2020-06-24

Konjunkturbarometern juni 2020

Trots bred uppgång i juni är läget mycket svagare än normalt

En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Barometerindikatorn steg med 10,8 enheter till 75,2 i juni. Efter det historiska fallet i april har de ingående sektorernas indikatorer fortsatt att öka under juni. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg nästan 13 enheter i juni men ligger fortfarande klart under det historiska genomsnittet. Framför allt är det investeringsvaruindustrin som bidrar till uppgången. Ökningen förklaras främst av kraftigt uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt.

Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet har ökat med 0,9 enheter jämfört med förra månaden och pekar på ett fortsatt mycket svagare stämningsläge än normalt. Förväntningarna på orderstockarnas utveckling är fortfarande mycket låga.

Detaljhandelns konfidensindikator ökade med drygt åtta enheter i juni. Indikatorn ligger trots uppgången långt under det normala. I likhet med tillverkningsindustrin så är det mindre negativa förväntningar om framtida försäljningsvolym som förklarar uppgången.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg med 8,1 enheter till 61,8. Detta är mer än tio enheter lägre än den lägsta nivån under finanskrisen. Liksom förra månaden förklaras uppgången i indikatorn av mindre pessimistiska förväntningar på efterfrågan på företagens tjänster.

Hushållens konfidensindikator steg till 84,0 i juni, vilket pekar på en fortsatt mycket låg nivå. Alla ingående frågor i indikatorn bidrog till ökningen, ökningen beror emellertid främst på att hushållen har blivit mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna.

Fördjupning

Industrins kapacitetsutnyttjande – KI och SCB, två sidor av samma mynt? Pdf, 165.1 kB.

Indikatorer


Apr

2020

Maj

2020

Jun

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

60,4

64,4

75,2

10,8

--

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

71,3

76,4

89,1

12,7

--

Bygg- & anläggning

92,7

89,0

89,9

0,9

--

Detaljhandel

74,2

76,7

85,0

8,3

--

Tjänstesektorn

51,0

53,7

61,8

8,1

--

Hushåll

74,5

77,7

84,0

6,3

--

Mikroindex hushåll

74,3

80,7

88,1

7,4

--

Makroindex hushåll

78,6

76,7

84,5

7,8

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.