2022-02-25

Konjunkturbarometern februari 2022

Detaljhandeln studsade tillbaka i februari

Barometerindikatorn steg med 3,2 enheter i februari, från 109,8 i januari till 113,0, stämningsläget i ekonomin är därmed betydligt starkare än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator utmärkte sig då indikatorn ökade med hela 16,2 enheter.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg med 2,9 enheter och stämningsläget i sektorn är fortsatt betydligt starkare än normalt. I februari är det uteslutande industriföretagens högre förväntningar på framtida produktion som förklarar uppgången.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet är den enda sektorn inom näringslivet som backar. Konfidensindikatorn för husbyggarna föll tillbaka något medan indikatorn för anläggningsverksamhet steg.

Detaljhandelns konfidensindikator steg med hela 16,2 enheter efter att ha minskat med nästan nio enheter förra månaden. Ökningen beror främst på att förväntningarna på försäljningsvolymen har blivit mer optimistiska.

Tjänstesektorns indikator ökade med 3,0 enheter till 106,7. Uppgången förklaras av att efterfrågan på företagens tjänster de kommande tre månaderna förväntas öka i större utsträckning än i januari. Två branscher där efterfrågan på företagens tjänster förväntas öka kraftigt är researrangörer samt hotell- och restaurangbranschen.

Konfidensindikatorn för hushållen föll tillbaka med 0,9 enheter till 88,9. Konfidensindikatorn för kvinnor gick upp något, medan den för män gick ner kraftigt och är på sin lägsta nivå sedan maj 2020.

Indikatorer


dec 2021

jan 2022

feb 2022

Diff

Läget

Barometerindikatorn

116,6

109,8

113,0

3,2

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

126,6

121,4

124,3

2,9

++

Bygg- & anläggning

107,2

108,6

107,9

-0,7

+

Detaljhandel

111,9

103,3

119,5

16,2

++

Tjänstesektorn

109,3

103,7

106,7

3,0

+

Hushåll

98,2

89,8

88,9

-0,9

--

Mikroindex hushåll

94,5

86,6

87,9

1,3

--

Makroindex hushåll

106,6

100,6

102,9

2,3

+

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.

Förord

I Konjunkturbarometern presenteras resultaten från Konjunkturinstitutets månadsvisa undersökning av företagens respektive hushållens syn på ekonomin. Till rapporten för februari har företagens svar samlats in 31 januari–17 februari. Hushållens svar har samlats in 31 januari–15 februari.

I Konjunkturinstitutets statistikdatabas finns alla resultat från Konjunkturbarometern tillgängliga som tidsserier. Konjunkturbarometern är en tendensundersökning och utgör en viktig källa till makroekonomiska prognoser, men utgör i sig ingen prognos.

Konjunkturbarometern har tagits fram under ledning av enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

Stockholm februari 2022

Urban Hansson Brusewitz
Generaldirektör

Totala näringslivet

Mycket starkt stämningsläge i näringslivet

Konfidensindikatorn för näringslivet steg med 4,9 enheter till 114,8 och pekar på ett betydligt starkare stämningsläge än normalt bland företagen.

Företagens syn på efterfrågeläget försämrades något, men är fortsatt starkare än normalt i samtliga sektorer. Starkast uppges efterfrågeläget vara inom tillverkningsindustrin där den totala orderstocken fortsatt bedöms vara förhållandevis stor.

Antalet anställda rapporteras ha ökat i näringslivet, men i nå-got mindre utsträckning än i januari. Det är framför allt jämförelsevis många företag inom tillverkningsindustrin som rapporterar om att antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna. Anställningsplanerna i näringslivet har stärkts och är betydligt mer optimistiska än normalt. De mer optimistiska anställningsplanerna kommer från tjänstesektorn och framför allt branschen hotell- och restaurang.

Indikator och säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2021

jan 2022

feb 2022

Läget

Konfidensindikator¹

100

115,9

109,9

114,8

++

Efterfrågeläge²

-16

2

2

-1

++

Antal anställda, utfall

-2

24

19

15

++

Antal anställda, förväntningar

-1

29

22

28

++

¹ Konfidensindikatorn beräknas inte utifrån de enskilda frågorna i tabellen ovan. Frågorna som ingår i respektive sektors konfidensindikator är de frågor som ingår i näringslivets konfidensindikator.
² I efterfrågeläget för totala näringslivet vägs följande frågor ihop: total orderstock, nulägesomdöme, (Tillverkningsindustri), uppdragsvolym, nulägesomdöme, (Tjänstesektorn), försäljningssituation, nulägesomdöme, (Handel) och orderstock, nulägesomdöme, (Bygg- och anläggningsverksamhet).

Svårigheter med att tolka konfidensindikatorer

Just nu är konfidensindikatorerna, främst för detaljhandeln men även för tillverkningsindustrin, svårtolkade på grund av lagerfrågan som ingår i dessa indikatorer. Konjunkturinstitutets tolkning av små lager är normalt att det är ett tecken på hög efterfrågan, men för tillfället beror de jämförelsevis små lagren troligtvis även på materialbrist och andra leveransproblem. Om de små lagren i nuläget främst beror på hög efterfrågan eller problem med leveranser är svårt att veta, det troliga är att det är en kombination av båda.

I tillverkningsindustrins konfidensindikator påverkas troligtvis även företagens orderstocksomdömen på ett liknande sätt. Omdömet kan vara starkt på grund av hög efterfrågan, men en stor orderstock kan även vara resultatet av att företagen har svårt att producera och leverera varor till följd av brist på insatsvaror och leveransproblem.

Tillverkningsindustri

Ökad optimism kring produktionsvolymen

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg i februari med 2,9 enheter från 121,4 till 124,3. Bakom uppgången ligger företagens mer optimistiska förväntningar på produktionsvolymen för de närmaste tre månaderna. Företagens syn på nuvarande orderstock samt färdigvarulager är oförändrad från januariundersökningen och bidrar fortsatt starkt till indikatorns höga nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2021

jan 2022

feb 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

126,6

121,4

124,3

2,9

++

Orderstock, nulägesomdöme

11,2

9,5

9,5

0,0

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

12,0

9,8

9,8

0,0

++

Produktionsvolym, förväntningar

3,3

2,1

5,0

2,9

++

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Industriföretagen rapporterar fortsatt att produktionsvolymen har ökat, men i lägre utsträckning än föregående månad. Minskningen kan härledas till företagen inom investeringsvaruindustrin. Orderingången på hemmamarknaden uppges sammantaget ha ökat, om än i mindre utsträckning än i januari. Samtidigt har orderingången på exportmarknaden ökat i lika stor utsträckning som förra undersökningen.

Företagen rapporterar vidare att antalet anställda de senaste tre månaderna har ökat i samma utsträckning som de rapporterade i januari. Likaså är anställningsplanerna för de kommande tre månaderna lika optimistiska som i föregående undersökning.

Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna har stigit ytterligare, på både hemma- och på exportmarknaden. Nettotalen för frågorna är i februari rekordhöga.

Tillverkningsindustri, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2021

jan 2022

feb 2022

Läget

Utfall och nuläge


Produktionsvolym

15

9

26

18

+

Orderingång hemmamarknad

7

21

22

17

+

Orderingång exportmarknad

12

20

16

17

+

Orderstock, nulägesomdöme

-14

37

29

29

++

Exportorderstock, nulägesomdöme

-8

46

32

31

++

Färdigvarulager, nulägesomdöme

11

-21

-15

-15

++

Antal anställda

-6

28

29

28

++

Förväntningar och planer


Produktionsvolym

22

33

29

39

++

Försäljningspriser hemmamarknad

10

50

46

54

++

Försäljningspriser exportmarknad

4

37

39

51

++

Antal anställda

-9

31

24

24

++

Anm. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Bygg- och anläggning

Byggföretagen förväntar sig att anställa

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll åter tillbaka något i februari, efter uppgången i januari. Indikatorn föll med 0,7 enheter, från 108,6 till 107,9. Båda frågorna i indikatorn gick ned något, men det var förväntningarna på antalet anställda som bidrog mest. Konfidensindikatorn för husbyggarna föll i februari, medan konfidensindikatorn för anläggningsbyggarna steg.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2021

jan 2022

feb 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

107,2

108,6

107,9

-0,7

+

Orderstock, nulägesomdöme

3,8

5,3

5,2

-0,1

+

Antalet anställda, förväntningar

3,4

3,3

2,7

-0,6

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Företagen uppger i februari att byggandet har minskat något de senaste tre månaderna. Förväntningarna på byggandet på tre månaders sikt är oförändrat optimistiska och pekar på ett ökat byggande.

Orderstockarna uppges ha ökat de senaste tre månaderna och väntas öka även de kommande tre månaderna. Företagen uppger vidare att de är mer nöjda än normalt med orderstockens storlek.

Antalet anställda har ökat de senaste tre månaderna och anställningsplanerna pekar på att ökningen kommer att fortsätta. Ungefär tre av tio företag uppger brist på arbetskraft som en faktor som begränsar byggandet, vilket är en lika stor andel som i januari.

Företagen uppger att anbudspriserna har ökat de senaste månaderna och de förväntar sig även att priserna kommer att öka de närmaste månaderna. Det är dock färre företag än vad det var i januari som tror att priserna kommer att öka.

Bygg och anläggning, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2021

jan 2022

feb 2022

Läget

Utfall och nuläge


Byggandet

6

10

3

-5

-

Anbudspriser

-6

11

7

11

+

Orderstock, utfall

4

19

21

26

+

Orderstock, nulägesomdöme

-23

-1

8

7

+

Antal anställda

-3

4

0

8

+

Förväntningar och planer


Byggandet

11

20

29

29

+

Anbudspriser

-1

21

23

14

+

Orderstock

11

37

24

21

+

Antal anställda

3

23

22

19

+

Detaljhandel

Många företag förväntar sig ökade försäljningspriser

Detaljhandelns konfidensindikator steg med hela 16,2 enheter i februari, från 103,3 till 119,5. Det är tvära kast då indikatorn backade med nästan nio enheter förra månaden. Förklaringen till ökningen i februari är framför allt betydligt mer optimistiska förväntningar på försäljningsvolymen på tre månaders sikt. Men även frågorna om företagens varulager och de tre senaste månadernas försäljningsvolym bidrog till indikatorns ökning. Det är fortsatt främst företagens rapportering om för små varulager som förklarar indikatorns höga nivå. Att varulagren har så stor inverkan på indikatorn kan just nu bero på flera olika faktorer och därför bör indikatorns nivå tolkas med stor försiktighet (se rutan i avsnittet om Totala näringslivet).

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2021

jan 2022

feb 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

111,9

103,3

119,5

16,2

++

Försäljningsvolym, utfall

-0,4

-3,1

-1,1

2,0

-

Varulager, nulägesomdöme

15,0

13,4

17,9

4,5

++

Försäljningsvolym, förväntningar

-2,7

-7,0

2,8

9,8

+

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Företagens omdömen om nuvarande försäljningssituation försämrades marginellt i februari och ligger nu strax under det historiska genomsnittet.

Försäljningsvolymen de senaste tre månaderna rapporteras ha ökat och har gjort det i större utsträckning jämfört med föregå-ende månad. Förväntningarna på försäljningsvolymen de kommande tre månaderna har ökat kraftigt och är nu över det historiska genomsnittet. Störst ökning var det inom sällanköpshandel där förväntningarna på tre månaders sikt har blivit betydligt mer optimistiska den senaste månaden.

Antalet anställda rapporteras ha ökat de tre senaste månaderna och det i samma utsträckning som föregående månad. Det-samma gäller anställningsplanerna på tre månaders sikt och före-tagen tror att antalet anställda kommer att öka i ungefär samma utsträckning som i föregående undersökning. Andelen företag som tror att försäljningspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna har stigit ytterligare. Det är nu sjätte månaden i rad som nettotalet för frågan är på den högsta nivån som har uppmätts.

Detaljhandeln definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) +
Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3)


Detaljhandel, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2021

jan 2022

feb 2022

Läget

Utfall och nuläge


Försäljningsvolym

26

24

13

21

-

Nuvarande försäljningssituation

4

13

4

2

-

Varulager, nulägesomdöme

24

-13

-9

-20

++

Antal anställda

3

8

10

11

+

Förväntningar och planer


Försäljningsvolym

39

30

16

48

+

Försäljningspriser

14

62

68

73

++

Inköp av varor

17

27

16

36

++

Antal anställda

2

12

13

15

++

Försäljningssituation om 6 mån

43

45

33

51

+

Tjänstesektorn

Mycket optimistiska anställningsplaner

Efter att ha fallit tre månader i rad steg tjänstesektorns konfidensindikator i februari med 3,0 enheter, från 103,7 till 106,7. Uppgången i indikatorn förklaras av att företagens förväntningar på de kommande månadernas efterfrågeutveckling blev än mer optimistiska. Framför allt blev företagen inom hotell och restaurangbranschen samt researrangörer mer optimistiska om efterfrågeläget på tre månaders sikt. Dock uppger dessa företag samtidigt att uppdragsvolymen i nuläget är betydligt mindre än normalt, vilket indikerar att efterfrågan förväntas öka från en låg nivå.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2021

jan 2022

feb 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

109,3

103,7

106,7

3,0

+

Företagets verksamhet, utfall

2,9

0,9

0,9

0,0

+

Efterfrågan, utfall

3,7

1,8

1,6

-0,2

+

Efterfrågan, förväntningar

2,7

1,0

4,2

3,2

++

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.


Tjänsteföretagen uppger i ungefär samma utsträckning som i januari att efterfrågan på företagets tjänster har ökat. Företagen är fortsatt mindre missnöjda än normalt med uppdragsvolymen. Dock skiljer sig resultaten mycket mellan olika tjänstebranscher. Exempelvis kan resultaten i hotell och restaurangbranschen jämföras med datakonsulter, där konsulterna är jämförelsevis nöjda med uppdragsvolymen medan det omvända gäller för hotell och restauranger.

Tjänsteföretagen rapporterar att antalet anställda har ökat, men i lägre utsträckning än i januari. Anställningsplanerna har däremot blivit mer optimistiska jämfört med den senaste undersökningen och nettotalet för frågan tangerar i februari det högsta uppmätta någonsin.

Det är fortsatt fler företag än normalt som svarar att försäljningspriserna har ökat de senaste tre månaderna. Samtidigt tror fler företag än i januari att priserna kommer att öka de kommande tre månaderna.

Tjänstesektorn, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2021

jan 2022

feb 2022

Läget

Utfall och nuläge


Företagets verksamhet

20

33

23

23

+

Efterfrågan

17

37

27

26

+

Uppdragsvolym, nulägesomdöme

-26

-16

-15

-19

+

Försäljningspriser

4

16

15

17

++

Antal anställda

1

27

21

13

+

Förväntningar och planer


Efterfrågan

24

35

28

41

++

Försäljningspriser

9

19

16

26

++

Antal anställda

7

34

25

35

++

Hushåll

Hushållen mer pessimistiska till svensk ekonomi

Konfidensindikatorn för hushållen föll något, från 89,8 till 88,9. Frågan om hur fördelaktigt det är med köp av kapitalvaror i dagsläget går upp lika mycket som den gick ner i januari. Övriga frågor bidrar till tillbakagången i februari. Konfidensindikatorn för kvinnor gick upp något i februari, medan den för män gick ner kraftigt och nu är på sin lägsta nivå sedan maj 2020.

Konfidensindikator och ingående frågors bidrag


dec 2021

jan 2022

feb 2022

Diff

Läget

Konfidensindikator

98,2

89,8

88,9

-0,9

--

Egen ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

1,9

-0,3

-1,0

-0,7

-

Egen ekonomi om 12 månader

-0,6

-2,4

-3,3

-0,9

--

Svensk ekonomi nu jämfört med


12 månader sedan

0,2

-0,9

-1,7

-0,8

-

Svensk ekonomi om 12 månader

1,2

-0,5

-0,6

-0,1

-

Köp av kapitalvaror nu

-4,5

-6,0

-4,5

1,5

--

Anm. Bidrag till indikatorns avvikelse från 100. På grund av avrundning summerar bidragen inte alltid exakt till avvikelsen.

Både mikroindex och makroindex steg i februari. Mikroindex pekar mot ett mycket svagare läge än normalt, medan makroindex pekar på ett läge som är något starkare än normalt.

Hushållen uppger att den egna ekonomin förbättrats något de senaste tolv månaderna. De uppger också att de förväntar sig att den egna ekonomin kommer att förbättras de kommande tolv månaderna, dock i något mindre utsträckning än i januari och betydligt mindre utsträckning än normalt.

Hushållens syn på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan försämrades i februari och är mer negativ än normalt. Förväntningarna på de kommande tolv månaderna föll marginellt och är fortfarande mer pessimistiska än normalt.

Hushållens förväntningar på arbetslösheten i Sverige har blivit mycket mer optimistisk än i januari och är mycket mer optimistisk än normalt. Den egna arbetslöshetsrisken bedöms ha minskat ytterligare i februari.

Hushållen uppger att det fortsatt är fördelaktigt att spara just nu, dock inte i samma utsträckning som i januari. Vidare uppger hushållen även att de för närvarande sparar i mycket hög utsträckning.

Hushållens inflationsförväntningar ligger i det närmaste oförändrat på 6,6 procent. Förväntningarna på bostadsräntan steg på alla tidshorisonter, med ungefär två till tre tiondels procentenheter.

Hushållsfrågor, säsongsrensade nettotal


Medel

dec 2021

jan 2022

feb 2022

Läget

Utveckling de senaste tolv månaderna


Egen ekonomi (bättre - sämre)

7

13

6

4

-

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-18

-16

-27

-34

-

Risken att bli arbetslös (ökat - minskat)

-7

-13

-15

-18

++

Nulägesomdömen


Kapitalvaruinköp (rätt - fel tidpunkt)

5

-7

-11

-7

--

Att spara (fördelaktigt - ofördelaktigt)

13

30

30

25

+

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

47

71

72

69

++

Förväntningar på tolv månaders sikt


Egen ekonomi (bättre - sämre)

17

16

12

10

--

Svensk ekonomi (bättre - sämre)

-10

-2

-13

-14

-

Arbetslösheten (öka - minska)

19

-16

0

-26

++

Egna inköp av kapitalvaror (mer - mindre)

-6

-9

-11

-9

-

Eget sparande (troligt - inte troligt)

47

57

63

59

++


Inflation och boräntor, medelvärden i procent exklusive extremvärdennov 2021

dec 2021

jan 2022

feb 2022

Uppfattad inflation nu


7,5

7,6

7,6

7,6

Förväntad inflation om 12 mån


6,5

6,2

6,8

6,6

Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år


2,56

2,63

2,66

2,95

Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år


2,96

3,01

3,05

3,37

Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år


3,47

3,50

3,49

3,73

Genomsnittlig listränta¹


2,23

2,23

2,23

2,28

1 Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.

officiel statistik logo

I statistikdatabasen finns hushållsstatistiken uppdelad på kön, ålder och region.

Ordförklaringar

Här förklaras några av de vanligaste begreppen i Konjunkturbarometern. Mer om begrepp och metoder finns i metodboken.

Barometerindikatorn mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta resultaten från företags- och hushållsbarometern.

Konfidensindikatorer används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi.

Makroindex sammanfattar hushållens syn på svensk ekonomi.

Läget uttrycks på detta sätt i tabellen:
++ mycket starkare än normalt
+ starkare än normalt
= ungefär som normalt
- svagare än normalt
-- mycket svagare än normalt

Nettotal är skillnaden mellan andelen respondentercsom svarat till exempel ökat respektive minskat eller bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensning görs för att justera för regelbundet återkommande variationer under året.

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsiktig utveckling och tar bort bruset i högre grad än den säsongsrensade serien. Alla diagram i Konjunkturbarometern visar säsongsrensade tidsserier om inget annat anges.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas och standardiseras.

Från och med mars kommer Konjunkturbarometern endast att publiceras i webbformat, en pdf-version av rapporten kommer inte längre att vara tillgänglig.