2021-12-21

Konjunkturbarometern december 2021

Stark barometerindikator men hushållen alltmer dämpade

Barometerindikatorn backade något i december, till 117,1 från 117,6. Av de ingående sektorerna är det endast tillverkningsindustrin som inte backar i december. Indikatorn är kvar på en historiskt mycket hög nivå och stämningsläget i ekonomin är fortsatt betydligt starkare än normalt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökar med en enhet till 127,3. Det är framför allt industriföretagens syn på orderstockarna i nuläget som bidrar till uppgången. Samtidigt är företagens förväntningar på framtida produktion mindre optimistiska än tidigare.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 1,2 enheter till 107,4. Förklaringen till nedgången är byggföretagens något nedjusterade omdömen om orderstockarnas storlek, men även anställningsplanerna har blivit något mindre optimistiska.

Detaljhandelns konfidensindikator backade med 4,8 enheter. Därmed är detaljhandeln den sektor där indikatorn föll tillbaka mest i december, trots det pekar indikatorn på ett fortsatt betydligt starkare läge än normalt. Samtliga frågor i indikatorn bidrar till minskningen, men den förklaras till största delen av att färre företag tror att försäljningsvolymen kommer att öka kommande tre månader.

Tjänstesektorns indikator backade med 1,4 enheter till 109,5. Liksom i flertalet av de övriga sektorerna så är förklaringen till att indikatorn backade mindre positiva förväntningar. I tjänstesektorn är det förväntningarna på de närmaste månadernas efterfrågeutveckling som föll tillbaka.

Hushållens konfidensindikator föll ytterligare något i december och pekar därmed på ett något svagare stämningsläge än normalt. Hushållens inställning till kapitalvaruinköp är fortsatt mycket negativ vilket håller nere indikatorn.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


okt 2021

nov 2021

dec 2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

119,7

117,6

117,1

-0,5

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

127,9

126,3

127,3

1,0

++

Bygg- & anläggning

110,2

108,6

107,4

-1,2

+

Detaljhandel

116,2

117,0

112,2

-4,8

++

Tjänstesektorn

112,2

110,9

109,5

-1,4

+

Hushåll

103,0

99,5

98,7

-0,8

-

Mikroindex hushåll

99,5

95,9

94,8

-1,1

-

Makroindex hushåll

111,1

109,0

106,9

-2,1

+


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.