2021-11-26

Konjunkturbarometern november 2021

Endast detaljhandeln ökade i november

Barometerindikatorn backade med 1,9 enheter i november, från 119,9 i oktober till 118,0, men nivån pekar på ett fortsatt mycket starkare stämningsläge i ekonomin än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator steg medan övriga indikatorer föll tillbaka.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin föll 1,8 enheter i november, men ligger kvar på en betydligt högre nivå än normalt. Ett exempel på en bransch som backade i tillverkningsindustrin är motorfordonsindustrin som föll med drygt 5 enheter, men branschens konfidensindikator är trots det på en betydligt högre nivå än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk men pekar ändå på ett starkare stämningsläge än normalt. Konfidensindikatorn för husbyggande sjönk medan indikatorn för anläggningsverksamhet ökade något.

Detaljhandelns konfidensindikator steg med 1,5 enheter till 118,0. Stämningsläget förbättrades kraftigt för dagligvaruhandeln medan indikatorn för sällanköpshandeln föll tillbaka.

Tjänstesektorns konfidensindikator minskade med 0,9 enheter i november till 111,3. Nedgången förklaras av att utvecklingen av den egna verksamheten nu bedöms vara mindre stark samt av en inte fullt så positiv syn på de senaste månadernas efterfrågeutveckling.

Hushållens konfidensindikator föll med 3,2 enheter och pekar därmed på ett normalt stämningsläge. Samtliga i indikatorn ingående frågor förklarar nedgången, men det är framför allt hushållens syn på hur deras egen ekonomi utvecklats de senaste tolv månaderna som försämrades.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Extramaterial

Investeringsfrågor i Konjunkturbarometern Pdf, 179.7 kB.

Indikatorer


sep 2021

okt 2021

nov 2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

119,1

119,9

118,0

-1,9

++

Tillverkningsindustri

125,7

128,4

126,6

-1,8

++

Bygg- & anläggning

109,8

110,3

108,8

-1,5

+

Detaljhandel

115,2

116,5

118,0

1,5

++

Tjänstesektorn

111,9

112,2

111,3

-0,9

++

Hushåll

106,3

102,9

99,7

-3,2

=

Mikroindex hushåll

100,1

99,4

95,9

-3,5

-

Makroindex hushåll

112,3

111,1

109,5

-1,6

+


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.