2021-08-27

Konjunkturbarometern augusti 2021

Historiskt stark barometerindikator backade marginellt

Barometerindikatorn minskade något i augusti, till 121,1 från 121,9 i juli. Trots denna minskning är indikatorn kvar på en historiskt mycket hög nivå och stämningsläget i ekonomin är fortsatt betydligt starkare än normalt. Nedgången förklaras av svagare signaler från detaljhandeln respektive tjänstesektorn.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg marginellt med 0,6 enheter i augusti till 129,2. Företagens produktionsplaner blev ytterligare optimistiska medan företagens omdömen om färdigvarulagrens och orderstockarnas storlek håller tillbaka ökningen.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg också med 0,6 enheter. Byggföretagens syn på orderstockarnas storlek har förbättrats och är nu de starkaste sedan augusti 2018.

Detaljhandelns konfidensindikator föll tillbaka med 7,0 enheter men pekar trots det på ett fortsatt betydligt starkare läge än normalt. Samtliga frågor i indikatorn bidrar till minskningen, men den förklaras till störst del av mindre positiva signaler om de senaste månadernas försäljningsutveckling.

Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk men fortsätter trots det att peka på ett starkt stämningsläge. Nedgången förklaras av att både utvecklingen av den egna verksamheten och efterfrågan av företagets tjänster nu bedöms vara mindre stark.

Hushållens konfidensindikator steg i augusti med 2,4 enheter till 108,6 och är därmed tillbaka på i princip samma nivå som indikatorn var på i juni. Uppgången förklaras framför allt av att synen på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan samt av att förväntningarna på den egna ekonomin kommande tolv månader båda stärktes.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Jun

2021

Jul

2021

Aug

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

119,2

121,9

121,1

-0,8

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

124,6

128,6

129,2

0,6

++

Bygg- & anläggning

109,3

108,1

108,7

0,6

+

Detaljhandel

114,1

118,6

111,6

-7,0

++

Tjänstesektorn

112,4

115,5

112,2

-3,3

++

Hushåll

108,7

106,2

108,6

2,4

+

Mikroindex hushåll

109,3

105,2

105,3

0,1

+

Makroindex hushåll

113,8

112,2

112,5

0,3

++


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.