2020-07-29

Konjunkturbarometern juli 2020

Fortsatt svagt stämningsläge trots uppgång i juli

En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Barometerindikatorn steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4. Trots uppgången ligger indikatorn på en fortsatt mycket låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till uppgången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg ytterligare i juli och i likhet med föregående månad är det förväntningar om framtida produktion som förklarar uppgången. Indikatorerna både för företag inom investeringsvaruindustrin som inom konsumtionsvaruindustrin befinner sig nu vid eller nära sitt historiska genomsnitt.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har ökat med nästan tre enheter jämfört med förra månadens nivå. Förklaringen till uppgången är högre förväntningar på orderstockarnas framtida utveckling.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med hela elva enheter juli. Den huvudsakliga grunden till ökningen är främst ett minskat missnöje med varulagren.

Även konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg kraftigt men är trots det på en fortsatt historiskt låg nivå. Liksom de senaste månaderna förklaras uppgången återigen av en mindre negativ syn på framtida efterfrågeutveckling.

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt i juli och pekar på en fortsatt mycket låg nivå. Nedgången förklaras i synnerhet av hushållens mer negativa inställning till kapitalvaruinköp i nuläget men även en mer negativ syn på den svenska ekonomin nu.

Länk till extrafrågorna gällande covid-19

Indikatorer


Maj

2020

Jun

2020

Jul

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

64,8

75,3

83,4

8,1

--

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

77,0

89,3

95,7

6,4

-

Bygg- & anläggning

89,1

89,8

92,6

2,8

-

Detaljhandel

76,7

85,7

96,7

11,0

-

Tjänstesektorn

54,1

61,9

73,3

11,4

--

Hushåll

77,5

84,1

83,3

-0,8

--

Mikroindex hushåll

81,0

87,5

88,6

1,1

--

Makroindex hushåll

76,8

84,7

84,1

-0,6

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.