2020-11-26

Konjunkturbarometern november 2020

Detaljhandeln föll tillbaka i november

Barometerindikatorn steg från 96,0 i oktober till 97,5 i november. Ökningen förklaras av starkare signaler från framför allt tillverkningsindustrin. Att inte indikatorn steg ytterligare beror på svagare signaler från detaljhandeln som föll med 7,6 enheter.

De senaste månadernas uppgång i tillverkningsindustrins konfidensindikator fortsätter och indikatorn steg ytterligare 4,2 enheter i november. Framför allt är det industriföretagens omdömen om färdigvarulagren som förklarar uppgången. Men även förväntningarna på kommande produktion samt synen på orderstockarna i nuläget bidrar till uppgången.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med 1,7 enheter i november. Anledningen till uppgången är att byggföretagens syn på orderstockarnas storlek har förbättrats.

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk med 7,6 enheter i november. Samtliga ingående frågor bidrar till fallet men företagens förväntningar på försäljningsvolymen bidrar mest. Sett till bransch är det handel med motorfordon och sällanköpsvaror som utvecklats sämre.

Indikatorn för tjänstesektorn är i stort sett oförändrad i november. Frågorna om utvecklingen av företagens verksamhet och efterfrågan på företagens tjänster driver upp indikatorn samtidigt som förväntningarna på företagens tjänster trycker tillbaka indikatorn. En bransch som faller kraftigt är hotell och restaurang som faller med hela 21 enheter jämfört med oktober.

Hushållens konfidensindikator föll med 0,9 enheter till 88,3. Nedgången förklaras av att förväntningarna på såväl den egna ekonomin som för Sverige som helhet blivit mer negativa. Makroindex, som sammanfattar hushållens syn på den svenska ekonomin, föll med nästan 3 enheter. Samtidigt steg mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på den egna ekonomin, något jämfört med oktober.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Fördjupning

Från och med november 2020 har insamlingsmetoden till Konjunkturbarometern hushåll ändrats. Konsekvensen av bytet för barometerindikatorn och för hushållens konfidensindikator är liten och påverkar inte någon tolkning av resultaten. Läs mer i fördjupningen:
Byte av insamlingsmetod för konjunkturbarometern hushåll. Pdf, 606.4 kB.

Data för konjunkturbarometern hushåll, före kombinerad insamling finns under hushåll / historiska serier.

Indikatorer


Sep

2020

Okt

2020

Nov

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

94,5

96,0

97,5

1,5

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

105,6

106,4

110,6

4,2

++

Bygg- & anläggning

89,8

93,2

94,9

1,7

-

Detaljhandel

106,4

107,6

100,0

-7,6

=

Tjänstesektorn

86,9

88,6

88,7

0,1

--

Hushåll

88,0

89,2

88,3

-0,9

--

Mikroindex hushåll

89,7

87,8

88,5

0,7

--

Makroindex hushåll

89,0

90,7

88,0

-2,7

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.