2021-04-29

Konjunkturbarometern april 2021

Ovanligt stor uppgång i april

Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Samtliga sektorer steg och bidrog därmed till ökningen i indikatorn även om detaljhandelns ökning på hela 18 enheter utmärker sig särskilt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ökade med 3,3 enheter och läget är därmed fortsatt mycket starkt. Uppgången i april förklaras framför allt av företagens omdöme om varulagrens storlek. En bransch som utvecklats särskilt starkt i april är livsmedelsindustrin vars konfidensindikator steg med 13 enheter.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 3,0 enheter i april och ligger på 100,0. Uppgången förklaras av att byggföretagen redovisar mindre pessimistiska anställningsplaner än föregående månad.

Detaljhandelns konfidensindikator steg kraftigt i april. Den främsta förklaringen till ökningen på 18,3 enheter är stigande förväntningar på försäljningsvolymen de kommande månaderna. Ökningen förklaras även av att färre företag uppger att lagren är för stora, och av de senaste månadernas försäljningsvolym.

Även tjänstesektorns indikator ökade i april och pekar på ett starkt stämningsläge. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog ungefär lika mycket till uppgången. Indikatorns nivå tyder på att läget inom tjänstesektorn är starkare än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg med 5,8 enheter till 103,2 och har inte varit så stark sedan september 2018. Ökningen är bred då fyra av de fem ingående frågorna i indikatorn bidrog till ökningen. Både makro- och mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin respektive den egna ekonomin, steg med ungefär lika mycket som indikatorn.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Ett fel har upptäckts nu i april som innebar att resultat för en del frågor i tillverkningsindustrin har beräknats felaktigt för perioden maj 2020 till mars 2021. Inga indikatorer påverkades och felet är nu åtgärdat. För mer information se här. Pdf, 117.3 kB.

Indikatorer


Feb

2021

Mar

2021

Apr

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

104,4

105,8

113,4

7,6

++

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

114,7

117,7

121,0

3,3

++

Bygg- & anläggning

95,8

97,0

100,0

3,0

=

Detaljhandel

101,3

96,5

114,8

18,3

++

Tjänstesektorn

95,8

96,5

106,0

9,5

+

Hushåll

97,9

97,4

103,2

5,8

+

Mikroindex hushåll

100,7

99,2

104,4

5,2

+

Makroindex hushåll

98,1

98,8

104,4

5,6

+


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.