2022-07-28

Konjunkturbarometern juli 2022

Dystra hushåll men starkt stämningsläge inom näringslivet

Barometerindikatorn föll i juli med 4,4 enheter, från 105,7 till 101,3 vilket är ett i det närmaste normalt läge. Liksom i juni bidrog samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet till nedgången. Både hushållens och detaljhandelns konfidensindikatorer backade med över 10 enheter, där hushållen backade från redan rekordlåga 66,5 till 54,1.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk med 1,2 enheter till 119,4. Nedgången förklaras av att färdigvarulagren inte bedöms vara lika små som tidigare. Samtidigt blev företagens förväntningar på produktionsvolymen de kommande månaderna mer optimistiska vilket höll tillbaka fallet i indikatorn.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet är den enda sektorn som inte backade i juli. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet steg förhållandevis mycket medan indikatorn för husbyggarna förblev oförändrad.

Detaljhandelns konfidensindikator backade relativt mycket med 10,6 enheter till 92,8. Minskningen förklaras framför allt av företagens allt dystrare förväntningar gällande den framtida försäljningsvolymen. Även nuvarande lagersituation samt företagens bedömning av de senaste månadernas försäljning bidrar till nedgången.

Även tjänstesektorns konfidensindikator minskade. Indikatorn minskade med måttliga 1,4 enheter till 105,4. Två branschindikatorer som föll kraftigt är hotell och restaurang samt resebyråer som båda föll med drygt 10 enheter jämfört med förra månaden.

Hushållens konfidensindikator backade från 66,5 till 54,1. Därmed är hushållens konfidensindikator betydligt lägre än det historiska genomsnittet och den lägsta någonsin sedan starten 1996. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, föll med hela 17,3 enheter till 47,5. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, sjönk med 4,0 enheter till 79,3.

Indikatorer


maj 2022

jun 2022

jul 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

110,1

105,7

101,3

-4,4

+

Tillverkningsindustri

124,9

120,6

119,4

-1,2

++

Bygg- & anläggning

105,6

106,6

107,1

0,5

+

Detaljhandel

110,3

103,4

92,8

-10,6

-

Tjänstesektorn

109,0

106,8

105,4

-1,4

+

Hushåll

71,8

66,5

54,1

-12,4

--

Mikroindex hushåll

71,3

64,8

47,5

-17,3

--

Makroindex hushåll

86,8

83,3

79,3

-4,0

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för juli har företagens svar samlats in 30 juni–20 juli. Hushållens svar har samlats in 30 juni–15 juli.

Juliundersökningen är en så kallad kvartalsbarometer och innehåller fler frågor än månadsbarometern. I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm juli 2022


Albin Kainelainen
Generaldirektör

Totala näringslivet

Företagens prisförväntningar har fallit men är kvar på en ovanligt hög nivå

Konfidensindikatorn för näringslivet backade i juli med 2,9 enheter till 108,0. För näringslivet som helhet förbättrades företagens syn på efterfrågeläget marginellt och är fortsatt betydligt ljusare än normalt. Mest förändrades efterfrågeläget inom bygg- och anläggningsverksamhet där orderstocksomdömet ökade kraftigt.

Företagen i näringslivet fortsätter att rapportera att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. I tillverkningsindustrin och tjänstesektorn är nettotalen fortsatt höga, även handelsföretagen rapporterar om att personalstyrkan har ökat men i lägre utsträckning än i föregående konjunkturbarometer. Anställningsplanerna i näringslivet är fortsatt mycket optimistiska, mest optimistiska är företagen inom tjänstesektorn och tillverkningsindustrin där företagen i ovanligt stor utsträckning tror att antalet anställda kommer att öka under de kommande tre månaderna.

Företagen uppger även fortsättningsvis att de har brist på arbetskraft. Bristen uppges vara som störst inom tillverkningsindustrin där drygt sju av tio företag svarar att de har brist. Inom tjänstesektorn är motsvarande andel drygt fem av tio företag, vilket även det är rekordhögt. Inom bygg- och anläggningsverksamhet ökade bristen åter och det är nu nästan tre av tio företag som svarar de att har brist på personal.

För näringslivet som helhet föll företagens syn på lönsamheten tillbaka något i juli. Inom samtliga sektorer, förutom inom tjänstesektorn, bedöms lönsamheten dock fortfarande vara mycket starkare än normalt. Inom tjänstesektorn bedöms lönsamheten vara starkare än normalt.

Priserna rapporteras fortsatt ha ökat och företagen i näringslivet har aldrig tidigare rapporterat om prisökningar i denna takt. Företagens förväntningar gällande prisökningar har fallit något men är kvar på en ovanligt hög nivå. Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 5,3 procent i juli jämfört med 5,1 procent i april. I juli förra året var inflationsförväntningarna 2,4 procent.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

maj 2022

jun 2022

jul 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

114,3

110,9

108,0

+

Efterfrågeläge²

-16

5

5

7

++

Antal anställda, utfall

-2

25

26

25

++

Antal anställda, förväntningar

0

29

27

24

++


¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

apr 2022

jul 2022

Läget

Brist på arbetskraft

25

43

47

51

++

Lönsamhet

-2

13

15

11

++Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller på problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Sju av tio företag har brist på personal

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin sjönk med 1,2 enheter i juli till 119,4. Nedgången beror på att färdigvarulagren inte bedöms vara lika små som tidigare. Samtidigt blev företagens förväntningar på utvecklingen av produktionsvolymen de kommande tre månaderna mer optimistiska och höll tillbaka nedgången i indikatorn. Företagens syn på orderstocken är oförändrat betydligt starkare än normalt och är den fråga som bidrar mest till konfidensindikatorns höga nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


maj 2022

jun 2022

jul 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

124,9

120,6

119,4

-1,2

++

Orderstock, nulägesomdöme

9,3

9,1

9,1

0,0

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11,8

8,5

5,7

-2,8

++

Produktionsvolym, förväntningar

3,8

2,9

4,6

1,7

++

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar om en ökad produktionsvolym de senaste tre månaderna och det i större utsträckning än i juni. Produktionsplanerna är ännu ljusare och pekar på en ytterligare ökning av produktionen kommande månader. Företagen rapporterar fortsatt om en ökad orderingång på både hemma- och exportmarknaden de senaste tre månaderna. Däremot är förväntningarna på orderingången på tre månaders sikt inte lika optimistiska. Orderingången på exportmarknaden förväntas öka i samma utsträckning som det historiska genomsnittet och på hemmamarknaden förväntas orderingången öka marginellt, vilket är en mer pessimistisk syn än normalt.

Produktionskapaciteten bedöms ha varit ungefär oförändrad de senaste tre månaderna. Förväntningarna på produktionskapaciteten pekar fortsatt på att den ska öka kommande tre månader. Företagen anser fortfarande i stor utsträckning att den nuvarande produktionskapaciteten inte är tillräcklig och nuvarande produktionskapacitet uppskattas till 85 procent, vilket är 1 procentenhet över det historiska genomsnittet.

Ovanligt många företag rapporterar att antalet anställda har ökat de tre senaste månaderna och även på tre månaders sikt tror en jämförelsevis stor andel av företagen att personalstyrkan kommer att öka. Trots detta uppges bristen på personal vara större än någonsin. Andelen företag som uppger att de har brist på personal har ökat kraftigt under de senaste två åren och nu i juli svarar ungefär sju av tio företag att de har brist på personal. Dock är andelen företag som uppger att brist på arbetskraft begränsar företagets produktion bara cirka 30 procent. Den faktor som flest företag uppger begränsar produktionen är i stället brist på material och/eller utrustning vilket ungefär 7 av 10 företag svarar.

En betydligt större andel företag än normalt uppger fortsatt att försäljningspriserna har ökat på såväl hemma- som exportmarknaden, men andelen har minskat sedan i april. Förväntningarna på försäljningspriserna på både hemma- och exportmarknaden har dämpats tre konjunkturbarometrar i rad, men trots detta är det fortsatt klart fler företag än normalt som tror på ökade priser. Företagens lönsamhetsomdömen dämpades något jämfört med i april men är fortsatt jämförelsevis starka.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

maj 2022

jun 2022

jul 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

18

14

22

+

Orderingång hemmamarknad

7

19

13

15

+

Orderingång exportmarknad

12

36

26

30

+

Orderstock, nulägesomdöme

-13

31

30

30

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-7

33

33

33

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-22

-13

-5

++

Antal anställda

-6

27

24

21

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

35

32

38

++

Försäljningspriser hemmamarknad

11

69

55

44

++

Försäljningspriser exportmarknad

4

54

48

35

++

Antal anställda

-9

30

29

29

++


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

apr 2022

jul 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionskapacitet

9

20

12

3

-

Produktionskapacitet, nulägesomdöme

9

-21

-25

-21

--

Kapacitetsutnyttjande (%)

84

85

86

85

+

Brist på arbetskraft

31

60

68

71

++

Yrkesarbetare

27

33

37

44

+

Tekniska tjänstemän

19

47

52

59

++

Lönsamhet

-1

17

24

21

++

Förväntningar och planer


Orderingång hemmamarknad

9

15

12

4

-

Orderingång exportmarknad

15

13

10

15

=

Produktionskapacitet

11

28

19

17

+

Bygg- och anläggning

Stärkt orderstocksomdöme

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i juli, från 106,6 till 107,1. Företagens syn på orderstockarnas storlek i nuläget stärktes ytterligare och förklarar det jämförelsevis starka stämningsläget. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet steg med 7,2 enheter medan indikatorn för husbyggarna förblev oförändrad.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


maj 2022

jun 2022

jul 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

105,6

106,6

107,1

0,5

+

Orderstock, nulägesomdöme

4,9

5,2

7,1

1,9

++

Antalet anställda, förväntningar

0,7

1,4

0,0

-1,4

=

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att byggandet har minskat de senaste tre månaderna. Även förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt har sjunkit sedan föregående konjunkturbarometer och pekar på ett närmast oförändrat byggande de kommande tre månaderna. Företagen uppger i större utsträckning än i juni att orderstocken har ökat de senaste tre månaderna. Förväntningarna på de kommande tre månadernas orderstock föll dock tillbaka och är mer negativa än normalt.

Även i juli svarar rekordmånga företag att anbudspriserna har ökat. Förväntningarna på anbudspriserna för de kommande tre månaderna är fortfarande höga även om de inte är fullt så höga som förra månaden.

Antalet anställda uppges ha minskat något de senaste tre månaderna och byggföretagen förväntar sig en i det närmaste oförändrad personalstyrka de kommande tre månaderna vilket är i nivå med det normala. Det är fortfarande fyra av tio företag som svarar att brist på material och/eller utrustning är en begränsande faktor i byggandet. En lika stor andel svarar alternativet annat. Företagen är betydligt mer pessimistiska än i april gällande utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, i synnerhet husbyggarnas framtidsutsikter har i juli utvecklats negativt.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

maj 2022

jun 2022

jul 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

4

-1

-10

-

Anbudspriser

-5

54

58

60

++

Orderstock, utfall

5

10

15

29

+

Orderstock, nulägesomdöme

-23

6

8

19

++

Antal anställda

-3

-5

-5

-5

-

Förväntningar och planer


Byggandet

11

-2

9

-1

-

Anbudspriser

0

58

56

40

++

Orderstock

11

1

2

-6

-

Antal anställda

3

7

11

3

=


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

apr 2022

jul 2022

Läget

Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt

-8

-2

-24

-54

--

Handel

Många företag tror på en avmattad försäljning

Konfidensindikatorn för handeln backade relativt mycket i denna månadsmätning, från 105,4 till 97,1. För första gången sedan april förra året är konfidensindikatorn nu under 100. Framför allt är det varulagrens storlek och förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande tre månaderna som förklarar nedgången, men även de senaste månadernas försäljning bidrar något till nedgången.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


maj 2022

jun 2022

jul 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

109,8

105,4

97,1

-8,3

-

Försäljningsvolym, utfall

-2,1

-0,9

-2,3

-1,4

-

Varulager, nulägesomdöme

12,8

10,2

6,8

-3,4

++

Försäljningsvolym, förväntningar

-0,9

-4,0

-7,3

-3,3

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom handeln rapporterar i lägre utsträckning än normalt om en ökad försäljningsvolym för de tre senaste månaderna. Vad gäller de kommande tre månadernas försäljningsvolym har företagen sammantaget blivit betydligt mindre optimistiska. Även om det fortfarande är fler företag som tror på en ökad försäljningsvolym de kommande månaderna så har företagens svar inte varit så pessimistiska sedan november 2020. Bakom nedgången ligger framför allt företag inom dagligvaruhandel. Handelsföretagens omdömen om nuvarande försäljningssituation sjönk men ligger fortsatt över det historiska genomsnittet, förklaringen till detta är fortfarande partihandelns mycket positiva omdömen. Även företagens omdömen om försäljningssituationen på sex månaders sikt sjönk och ovanligt många företag tror på en mer avmattad försäljningssituation.

Varuinköpen uppges ha ökat i lägre utsträckning än normalt och befinner sig nu nära det historiska genomsnittet. Förväntningarna på kommande månaders inköp av varor har även de sänkts och är betydligt lägre än normalt.

Antalet anställda de tre senaste månaderna, såväl som för de kommande tre, uppges ha ökat i lägre omfattning än föregående månad. Vad gäller anställningsplanerna är de nu i nivå med det historiska genomsnittet. Bristen på personal är fortsatt hög.

Andelen handelsföretag som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna är fortfarande på en ovanligt hög nivå. Förväntningarna på försäljningspriserna har dämpats men det är fortsatt klart fler företag än normalt som tror på ökade priser. Lönsamheten uppges ha minskat jämfört med i april men anses trots det vara jämförelsevis mycket god.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3).


Handel, säsongsrensade nettotal


Medel

maj 2022

jun 2022

jul 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

26

18

23

17

-

Nuvarande försäljningssituation

2

8

10

6

+

Varulager, nulägesomdöme

23

-7

-1

7

++

Antal anställda

3

16

20

9

+

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

38

35

24

12

--

Försäljningspriser

20

74

77

67

++

Inköp av varor

21

25

17

4

--

Antal anställda

9

16

14

10

+

Försäljningssituation om 6 mån

38

29

21

18

--


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

apr 2022

jul 2022

Läget

Brist på personal

13

20

21

25

++

Lönsamhet

-5

12

14

9

++

Tjänstesektorn

Fortsatt hög personalrekrytering

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk med 1,4 enheter, från 106,8 till 105,4. Bakom nedgången ligger mindre optimistiska förväntningar på de kommande månadernas efterfrågeutveckling samt utvecklingen av företagens verksamhet bland företagen. Framför allt blev synen inom hotell och restaurangbranschen, men även hos researrangörer, mindre optimistisk.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


maj 2022

jun 2022

jul 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

109,0

106,8

105,4

-1,4

+

Företagets verksamhet, utfall

2,6

2,6

2,0

-0,6

+

Efterfrågan, utfall

3,9

2,9

3,1

0,2

+

Efterfrågan, förväntningar

2,4

1,2

0,2

-1,0

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Tjänsteföretagen uppger i ungefär samma utsträckning som i juni att efterfrågan på företagets tjänster har ökat. Synen på efterfrågan på sex månaders sikt har däremot sjunkit betydligt sedan april och är i juli något under den normala nivån. Företagens syn på volymen på inneliggande uppdrag förbättrades något och är fortsatt betydligt mindre negativ än normalt. Lönsamheten uppges ha ökat, om än i något mindre utsträckning än i april, och bedöms vara ovanligt god.

Företagen inom tjänstesektorn rapporterar i rekordstor utsträckning om en ökning av antalet anställda de tre senaste månaderna. Anställningsplanerna för de kommande tre månaderna är fortsatt ovanligt optimistiska och hälften av företagen rapporterar om brist på personal.

Det är fortsatt fler företag än normalt som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna och företagen förväntar sig i precis som i juni att priserna kommer att öka de kommande tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

maj 2022

jun 2022

jul 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

32

32

29

+

Efterfrågan

17

38

33

34

+

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-4

-5

-3

++

Försäljningspriser

4

37

38

36

++

Antal anställda

1

30

31

34

++

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

34

29

25

+

Försäljningspriser

9

39

36

36

++

Antal anställda

7

35

32

30

++


Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

apr 2022

jul 2022

Läget

Brist på personal

25

49

50

54

++

Lönsamhet

-5

11

13

8

+

Hushåll

Mycket svagt stämningsläge

Hushållens konfidensindikator föll i juli för tredje månaden i rad, från 66,5 till 54,1. Frågorna om hushållens egen ekonomi bidrog mest till fallet men läget i alla fem frågor som ingår i indikatorn försämrades. Tre av frågorna i indikatorn (inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget samt förväntningarna på den egna och på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt) är på sina lägsta uppmätta nivåer någonsin sedan starten 1996.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


maj 2022

jun 2022

jul 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

71,8

66,5

54,1

-12,4

--

Egen ekonomi nu jämfört med

12 månader sedan

-3,1

-3,4

-7,5

-4,1

--

Egen ekonomi om 12 månader

-7,7

-9,6

-13,1

-3,5

--

Svensk ekonomi nu jämfört med

12 månader sedan

-4,3

-5,0

-6,2

-1,2

--

Svensk ekonomi om 12 månader

-5,6

-6,3

-7,0

-0,7

--

Köp av kapitalvaror nu

-7,5

-9,2

-12,2

-3,0

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, föll kraftigt med hela 17,3 enheter, från 64,8 till 47,5. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, sjönk endast med 4,0 enheter till 79,3.

Hushållens syn på utvecklingen av den egna ekonomin, såväl de senaste som de kommande tolv månaderna, försämrades. De rekordpessimistiska förväntningarna om den egna ekonomin drivs främst av männen. Männen har historiskt oftast haft mer optimistiska förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin än kvinnorna men i de senaste konjunkturbarometrarna har förhållandet varit omvänt.

Hushållen är även negativa till den svenska ekonomin. En ovanligt stor andel hushåll uppger att Sveriges ekonomi är sämre nu jämfört med för tolv månader sedan. Hushållen ser heller inte någon ljusning på sikt utan de förväntar sig i större utsträckning sedan dessa mätningar startades att Sveriges ekonomi kommer att försämras om tolv månader jämfört med nu.

Andelen hushåll som tror på en ökad arbetslöshet i Sverige de kommande tolv månaderna har ökat och är större än normalt. Däremot är det fortsatt fler hushåll än normalt som bedömer att den egna arbetslöshetsrisken har minskat under det senaste året.

En betydligt större andel hushåll än normalt uppger att de sparar i nuläget och under de kommande tolv månaderna tror något fler hushåll än normalt att de kommer att kunna spara något. Samtidigt planerar hushållen att minska sina inköp av kapitalvaror det närmaste året, nettotalet för frågan föll jämförelsevis mycket i juli och är på den lägsta uppmätta nivån någonsin.

Förväntningarna på bostadsköp och bostadrenoveringar har fallit jämförelsevis mycket sedan frågorna ställdes förra gången i april och ligger nu betydligt under det normala. Förväntningarna på bilinköp minskade inte lika mycket men ligger även de under det historiska genomsnittet.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månader sikt är oförändrade från i juni och ligger kvar på 10,6 procent. Förväntningarna på den rörliga bostadsräntan steg något på både ett och två års sikt medan förväntningarna på bostadsräntan på fem års sikt föll tillbaka. Förväntningarna på bostadsräntan på ett och fem års sikt är nu i princip lika höga och ligger på 3,76 respektive 3,77 procent.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

maj 2022

jun 2022

jul 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

-3

-4

-17

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-19

-61

-68

-80

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-18

-13

-13

+

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

5

-18

-23

-32

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

12

11

11

-

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

66

68

71

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

-3

-8

-17

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-11

-51

-56

-61

--

Arbetslösheten (öka - minska)

19

12

23

33

-

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-7

-18

-21

-29

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

53

54

53

+


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdenapr 2022

maj 2022

jun 2022

jul 2022

Uppfattad inflation nu


11,0

11,6

14,0

15,1

Förväntad inflation om 12 mån


10,1

9,9

10,6

10,6

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


3,39

3,39

3,66

3,76

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


3,81

3,84

4,12

4,16

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,99

3,85

3,98

3,77

Genomsnittlig listränta¹


2,32

2,34

2,65

2,80

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.

Kvartalsvisa frågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

apr 2022

jul 2022

Läget

Köp av bil inom 12 månader

-56

-54

-57

-59

--

Köp av bostad inom 12 månader

-76

-74

-75

-80

--

Renovering av bostaden inom 12 månader

-25

-24

-24

-38

--

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.