2021-09-29

Konjunkturbarometern september 2021

Barometerindikatorn fortsatt mycket stark

Barometerindikatorn föll ytterligare något i september, till 119,9 och nivån pekar fortsatt på ett mycket starkare stämningsläge i ekonomin än normalt. Detaljhandelns konfidensindikator steg med 4,9 enheter medan tillverkningsindustrin föll tillbaka med 1,9 enheter. I övriga sektorers indikatorer var det små rörelser.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator sjönk med 1,9 enheter i september till 126,6 och ligger även fortsatt på en ovanligt hög nivå. Indikatorns höga nivå förklaras av jämförelsevis små lager samt en förhållandevis stor orderstock.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg i september med 1,2 enheter. Uppgången förklaras av mer optimistiska signaler från företagen inom husbyggande medan anläggningsbyggarna inte är fullt lika optimistiska som tidigare.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med hela 4,9 enheter till 117,0 efter att ha fallit ungefär lika mycket månaden innan. Uppgången beror på att fler företag, främst inom sällanköpshandeln, uppger att deras lager är för små. Det är också företagens lageromdömen som förklarar den höga nivån på indikatorn.

Tjänstesektorns indikator ökade marginellt med 0,1 enheter till 112,2 vilket indikerar ett mycket starkt läge.

Hushållens konfidensindikator föll tillbaka något i september men indikatorns läge visar på ett fortsatt starkt läge. Mikroindex som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin sjönk med nästan 4 enheter och pekar därmed mot ett normalläge. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, ökade däremot marginellt och visar även fortsättningsvis på ett mycket starkt läge.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Jul

2021

Aug

2021

Sep

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

121,4

120,6

119,9

-0,7

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

128,5

128,5

126,6

-1,9

++

Bygg- & anläggning

108,0

108,9

110,1

1,2

++

Detaljhandel

117,4

112,1

117,0

4,9

++

Tjänstesektorn

114,6

112,1

112,2

0,1

++

Hushåll

106,0

107,9

107,3

-0,6

+

Mikroindex hushåll

104,6

104,7

101,0

-3,7

=

Makroindex hushåll

111,7

112,1

112,7

0,6

++


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.