2022-06-29

Konjunkturbarometern juni 2022

Hushållen ser ingen ljusning det närmaste året

Barometerindikatorn föll i juni med 4,4 enheter, från 110,3 i maj till 105,9. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till nedgången. Mest sjönk hushållens konfidensindikator som backade med ytterligare 5,8 enheter och nu är nere på historiskt låga 65,5.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll med 4,4 enheter i juni till 120,6. Även om indikatorn backade så är läget inom tillverkningsindustrin fortsatt mycket starkare än normalt. Den främsta förklaringen till minskningen i indikatorn är att varulagrens storlek bedöms ha ökat jämfört med i maj.

Bygg- och anläggningsverksamhet gick mot strömmen i juni och konfidensindikatorn steg med 1,1 enheter. Ökningen förklaras i stort sett uteslutande av att byggföretagen redovisar mer optimistiska anställningsplaner än vad de gjorde föregående månad.

Detaljhandelns konfidensindikator backade med 5,7 enheter, främst till följd av lägre förväntningar på försäljningsutvecklingen de kommande tre månaderna. Det är endast frågan om varulagrens storlek som förklarar att konfidensindikatorns nivå ligger över det normala.

Tjänstesektorns konfidensindikator backade men pekar trots det på ett fortsatt starkare stämningsläge än normalt. En bransch där läget är betydligt starkare än normalt är hotell- och restaurangbranschen. Exempelvis är det många företag som uppger att efterfrågan på företagens tjänster de senaste tre månaderna har ökat.

Hushållens konfidensindikator backade ytterligare, från 71,3 till 65,5. Indikatorn är nu lägre än den var under finanskrisen. Hushållens inställning till kapitalvaruinköp respektive förväntningarna på den egna ekonomin bidrog mest till nedgången i juni.

Indikatorer


apr 2022

maj 2022

jun 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

109,2

110,3

105,9

-4,4

+

Tillverkningsindustri

120,8

125,0

120,6

-4,4

++

Bygg- & anläggning

107,8

105,4

106,5

1,1

+

Detaljhandel

109,4

111,0

105,3

-5,7

+

Tjänstesektorn

109,5

109,4

107,4

-2,0

+

Hushåll

75,4

71,3

65,5

-5,8

--

Mikroindex hushåll

76,3

69,9

64,6

-5,3

--

Makroindex hushåll

90,2

86,6

83,5

-3,1

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för juni har företagens svar samlats in 31 maj–20 juni. Hushållens svar har samlats in 31 maj-15 juni.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm juni 2022

Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

Totala näringslivet

Antalet anställda fortsätter att öka

Konfidensindikatorn för näringslivet föll i juni med 3,1 enheter till 111,6. Samtliga sektorer förutom bygg- och anläggningsverksamhet bidrog till nedgången. Trots nedgången räknas stämningsläget bland företagen i näringslivet fortsatt som mycket starkare än normalt.

Synen på efterfrågeläget i näringslivet är oförändrad jämfört med förra månaden och bedöms vara betydligt starkare än normalt. Starkast är efterfrågeläget inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

Samtliga sektorer i näringslivet, förutom bygg- och anläggningsverksamhet, rapporterar i ungefär samma stora utsträckning som i maj om att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar för tredje månaden i rad om en minskning. Företagens anställningsplaner är även de i princip oförändrade jämfört med förra undersökningen och är därmed ovanligt optimistiska.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

apr 2022

maj 2022

jun 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

114,1

114,7

111,6

++

Efterfrågeläge²

-16

7

5

5

++

Antal anställda, utfall

-2

29

25

26

++

Antal anställda, förväntningar

0

31

29

28

++

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller på problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Stor exportorderstock i motorfordonsindustrin

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll med 4,4 enheter i juni, från 125,0 till 120,6. Den främsta förklaringen till minskningen i indikatorn är att varulagrens storlek bedöms ha ökat jämfört med i maj. Varulagren är dock fortsatt jämförelsevis små sett ur ett historiskt perspektiv och är tillsammans med det oförändrade starka orderstocksomdömet anledningen till att indikatorn visar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


apr 2022

maj 2022

jun 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

120,8

125,0

120,6

-4,4

++

Orderstock, nulägesomdöme

10,2

9,4

9,4

0,0

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

7,9

11,8

8,6

-3,2

++

Produktionsvolym, förväntningar

2,7

3,8

2,7

-1,1

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar om en ökad produktionsvolym de senaste tre månaderna men i lägre utsträckning än i föregående undersökning och i något lägre utsträckning än normalt. Även förväntningarna på produktionsvolymen på tre månaders sikt föll tillbaka, men dessa är fortsatt mer optimistiska än normalt.

Orderingången uppges ha ökat på såväl hemma- som på exportmarknaden och det i högre utsträckning än normalt, men i lägre takt än i maj. Industriföretagens omdömen om exportorderstocken är oförändrat betydligt starkare än normalt men skiljer sig mellan branscher. Motorfordonsindustrin och maskinindustrin är de branscher med mest positiva exportorderstocksomdömen medan företagen inom trävaruindustrin är mest negativa i månadens undersökning.

Företagen rapporterar fortsatt att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna och även anställningsplanerna är ungefär lika optimistiska som i maj. Andelen företag som förväntar sig högre försäljningspriser på såväl hemma- som på exportmarknaden minskade i juni. Trots detta är det fortsatt jämförelsevis många företag som planerar att höja försäljningspriserna sett ur ett historiskt perspektiv.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

apr 2022

maj 2022

jun 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

11

17

13

-

Orderingång hemmamarknad

7

24

20

14

+

Orderingång exportmarknad

12

19

36

26

+

Orderstock, nulägesomdöme

-13

35

31

31

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-8

38

33

33

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-11

-22

-13

++

Antal anställda

-6

31

27

25

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

31

35

31

+

Försäljningspriser hemmamarknad

11

71

69

55

++

Försäljningspriser exportmarknad

4

55

56

47

++

Antal anställda

-9

25

31

29

++

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Bygg- och anläggning

Stärkt orderstocksomdöme bland husbyggarna

Till skillnad från övriga sektorer i näringslivet steg konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet något i juni. Konfidensindikatorn steg från 105,4 i maj till 106,5 i juni. Byggföretagens anställningsplaner blev något mer optimistiska medan företagens omdömen om orderstockens storlek förblev i det närmaste oförändrat. Även om omdömet om orderstockens storlek förblev oförändrat för sektorn som helhet så utvecklades det olika för husbyggarna respektive anläggningsbyggarna. Omdömet stärktes för husbyggarna medan det försvagades för anläggningsbyggarna.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


apr 2022

maj 2022

jun 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

107,8

105,4

106,5

1,1

+

Orderstock, nulägesomdöme

6,6

4,8

4,9

0,1

+

Antalet anställda, förväntningar

1,2

0,7

1,5

0,8

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Ungefär lika många företag svarar att byggandet har ökat de senaste månaderna som uppger att det har minskat. Däremot har förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande ökat jämfört med föregående undersökning.

Antalet byggföretag som uppger att inte finns någon faktor som begränsar byggandet sjönk. I maj uppgav nästan ett av fyra företag att de inte upplevde någon begränsande faktor. I juni minskade den andelen med tio procentenheter. De två vanligaste faktorerna som begränsar byggandet är fortsatt brist på material och/eller utrustning – nästan fyra av tio byggföretag uppger detta alternativ – följt av brist på arbetskraft.

Antalet anställda rapporteras ha minskat något de senaste tre månaderna och det i samma utsträckning som i föregående undersökning. Däremot förväntar sig byggföretagen att antalet anställda kommer att öka ytterligare något de kommande tre månaderna.

Andelen företag som svarar att anbudspriserna har ökat har aldrig varit så hög som nu och nettotalet för frågan har stigit ytterligare och är återigen på en ny rekordnivå. Förväntningarna på anbudspriserna för de kommande tre månaderna är kvar på samma höga nivå som förra månaden. Det är stora skillnader mellan husbyggarna och anläggningsbyggarna beträffande deras förväntningar på anbudspriserna där husbyggarnas förväntningar på priserna är nära den historiska toppnivån, vilket inte är fallet för anläggningsbyggarna.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

apr 2022

maj 2022

jun 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

2

5

2

-

Anbudspriser

-5

54

54

59

++

Orderstock, utfall

5

26

9

14

+

Orderstock, nulägesomdöme

-23

16

5

6

+

Antal anställda

-3

-6

-5

-5

-

Förväntningar och planer


Byggandet

11

14

-2

10

-

Anbudspriser

0

60

57

57

++

Orderstock

11

14

2

4

-

Antal anställda

3

10

7

12

+

Detaljhandel

Fyra av fem detaljhandelsföretag förväntar sig prishöjningar

Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll med 5,7 enheter, från 111,0 till 105,3 i juni. Frågan om förväntad försäljning på tre månaders sikt bidrog mest till fallet, men även frågan om varulagrens storlek bidrog nedåt. Det är endast frågan om varulagrens storlek som förklarar att konfidensindikatorns nivå ligger över 100.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


apr 2022

maj 2022

jun 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

109,4

111,0

105,3

-5,7

+

Försäljningsvolym, utfall

-1,9

-2,1

-1,9

0,2

-

Varulager, nulägesomdöme

12,8

12,8

10,8

-2,0

++

Försäljningsvolym, förväntningar

-1,5

0,4

-3,7

-4,1

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen i detaljhandeln uppger sammantaget att försäljningen har ökat, dock i lägre utsträckning än normalt. Förväntningarna på de kommande tre månadernas försäljning pekar också på en ökning men även det i en lägre utsträckning än normalt. Detaljhandelsföretagen uppger i något större utsträckning än i maj att de tycker att försäljningssituationen är god. Betydligt färre företag än normalt uppger att försäljningssituationen kommer att förbättras de kommande sex månaderna.

Inköp av varor förväntas öka i något mindre utsträckning än normalt. Något färre företag än i maj anger att varulagren är för små. Fyra av fem företag uppger att de förväntar sig prishöjningar de närmaste tre månaderna.

Antalet anställda uppges ha ökat i mycket högre utsträckning än normalt. Anställningsplanerna pekar på fortsatta nyanställningar i mycket hög utsträckning.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)


Detaljhandel, säsongsrensade nettotal


Medel

apr 2022

maj 2022

jun 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

26

18

17

18

-

Nuvarande försäljningssituation

4

-1

-1

2

-

Varulager, nulägesomdöme

23

-9

-9

-4

++

Antal anställda

3

11

14

15

++

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

39

34

40

27

-

Försäljningspriser

15

77

77

81

++

Inköp av varor

17

18

22

14

-

Antal anställda

2

16

16

15

++

Försäljningssituation om 6 mån

43

39

27

17

--

Tjänstesektorn

Tjänsteföretagen anställer

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll i juni med 2,0 enheter, från 109,4 till 107,4. Efterfrågan på företagets tjänster, både utfall och förväntningar, förklarar fallet, men bidrar trots det positivt till konfidensindikatorns nivå. Frågan om utveckling av företagets verksamhet har ett oförändrat positivt bidrag till indikatorns nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


apr 2022

maj 2022

jun 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

109,5

109,4

107,4

-2,0

+

Företagets verksamhet, utfall

2,2

2,9

2,9

0,0

+

Efterfrågan, utfall

3,3

3,9

3,1

-0,8

+

Efterfrågan, förväntningar

3,9

2,7

1,4

-1,3

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Företagen i tjänstesektorn uppger i större utsträckning än normalt att efterfrågan på deras tjänster har ökat de senaste månaderna. De förväntar sig också i större utsträckning än normalt att efterfrågan kommer öka de kommande månaderna. Tjänsteföretagen ser också positivt på de senaste månadernas utveckling av företagets verksamhet.

En ovanligt låg andel av tjänsteföretagen uppger att uppdragsvolymen för närvarande är för liten. Noterbart är att i hotell och restaurang har företagen aldrig varit nöjda i så stor utsträckning som i juni.

Priserna har höjts i rekordhög utsträckning i de senaste månaderna och företagen uppger i mycket stor utsträckning att prisökningarna kommer fortsätta de kommande tre månaderna. Antalet anställda har ökat i mycket hög utsträckning de senaste månaderna. Anställningsplanerna pekar på fortsatta nyanställningar de kommande tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

apr 2022

maj 2022

jun 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

30

33

33

+

Efterfrågan

17

35

38

34

+

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-1

-4

-5

++

Försäljningspriser

4

31

37

39

++

Antal anställda

1

34

30

31

++

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

40

35

30

+

Försäljningspriser

9

35

39

37

++

Antal anställda

7

38

36

33

++

Hushåll

Hushållen har en rekorddyster syn på både sin egen och Sveriges ekonomi på tolv månaders sikt

Hushållens konfidensindikator backade ytterligare i juni, från 71,3 till 65,5. Indikatorn är nu lägre än den var under finanskrisen. Samtliga frågor bidrar till nedgången, men de som bidrar klart mest är hushållens inställning till kapitalvaruinköp i nuläget respektive förväntningarna på egen ekonomi om tolv månader. Hushållens förväntningar har historiskt aldrig varit så pessimistiska om den egna ekonomin. För mer information om hushållens dystra syn på framtiden, enligt barometerresultaten i maj, se rutan i Konjunkturläget juni sid. 18. I rutan framgår det att det är de hushåll med högst inkomst och/eller som bor i småhus vars förväntningar har fallit mest på sistone. Den bilden står sig även efter barometerresultaten i juni.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


apr 2022

maj 2022

jun 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

75,4

71,3

65,5

-5,8

--

Egen ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-2,2

-2,9

-3,2

-0,3

--

Egen ekonomi om 12 månader

-7,4

-8,2

-10,2

-2,0

--

Svensk ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-3,6

-4,4

-5,0

-0,6

--

Svensk ekonomi om 12 månader

-4,6

-5,7

-6,4

-0,7

--

Köp av kapitalvaror nu

-6,9

-7,6

-9,7

-2,1

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, sjönk med 3,1 enheter från 86,6 till 83,5. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, gick ner 5,3 enheter, från 69,9 till 64,6.

Hushållen uppger, för andra månaden i rad, att den egna ekonomin de senaste tolv månaderna utvecklats till det sämre. Hushållen är även negativa till den svenska ekonomin, en ovanligt stor andel hushåll uppger att Sveriges ekonomi är sämre nu jämfört med för tolv månader sedan. Hushållen ser heller inte någon ljusning på sikt utan de förväntar sig i större utsträckning än någonsin att Sveriges ekonomi kommer att försämras om tolv månader jämfört med nu.

Hushållens förväntningar på arbetslösheten i Sverige de kommande tolv månaderna har blivit mycket mer pessimistiska än i maj, och förväntningarna ligger nu ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Även den egna arbetslöshetsrisken bedöms ha ökat något men är ändå under det normala.

Hushållen anser att det är fördelaktigt att spara just nu, dock inte i lika stor utsträckning som de ansåg innan lättnaderna av covid-19-restriktionerna i Sverige gjorde det lättare för hushållen att börja konsumera, i synnerhet kontaktnära tjänster. Hushållen uppger samtidigt i mycket stor utsträckning att de sparar för närvarande och ser det som troligt att de även kommer att göra det på tolv månaders sikt.

Hushållens inställning till större inköp har blivit än mer negativ och hushållens egna planer på tolv månaders sikt för sådana inköp är liksom i maj mycket mer återhållsamma än normalt

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månader sikt steg i juni, från 9,9 till 10,6 procent. Inflationen de senaste tolv månaderna uppskattas till 14,0 procent. Förväntningarna på bostadsräntan steg med ungefär två till tre tiondels procentenheter på alla tidshorisonter.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

apr 2022

maj 2022

jun 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

0

-2

-3

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-19

-53

-61

-67

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-15

-18

-13

+

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

5

-15

-17

-23

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

13

12

11

-

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

70

65

67

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

-1

-3

-8

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-10

-43

-51

-56

--

Arbetslösheten (öka - minska)

19

6

12

21

-

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-7

-13

-19

-19

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

55

53

54

+


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdenmar 2022

apr 2022

maj 2022

jun 2022

Uppfattad inflation nu


9,6

11,0

11,6

14,0

Förväntad inflation om 12 mån


10,2

10,1

9,9

10,6

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


3,13

3,39

3,39

3,66

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


3,55

3,81

3,84

4,12

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,92

3,99

3,85

3,98

Genomsnittlig listränta¹


2,28

2,32

2,34

2,65

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken Pdf, 1.3 MB..

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämnings­läget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern. Sektorernas vikt i Barometerindikatorn är fasta. Tillverkningsindustri 40 %, Tjänstesektorn 30 %, Hushåll 20 %, Detaljhandeln 5 %, Bygg och anläggning 5 %.

Sektorernas vikt i totala näringslivet uppdateras en gång per år. För nuvarande urval gäller: Tjänstesektorn 54,9 %, Tillverkningsindustri 19,6 %, Handel 21,2 %, Bygg och anläggning 4,4 %.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.