2022-05-25

Konjunkturbarometern maj 2022

Dystra hushåll, men starkt näringsliv

Barometerindikatorn steg med 1,1 enheter i maj, från 109,4 i april till 110,5. Hushållens konfidensindikator backade med 4,1 enheter och är nu nere på 70,4. Samtidigt steg indikatorn för näringslivet och är nu på 115,1. Skillnaden i stämningsläge mellan de båda delarna av ekonomin, som var historiskt stor redan innan, har därmed blivit än större.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 4,2 enheter för att i princip tangera den tidigare högsta nivån från oktober förra året. Industriföretagens små lager och starka orderstocksomdömen förklarar indikatorns ovanligt höga nivå men även produktionsplanerna är starka.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll med 2,4 enheter. Fallet i maj beror i första hand på att byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpats något. Nivån på indikatorn visar dock på ett fortsatt starkare läge än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg och fortsätter därmed att ligga en bra bit över det normala. Förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande månaderna förklarar ökningen.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är oförändrad på 109,7. Företagen inom hotell- och restaurangbranschen har varit hårt prövade de senaste åren. Företagens syn på uppdragsvolymen har dock förbättrats kraftigt i de senaste tre undersökningarna och synen på uppdragsvolymen har inte varit så ljus sedan 2008.

Hushållens konfidensindikator sjönk med 4,1 enheter till 70,4. Indikatorn är på den lägsta nivån sedan finanskrisen, där den som lägst var 68,8 i oktober 2008.

Indikatorer


mar 2022

apr 2022

maj 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

110,5

109,4

110,5

1,1

++

Tillverkningsindustri

124,5

121,3

125,5

4,2

++

Bygg- & anläggning

107,0

107,8

105,4

-2,4

+

Detaljhandel

110,8

110,5

112,1

1,6

++

Tjänstesektorn

109,0

109,7

109,7

0,0

+

Hushåll

74,1

74,5

70,4

-4,1

--

Mikroindex hushåll

72,3

75,6

69,8

-5,8

--

Makroindex hushåll

89,6

89,8

86,4

-3,4

--

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för maj har företagens svar samlats in 29 april–17 maj. Hushållens svar har samlats in 28 april–15 maj.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm maj 2022

Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

Totala näringslivet

Fortsatt ovanligt optimistiska anställningsplaner

Konfidensindikatorn för näringslivet steg med 0,6 enheter till 115,1 och pekar fortsatt på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt bland företagen.

Företagens syn på efterfrågeläget försämrades något, men är fortsatt starkare än normalt i samtliga sektorer och betydligt starkare inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn.

I näringslivet rapporterar företagen om att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna, dock i något mindre utsträckning än toppnoteringen i april. Signalerna skiljer sig dock åt då företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet, tvärtemot de andra sektorerna, rapporterar om en minskning av antalet anställda. Företagens anställningsplaner är i princip oförändrade jämfört med i april och är därmed fortsatt ovanligt optimistiska.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

mar 2022

apr 2022

maj 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

115,1

114,5

115,1

++

Efterfrågeläge²

-16

2

7

5

++

Antal anställda, utfall

-2

22

29

26

++

Antal anställda, förväntningar

0

28

31

30

++

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller på problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Färdigvarulagren bedöms vara för små

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg med 4,2 enheter i maj, från 121,3 till 125,5. Nivån på indikatorn är ur ett historiskt perspektiv mycket hög och pekar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt. Omdömet om färdigvarulagrens storlek stod för det största bidraget till ökningen i indikatorn och är nu återigen den fråga som bidrar mest till indikatorns nivå. Företagens syn på orderstocken dämpades något, men det är fortsatt betydligt fler företag än normalt som svarar att orderstocken är förhållandevis stor jämfört med de som uppger att den är för liten.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


mar 2022

apr 2022

maj 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

124,5

121,3

125,5

4,2

++

Orderstock, nulägesomdöme

9,7

10,4

9,5

-0,9

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

8,7

7,9

11,9

4,0

++

Produktionsvolym, förväntningar

6,1

3,0

4,1

1,1

++

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar om en ökad produktionsvolym de senaste tre månaderna och det i större utsträckning än i föregående undersökning. Även förväntningarna på de kommande tre månadernas produktionsvolym har blivit mer optimistiska. Orderingången uppges ha ökat, främst från exportmarknaden men även från hemmamarknaden. Exportorderstocksomdömet försvagades något jämfört med i april men är fortsatt betydligt starkare än normalt.

Företagen rapporterar att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna, men i något mindre utsträckning än i förra undersökningen. Anställningsplanerna gick i motsatt riktning och blev mer optimistiska. Det är betydligt fler företag än normalt som både säger att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna och som tror att personalstyrkan kommer att öka de kommande tre månaderna.

Det är fortsatt en mycket stor andel företag som förväntar sig högre försäljningspriser på såväl hemma- som exportmarknaden de närmaste månaderna. För frågan om priser på exportmarknaden är nettotalet rekordhögt och i de två stora branscherna maskin- och motorfordonsindustri tror fler än 80 procent av företagen på ökade priser.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

mar 2022

apr 2022

maj 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

18

12

18

+

Orderingång hemmamarknad

7

22

24

21

+

Orderingång exportmarknad

12

19

19

36

++

Orderstock, nulägesomdöme

-13

32

35

31

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-8

34

38

34

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-13

-11

-22

++

Antal anställda

-6

30

32

28

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

43

32

36

++

Försäljningspriser hemmamarknad

11

60

71

68

++

Försäljningspriser exportmarknad

4

53

56

57

++

Antal anställda

-9

26

24

30

++

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Bygg- och anläggning

Fallande förväntningar på orderstockarna bland husbyggarna

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade i maj, från 107,8 till 105,4. Både orderstocksomdömet i nuläget och anställningsplanerna föll i maj, men läget i frågorna är fortsatt starkare än normalt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


mar 2022

apr 2022

maj 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

107,0

107,8

105,4

-2,4

+

Orderstock, nulägesomdöme

5,3

6,6

4,9

-1,7

+

Antalet anställda, förväntningar

1,7

1,2

0,5

-0,7

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen inom bygg- och anläggningsverksamhet rapporterar om ett marginellt ökat byggande de senaste tre månaderna, vilket är svagare än normalt. Däremot har förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande sjunkit och är svagare än normalt. Orderstockarna uppges ha ökat men i mindre utsträckning än i april. Husbyggarnas förväntningar på orderstockarna har nu fallit tillbaka fem månader i rad medan anläggningsbyggarnas förväntningar är oförändrade från föregående månad. Drygt fyra av tio byggföretag svarar att brist på material och/eller utrustning är en faktor som begränsar byggandet för närvarande. Den näst vanligaste faktorn som begränsar byggandet är brist på arbetskraft som nästan tre av tio byggföretag uppger.

Antalet anställda bedöms, liksom i april, ha minskat något de senaste tre månaderna. Byggföretagen förväntar sig vidare att antalet anställda kommer att öka något de kommande tre månaderna. Anläggningsbyggarna är något mer positiva om de kommande månadernas utveckling jämfört med husbyggarna.

Anbudsprisernas nettotal för de senaste tre månaderna såväl som för de nästkommande tre har minskat marginellt i maj. Men oavsett tidshorisont är andelen företag som svarar att priserna har ökat, eller kommer att öka, fortsatt rekordhög.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

mar 2022

apr 2022

maj 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

2

2

4

-

Anbudspriser

-5

33

54

52

++

Orderstock, utfall

5

31

27

9

+

Orderstock, nulägesomdöme

-23

8

16

6

+

Antal anställda

-3

0

-6

-5

-

Förväntningar och planer


Byggandet

11

8

12

-3

-

Anbudspriser

0

36

60

57

++

Orderstock

11

13

13

2

-

Antal anställda

3

13

10

6

+

Detaljhandel

Fortsatt små varulager

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg i maj med 1,6 enheter, från 110,5 till 112,1. Förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande månaderna förklarar ökningen, medan de senaste månadernas försäljning motverkade uppgången något. Det är fortfarande företagens rapportering av för små varulager som förklarar den höga nivån på konfidensindikatorn.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


mar 2022

apr 2022

maj 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

110,8

110,5

112,1

1,6

++

Försäljningsvolym, utfall

-1,1

-1,9

-2,1

-0,2

-

Varulager, nulägesomdöme

12,8

13,2

13,2

0,0

++

Försäljningsvolym, förväntningar

-0,9

-0,9

1,0

1,9

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation var oförändrad i maj och ligger kvar strax under det historiska genomsnittet.

Försäljningsvolymen rapporteras ha ökat i lägre utsträckning än normalt och ungefär i samma utsträckning som i aprilundersökningen. Förväntningarna på de kommande månadernas försäljningsvolym har stärkts något och är nu något starkare än normalt. Förväntningarna på försäljningssituationen de kommande sex månaderna är betydligt mer pessimistiska än vad de var i förra månadens undersökning.

Antalet anställda rapporteras ha ökat de senaste tre månaderna, i ungefär samma utsträckning som i de senaste månadernas undersökningar. Företagens anställningsplaner för de kommande tre månaderna är oförändrat optimistiska.

En mycket stor andel företag i detaljhandeln förväntar sig att höja priserna de närmaste tre månaderna.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)


Detaljhandel, säsongsrensade nettotal


Medel

mar 2022

apr 2022

maj 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

26

21

18

17

-

Nuvarande försäljningssituation

4

2

-1

-1

-

Varulager, nulägesomdöme

24

-9

-10

-10

++

Antal anställda

3

15

12

14

++

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

39

36

36

42

+

Försäljningspriser

15

73

76

77

++

Inköp av varor

17

23

20

23

+

Antal anställda

2

10

16

16

++

Försäljningssituation om 6 mån

43

41

40

29

--

Tjänstesektorn

Många företag förväntar sig ökade försäljningspriser

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn var oförändrad 109,7 i maj. Utvecklingen av företagens verksamhet samt efterfrågan de senaste tre månaderna bidrog positivt till indikatorn, medan förväntningarna på de kommande tre månadernas efterfrågan bidrog lika mycket i motsatt riktning.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


mar 2022

apr 2022

maj 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

109,0

109,7

109,7

0,0

+

Företagets verksamhet, utfall

1,4

2,3

2,9

0,6

+

Efterfrågan, utfall

3,1

3,5

3,9

0,4

++

Efterfrågan, förväntningar

4,4

3,9

2,9

-1,0

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Tjänsteföretagen rapporterar att deras verksamhet de senaste tre månaderna har utvecklats något starkare än vad de rapporterade i förra undersökningen. Företagens omdömen om uppdragsvolymen är betydligt mindre dystra än normalt. Inom hotell- och restaurangbranschen är nettotalet på sin högsta nivå sedan 2008.

Företagen rapporterar vidare att antalet anställda har ökat i betydligt större utsträckning än normalt. Anställningsplanerna för de närmaste tre månaderna är ungefär lika optimistiska som de varit de senaste månaderna.

Betydligt fler företag uppger att försäljningspriserna har ökat de senaste månaderna, än som uppger att de har minskat. Företagen förväntar sig också att höja försäljningspriserna i mycket hög utsträckning de närmaste tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

mar 2022

apr 2022

maj 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

26

30

33

+

Efterfrågan

17

34

36

38

++

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-25

-14

-1

-4

++

Försäljningspriser

4

24

29

38

++

Antal anställda

1

24

34

30

++

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

42

40

36

+

Försäljningspriser

9

30

35

39

++

Antal anställda

7

36

38

36

++

Hushåll

Hushållen mycket pessimistiska över Sveriges ekonomi om tolv månader

Hushållens konfidensindikator sjönk från 74,5 till 70,4 i maj. Indikatorn är på den lägsta nivån sedan finanskrisen, där den som lägst var 68,8 i oktober 2008. Samtliga frågor i indikatorn försämrades, och bidrar fortsatt negativt till indikatorns nivå. Hushållens syn på Sveriges ekonomi om tolv månader försämrades mest i maj och har aldrig tidigare varit så pessimistisk.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


mar 2022

apr 2022

maj 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

74,1

74,5

70,4

-4,1

--

Egen ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-1,9

-2,3

-2,9

-0,6

--

Egen ekonomi om 12 månader

-8,0

-7,6

-8,4

-0,8

--

Svensk ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-3,0

-3,7

-4,5

-0,8

--

Svensk ekonomi om 12 månader

-4,8

-4,8

-6,0

-1,2

--

Köp av kapitalvaror nu

-8,2

-7,1

-7,8

-0,7

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Både mikroindex, som sammanfattar frågorna om hushållens syn på sin egen ekonomi och makroindex som sammanfattar hushållens syn på Sveriges ekonomi backade i maj och pekar mot ett betydligt svagare läge än normalt.

Hushållen har inte varit så negativa till utvecklingen av den egna ekonomin, jämfört med tolv månader tillbaka, sedan april 2009. Kvinnor rapporterar i större utsträckning än män om en försämrad ekonomi. Om man ser till åldersgrupper har det historiskt sett varit pensionärerna som varit mest negativa, denna månad är det personer mellan 50–64 år. Hushållen uppger också, för tredje månaden i rad, att de förväntar sig att den egna ekonomin kommer att försämras de kommande tolv månaderna.

Hushållen är fortsatt negativt inställda till kapitalvaruinköp i nuläget och hushållens egna planer på tolv månaders sikt för sådana inköp är betydligt mer återhållsamma än normalt. Hushållen anser inte längre att det i dagsläget är lika fördelaktigt att spara som de gjort under pandemin. Även om andelen hushåll har minskat något, är det dock fler hushåll än normalt som tror att de kommer att kunna spara de närmaste tolv månaderna och det är fortsatt en betydligt större andel hushåll än normalt som sparar än som skuldsätter sig.

Den egna arbetslöshetsrisken de senaste tolv månaderna bedöms även i maj ha minskat. De kommande tolv månaderna förväntar sig hushållen att arbetslösheten i Sverige kommer att öka, men nettotalet för frågan är fortfarande lägre än det historiska genomsnittet.

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk något, från 10,1 procent i april till 9,9 procent i maj. Den rörliga bostadsräntan förväntas uppgå till 3,39 procent på ett års sikt, vilket är oförändrat från föregående månad.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

mar 2022

apr 2022

maj 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

1

0

-2

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-19

-47

-54

-61

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-16

-16

-19

++

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

5

-18

-15

-17

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

14

13

11

-

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

66

69

65

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

-2

-1

-3

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-10

-44

-44

-52

--

Arbetslösheten (öka - minska)

19

15

6

11

+

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-7

-16

-13

-18

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

53

55

53

+


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdenfeb 2022

mar 2022

apr 2022

maj 2022

Uppfattad inflation nu


7,6

9,6

11,0

11,6

Förväntad inflation om 12 mån


6,6

10,2

10,1

9,9

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


2,95

3,13

3,39

3,39

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


3,37

3,55

3,81

3,84

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,73

3,92

3,99

3,85

Genomsnittlig listränta¹


2,28

2,28

2,32

2,34

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsiktig utveckling och tar bort bruset i högre grad än den säsongsrensade serien. Alla diagram i Konjunkturbarometern visar säsongsrensade tidsserier om inget annat anges.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.