2021-06-29

Konjunkturbarometern juni 2021

Barometerindikatorn kvar på historiskt hög nivå

Barometerindikatorn steg även i juni, till 119,8 från 119,3 månaden innan och är därmed på en fortsatt historiskt hög nivå. Trots att tillverkningsindustrin backade något i juni så förklaras indikatorns mycket starka läge till stor del av läget inom industrin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade något i juni men är på en fortsatt mycket hög nivå. Nedgången förklaras av att industriföretagen i mindre utsträckning än tidigare förväntar sig kunna öka produktionen. Samtidigt har företagens omdömen om varulagren och orderstockarnas storlek påverkat indikatorn positivt.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med drygt 3 enheter i juni. Båda frågorna som ingår i indikatorn, nulägesomdöme om orderstocken och förväntningar på antalet anställda, ökade lika mycket.

Detaljhandelns konfidensindikator steg också med drygt 3 enheter till följd av höjda förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna. Det är framför allt inom dagligvaruhandeln som förväntningarna förbättrades.

Tjänstesektorns indikator steg 2,8 enheter, till 112,8 vilket indikerar ett mycket starkare läge än normalt. Samtliga frågor som ingår i konfidensindikatorn ligger högt över sina historiska genomsnitt och bidrar ungefär lika mycket till indikatorns nivå.

Hushållens konfidensindikator föll tillbaka med nästan 3 enheter i juni, från 112,2 till 109,4. Det som i huvudsak förklarar tillbakagången är att hushållens syn på den egna ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan inte är fullt så stark som i maj. Mikroindex som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin föll tillbaka med nästan 3 enheter. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, steg däremot med nästan 5 enheter och visar på ett mycket starkt läge.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Apr

2021

Maj

2021

Jun

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

113,1

119,3

119,8

0,5

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

120,0

125,7

125,2

-0,5

++

Bygg- & anläggning

101,7

106,7

109,8

3,1

+

Detaljhandel

113,7

111,1

114,3

3,2

++

Tjänstesektorn

106,3

110,0

112,8

2,8

++

Hushåll

103,5

112,2

109,4

-2,8

+

Mikroindex hushåll

104,7

112,4

109,8

-2,6

+

Makroindex hushåll

104,6

109,6

114,2

4,6

++


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.