2020-10-28

Konjunkturbarometern oktober 2020

Ljusare signaler från samtliga sektorer

Barometerindikatorn steg ytterligare i oktober, till 96,3 från 94,5 månaden innan. Efter vårens bottennotering på 61,2 i april har nu indikatorn stigit sex månader i rad. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen bidrog till oktober månads uppgång.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg 1,3 enheter i oktober. I september var det framförallt de högre förväntningarna på framtida produktion som förklarade uppgången. Uppgången i oktober förklaras istället av en mer positiv syn på både nuvarande lagersituation och orderstock.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg med nästan tre enheter i oktober. Mindre pessimistiska anställningsplaner bidrar mest till uppgången men synen på orderstockarnas storlek i nuläget har också förbättrats i oktober.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 2,4 enheter i oktober. Det är handel med motorfordon som ensam förklarar ökningen. Dagligvaruhandeln är fortsatt stark, men har tillsammans med handeln med drivmedel utvecklats negativt i oktober.

Tjänstesektorns indikator är fortsatt den indikator som visar på det svagaste läget. I oktober ökade indikatorn med 1,4 enheter till 88,4. Uppgången förklaras av stigande förväntningar på framtida efterfrågeutveckling samt något mindre negativa signaler rörande nuvarande efterfrågan.

Hushållens konfidensindikator steg med 1,6 enheter till 90,0. Uppgången förklaras främst av att hushållen har blivit mer optimistiska om utvecklingen av sin egen ekonomi de kommande tolv månaderna. För sjätte månaden i rad är det färre hushåll som tror att arbetslösheten under det närmaste året kommer att öka.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Aug

2020

Sep

2020

Okt

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

88,0

94,5

96,3

1,8

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

99,1

105,5

106,8

1,3

+

Bygg- & anläggning

94,0

89,8

92,7

2,9

-

Detaljhandel

99,1

106,4

108,8

2,4

+

Tjänstesektorn

79,5

87,0

88,4

1,4

--

Hushåll

85,8

88,4

90,0

1,6

-

Mikroindex hushåll

87,9

89,5

88,4

-1,1

--

Makroindex hushåll

87,0

90,6

92,2

1,6

-


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.