2021-03-30

Konjunkturbarometern mars 2021

Barometerindikatorn hålls uppe av stark tillverkningsindustri

Barometerindikatorn steg i mars, till 105,3 från 103,8 i februari. Indikatorn pekar därmed fortsatt på ett något starkare stämningsläge än normalt i ekonomin. Att indikatorn överstiger det historiska genomsnittet förklaras uteslutande av de starka signalerna från tillverkningsindustrin, medan läget är svagare än normalt i övriga sektorer.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg ytterligare i mars och ligger nu en bra bit över det historiska genomsnittet. De två frågor i indikatorn som framför allt bidrar till dess höga nivå är företagens omdömen om storleken på varulagren samt företagens positiva omdömen om orderstockarnas storlek.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ökade med 1,2 enheter jämfört med förra månadens nivå. Förklaringen till uppgången är i synnerhet uppjusterade omdömen om orderstockarnas storlek.

Detaljhandelns konfidensindikator föll med 3,2 enheter i mars, en nedgång som framför allt förklaras av företagens lägre förväntningar gällande framtida försäljningsvolym, i synnerhet inom dagligvaruhandeln.

Indikatorn för tjänstesektorn steg marginellt i mars och pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt. Det är frågan om de senaste månadernas efterfrågeutveckling som förklarar uppgången i indikatorn. En särskilt drabbad bransch senaste året är hotell- och restaurangbranschen. Trots att konfidensindikatorn återhämtat sig de senaste månaderna är stämningsläget i branschen fortsatt mycket svagt.

Hushållens konfidensindikator är i mars oförändrad på 97,1 med små förändringar i indikatorns ingående frågor. Den fortsatt negativa synen på den svenska ekonomin nu jämfört med för tolv månader sedan och inställningen till kapitalvaruinköp i nuläget håller nere konfidensindikatorn under sitt historiska genomsnitt.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Jan

2021

Feb

2021

Mar

2021

Diff

Läget

Barometerindikatorn

100,9

103,8

105,3

1,5

+

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

113,8

114,9

117,7

2,8

++

Bygg- & anläggning

95,1

95,4

96,6

1,2

-

Detaljhandel

96,5

99,9

96,7

-3,2

-

Tjänstesektorn

90,7

94,8

95,4

0,6

-

Hushåll

94,1

97,1

97,1

0,0

-

Mikroindex hushåll

95,3

99,9

98,9

-1,0

-

Makroindex hushåll

94,5

97,8

98,7

0,9

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.