2022-03-30

Konjunkturbarometern mars 2022

Hushållen lika nedstämda som vid finanskrisen

Barometerindikatorn backade med 2,8 enheter i mars, från 113,1 i februari till 110,3. Stämningsläget i ekonomin är trots nedgången fortsatt betydligt starkare än normalt. Av de enskilda sektorerna förändrades konfidensindikatorn för hushållen mest, indikatorn föll med hela 15,5 enheter.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 0,7 enheter till 125,0. Indikatorn för företag inom insatsvaruindustrin backade med knappt 4 enheter, samtidigt som indikatorn för konsumtionsvaruindustrin ökade med nästan lika mycket.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade med 0,7 enheter och läget är fortsatt starkare än normalt. Sedan juni förra året har indikatorn varit stabil och enbart förändrats någon enstaka enhet mellan de olika undersökningarna.

De kraftiga svängningarna i detaljhandelns konfidensindikator fortsätter även i mars då indikatorn föll med 7,7 enheter till 111,3. Orsaken till månadens förändring är att färre företag uppger att varulagren är för små samt dystrare förväntningar på framtida försäljningsvolym.

Tjänstesektorns indikator ökade med 1,4 enheter till 108,3. En bransch som utmärker sig är hotell- och restaurangbranschen där indikatorn är mycket starkare än normalt. Företagen har tidigare varit väldigt missnöjda med uppdragsvolymen men även den närmar sig nu ett normalläge.

Konfidensindikatorn för hushållen föll med 15,5 enheter, från 89,0 till 73,5. Det är den lägsta nivån på indikatorn sedan 2009. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, föll tillbaka med nästan 14 enheter, till 89,4. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, gick ner drygt 16 enheter, till 71,2.

Indikatorer


jan 2022

feb 2022

mar 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

110,0

113,1

110,3

-2,8

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

121,6

124,3

125,0

0,7

++

Bygg- & anläggning

108,6

107,9

107,2

-0,7

+

Detaljhandel

103,3

119,0

111,3

-7,7

++

Tjänstesektorn

103,6

106,9

108,3

1,4

+

Hushåll

90,1

89,0

73,5

-15,5

--

Mikroindex hushåll

86,9

87,5

71,2

-16,3

--

Makroindex hushåll

100,7

103,1

89,4

-13,7

--


Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för mars har företagens svar samlats in 28 februari–22 mars. Hushållens svar har samlats in 25 februari–15 mars.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm mars 2022

Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

Totala näringslivet

Optimistiska anställningsplaner i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn

Konfidensindikatorn för näringslivet var i det närmaste oförändrad i mars. Stämningsläget bland företagen i näringslivet är därmed fortsatt mycket starkare än normalt.

Företagens syn på efterfrågeläget stärktes något och är fortsatt starkare än normalt i samtliga sektorer. Starkast uppges efterfrågeläget vara inom tillverkningsindustrin där jämförelsevis många företag svarar att orderstocken är förhållandevis stor.

Företagen i näringslivet rapporterar att antalet anställda har ökat i större utsträckning än i februari och i betydligt större utsträckning än normalt. Inom bygg och anläggningsverksamhet uppger företagen att antalet anställda har varit oförändrat de senaste tre månaderna medan övriga sektorer rapporterar om personalökningar. Anställningsplanerna i näringslivet är ungefär oförändrade och är fortsatt betydligt mer optimistiska än normalt. Framför allt är anställningsplanerna starka i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn där betydligt fler företag än normalt tror att antalet anställda kommer att öka kommande tre månader.

I samtliga sektorer är det fler företag i mars som uppger att det har blivit svårare att förutsäga affärssituationen jämfört med i februari. Mest ökade osäkerheten inom tillverkningsindustrin samt bygg- och anläggningsverksamhet. Det är inom handeln och tillverkningsindustrin som företagen har som svårast att förutsäga den framtida affärssituationen.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

feb 2022

mar 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

110,1

114,7

114,9

++

Efterfrågeläge²

-16

2

-1

1

++

Antal anställda, utfall

-2

19

16

21

++

Antal anställda, förväntningar

-1

23

28

27

++

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Försäljningspriserna förväntas öka i rekordstor utsträckning

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg med 0,7 enheter, från 124,3 till 125,0. Bakom uppgången ligger företagens mer optimistiska förväntningar på de närmaste månadernas produktionsvolym samt företagens rapportering om orderstocken. Synen på färdigvarulagren sjönk däremot något. Samtliga frågor bidrar fortsatt starkt till indikatorns jämförelsevis höga nivå som nu ligger två enheter från rekordet i oktober 2021. Den starkaste indikatorn inom tillverkningsindustri står investeringsvaruindustrin för även om indikatorn denna månad endast steg marginellt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jan 2022

feb 2022

mar 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

121,6

124,3

125,0

0,7

++

Orderstock, nulägesomdöme

9,5

9,3

10,0

0,7

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

9,7

9,7

8,6

-1,1

++

Produktionsvolym, förväntningar

2,4

5,3

6,4

1,1

++

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Produktionsvolymen uppges ha ökat i samma utsträckning som föregående månad. Orderingången har ökat, både på hemma- och exportmarknaden. På exportmarknaden är ökningen oförändrad från föregående månad medan den rapporterade orderingången på hemmamarknaden ökade ytterligare och ligger jämförelsevis högt sett till det historiska genomsnittet.

Antalet anställda de tre senaste månaderna uppges ha ökat ytterligare och nettotalet är i det närmaste rekordhögt. Förväntningarna är även att antalet anställda kommer att fortsätta att öka de kommande tre månaderna.

Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna har stigit ytterligare, på både hemma- och på exportmarknaden. Nettotalen för frågorna är återigen rekordhöga.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

feb 2022

mar 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

26

20

19

+

Orderingång hemmamarknad

7

23

17

22

++

Orderingång exportmarknad

12

17

18

18

+

Orderstock, nulägesomdöme

-14

30

29

32

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-8

33

31

33

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-15

-15

-12

++

Antal anställda

-6

29

28

30

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

30

40

44

++

Försäljningspriser hemmamarknad

10

46

56

59

++

Försäljningspriser exportmarknad

4

41

51

52

++

Antal anställda

-9

24

25

26

++

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Bygg- och anläggning

Ökade anbudspriser

Konfidensindikatorn i bygg- och anläggningsverksamhet föll marginellt i mars, från 107,9 till 107,2. Båda frågorna i indikatorn gick ned något, men det var förväntningarna på antalet anställda som bidrog mest. Konfidensindikatorn för anläggningsverksamhet föll mest, medan den för husbyggarna endast föll marginellt.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jan 2022

feb 2022

mar 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

108,6

107,9

107,2

-0,7

+

Orderstock, nulägesomdöme

5,3

5,3

5,1

-0,2

+

Antalet anställda, förväntningar

3,3

2,6

2,0

-0,6

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Sammantaget anger byggföretagen att byggandet har ökat marginellt de senaste tre månaderna. Bilden skiljer sig åt mellan husbyggarna, som rapporterar om en ökning i något större utsträckning än normalt, och anläggningsbyggarna, som anger en minskning i relativt stor utsträckning. Förväntningarna på de kommande tre månadernas byggande har försämrats och ligger nu i linje med det historiska genomsnittet. Även när det gäller förväntningarna är anläggningsbyggarna betydligt dystrare än husbyggarna.

Fler företag inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger att anbudspriserna har ökat i marsundersökningen, jämfört med i februari. Även förväntningarna på de kommande tre månadernas anbudspriser är starkare än föregående månad. Företagen anger också att orderstocken har ökat de senaste tre månaderna, samt att de kommer att öka de kommande tre månaderna. De är även sammantaget nöjda med orderstocken, vilket är ovanligt.

Antalet anställda har varit i stort sett oförändrat de senaste månaderna, men företagen förväntar sig att antalet anställda kommer att öka de kommande tre månaderna. Drygt två av tio företag anger att brist på arbetskraft är ett hinder för produktionen. Brist på material och utrustning är det vanligaste hindret för produktionen, vilket ungefär tre av tio företag svarar.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

feb 2022

mar 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

3

-4

2

-

Anbudspriser

-6

8

12

33

++

Orderstock, utfall

5

22

27

31

+

Orderstock, nulägesomdöme

-23

8

8

7

+

Antal anställda

-3

0

7

1

+

Förväntningar och planer


Byggandet

11

27

27

11

=

Anbudspriser

-1

24

14

30

++

Orderstock

11

24

20

14

+

Antal anställda

3

22

18

15

+

Detaljhandel

Lagerfrågan förklarar indikatorns höga nivå

De kraftiga svängningarna i detaljhandelns konfidensindikator fortsätter även i mars då indikatorn föll med 7,7 enheter till 111,3. I mars backade förvisso samtliga i indikatorn ingående frågor men tappet förklaras framför allt av mindre positiva lageromdömen samt företagens dystrare förväntningar på försäljningsvolymen på tre månaders sikt. Att indikatorn är över 100 förklaras uteslutande av företagens rapportering om för små varulager.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jan 2022

feb 2022

mar 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

103,3

119,0

111,3

-7,7

++

Försäljningsvolym, utfall

-2,8

-1,1

-1,4

-0,3

-

Varulager, nulägesomdöme

13,2

17,6

13,2

-4,4

++

Försäljningsvolym, förväntningar

-7,0

2,5

-0,6

-3,1

-

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation var oförändrad i mars och ligger kvar strax under det historiska genomsnittet.

Försäljningsvolymen de senaste tre månaderna rapporteras ha ökat och har gjort det i samma utsträckning som föregående månad, försäljningsvolymen rapporteras dock ha ökat i lägre utsträckning än normalt. Förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande tre månaderna har fallit tillbaka efter förra månadens kraftiga ökning. Förväntningarna är dock fortfarande positiva och de är nu i linje med det historiska genomsnittet.

Antalet anställda rapporteras ha ökat de tre senaste månaderna och det i något högre utsträckning än föregående månad. Företagens anställningsplaner de närmaste tre månaderna är något mindre optimistiska. Anställningsplanerna ligger fortsatt över det historiska genomsnittet och har så gjort sedan april förra året.

Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna är i stort sett oförändrad och kvar på en mycket hög nivå. Inom dagligvaruhandeln uppger i princip samtliga företag att försäljningspriserna väntas öka de kommande tre månaderna.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)


Detaljhandel, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

feb 2022

mar 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

26

14

21

20

-

Nuvarande försäljningssituation

4

4

2

2

-

Varulager, nulägesomdöme

24

-9

-20

-9

++

Antal anställda

3

10

12

15

++

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

39

16

47

37

-

Försäljningspriser

14

68

73

74

++

Inköp av varor

17

17

35

25

+

Antal anställda

2

12

14

9

+

Försäljningssituation om 6 mån

43

32

50

42

-

Tjänstesektorn

Försäljningspriserna väntas öka

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med 1,4 enheter, från 106,9 till 108,3. Företagens syn på efterfrågan de senaste tre månaderna blev ljusare medan de övriga två frågorna i indikatorn var ungefär oförändrade. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt är fortsatt mycket optimistiska och inom hotell- och restaurangbranschen är de rekordstarka.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jan 2022

feb 2022

mar 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

103,6

106,9

108,3

1,4

+

Företagets verksamhet, utfall

0,9

0,9

0,9

0,0

+

Efterfrågan, utfall

2,0

1,8

3,0

1,2

+

Efterfrågan, förväntningar

0,7

4,2

4,4

0,2

++

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Tjänsteföretagen rapporterar att deras egen verksamhet har utvecklats lika starkt som i de senaste två undersökningarna. Företagen uppger vidare att antalet anställda har ökat i större utsträckning än i februari, och i betydligt större utsträckning än normalt. Anställningsplanerna är lika optimistiska som i februari och är fortsatt historiskt starka. Inom hotell- och restaurangbranschen ligger nettotalet för frågan på det högsta uppmätta någonsin.

Andelen företag som uppger att försäljningspriserna har ökat de senaste månaderna steg ytterligare medan andelen som svarar att priserna har minskat fortsatt är historiskt låg. Även på tre månaders sikt tror betydligt fler företag än normalt att försäljningspriserna kommer att öka.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

feb 2022

mar 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

23

23

23

+

Efterfrågan

17

28

27

33

+

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-26

-15

-19

-16

+

Försäljningspriser

4

15

17

22

++

Antal anställda

1

21

13

23

++

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

27

41

42

++

Försäljningspriser

9

15

27

29

++

Antal anställda

7

25

34

35

++

Hushåll

Mycket dystra hushåll

Konfidensindikatorn för hushållen föll kraftigt i mars, med 15,5 enheter, från 89,0 till 73,5. Det är den lägsta nivån på indikatorn sedan 2009. Alla frågor förklarade nedgången, men förväntningarna på egen ekonomi om tolv månader respektive förväntningarna på svensk ekonomi bidrar mest.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


jan 2022

feb 2022

mar 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

90,1

89,0

73,5

-15,5

--

Egen ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-0,3

-1,0

-2,0

-1,0

-

Egen ekonomi om 12 månader

-2,3

-3,2

-8,4

-5,2

--

Svensk ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

-0,9

-1,7

-3,1

-1,4

--

Svensk ekonomi om 12 månader

-0,4

-0,7

-5,0

-4,3

--

Köp av kapitalvaror nu

-5,9

-4,4

-8,1

-3,7

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, föll tillbaka med nästan 14 enheter från 103,1 till 89,4. Mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, gick ner drygt 16 enheter, från 87,5 till 71,2.

Hushållen uppger att den egna ekonomin varit i stort sett oförändrad de senaste tolv månaderna. Förväntningarna på den egna ekonomin de kommande månaderna försämrades och har inte varit så här pessimistiska sedan 1996. Hushållen anser i större utsträckning att det är svårt att förutsäga den egna ekonomiska situationen. Endast bland 18-24-åringar är osäkerheten ungefär densamma som i februari.

Hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan försämrades i mars och är mycket mer negativ än normalt. Även förväntningarna på svensk ekonomi de kommande tolv månadernas försämrades och är även de mycket mer pessimistiska än normalt.

Hushållen förväntar sig i ganska stor utsträckning att arbetslösheten kommer att öka de kommande månaderna, vilket är betydligt dystrare än i februari, då hushållen förväntade sig minskad arbetslöshet. Den egna arbetslöshetsrisken bedöms dock ha minskat i ungefär samma utsträckning som i februari.

Hushållen anser att det är fördelaktigt att spara just nu, dock inte i lika stor utsträckning som i februari. De uppger samtidigt att de sparar i mycket stor utsträckning för närvarande.

Hushållens inflationsförväntningar steg kraftigt i mars, från 6,6 till 10,2 procent. För mer information, se denna månads fördjupning om hushållens inflationsförväntningar. Förväntningarna på 3-månaders bostadsräntan har ökat med ungefär två tiondels procentenheter på alla tidshorisonter i mars.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

jan 2022

feb 2022

mar 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

6

4

1

-

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-18

-27

-34

-47

--

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-15

-18

-16

++

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

5

-11

-7

-17

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

30

24

13

=

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

72

68

66

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

12

10

-2

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-10

-13

-15

-44

--

Arbetslösheten (öka - minska)

19

0

-29

15

+

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-6

-11

-10

-17

--

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

63

59

53

+


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdendec 2021

jan 2022

feb 2022

mar 2022

Uppfattad inflation nu


7,6

7,6

7,6

9,6

Förväntad inflation om 12 mån


6,2

6,8

6,6

10,2

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


2,63

2,66

2,95

3,13

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


3,01

3,05

3,37

3,55

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,50

3,49

3,73

3,92

Genomsnittlig listränta¹


2,23

2,23

2,28

2,28

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Extramaterial

I undersökningen i mars 2022 har Konjunkturinstitutet (KI) för första gången ställt de investeringsfrågor som framöver kommer att ställas i mars varje år. Mer information om detta se: Investeringsfrågor i Konjunkturbarometern mars 2022.pdf Pdf, 148.4 kB.

Fördjupning

Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt, exklusive extremvärden, steg kraftigt från 6,6 procent i februari till 10,2 procent i mars. Mer om detta i månadens fördjupning: Hushållens inflationsförväntningar och extremvärden.pdf Pdf, 209 kB.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsiktig utveckling och tar bort bruset i högre grad än den säsongsrensade serien. Alla diagram i Konjunkturbarometern visar säsongsrensade tidsserier om inget annat anges.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Från och med mars kommer Konjunkturbarometern endast att publiceras i webbformat, en pdf-version av rapporten kommer inte längre att vara tillgänglig.