat ungefär lika mycket oavsett kön.

Hushållens inflationsförväntningar sjönk något, från 10,6 till 10,3 procent. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan har ökat oavsett tidshorisont. Störst är ökningen för bostadsräntan på ett års sikt som ökade med drygt 0,6 procentenheter.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jun 2022

jul 2022

aug 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

-4

-16

-19

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-19

-68

-80

-79

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-13

-13

-12

+

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

4

-24

-32

-30

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

12

11

12

-

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

68

71

68

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

-9

-17

-18

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-11

-55

-61

-55

--

Arbetslösheten (öka - minska)

19

23

32

33

-

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-7

-20

-29

-28

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

54

53

46

-


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdenmaj 2022

jun 2022

jul 2022

aug 2022

Uppfattad inflation nu


11,6

14,0

15,1

15,6

Förväntad inflation om 12 mån


9,9

10,6

10,6

10,3

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


3,39

3,66

3,76

4,38

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


3,84

4,12

4,16

4,39

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,85

3,98

3,77

3,95

Genomsnittlig listränta¹


2,34

2,65

2,80

3,28

1 Respondenterna får information om den aktuella listräntan som ett stöd när de svarar på frågorna om den förväntade bostadsräntan på 1, 2 respektive 5 år.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 54,9 %, Tillverkningsindustri 19,6 %, Handel 21,2 %, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.