2020-04-23

Konjunkturbarometern april 2020

Kraftigaste fallet någonsin för Barometerindikatorn i april

Barometerindikatorn föll med hela 34 enheter från 92,5 i mars till 58,6 i april. Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig nu åtta enheter lägre än den lägsta nivån under finanskrisen. Fallet under april är större än något som tidigare har observerats. Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen har bidragit till fallet, men kraftigast föll tjänstesektorn. Där har indikatorn fallit med 37,6 enheter och befinner sig nu på rekordlåga 47,8.

För tillverkningsindustrin, detaljhandeln, tjänstesektorn och för hushållen är fallet under april historiskt. Inte ens under finanskrisen var fallet för dessa konfidensindikatorer så kraftigt under en enskild månad.

Tillverkningsindustrins indikator föll med drygt 30 enheter till 70,5. Det som framför allt förklarar nedgången är svagare produktionsplaner.

Detaljhandelns konfidensindikator föll med 31 enheter till 74,3. Trots de allmänt kraftiga fallen finns det branscher som går mot strömmen. Dagligvaruhandeln är en sådan bransch. Indikatorn för denna bransch är på den högsta nivån någonsin.

Tjänstesektorns konfidensindikator är den indikator i näringslivet som föll kraftigast och den föll med nästan 38 enheter till 47,8. Indikatorn för tjänstesektorn är nu klart under den lägsta nivån som uppmättes under finanskrisen. Den enskilda bransch som fallit mest i tjänstesektorn är hotell och restauranger där indikatorn hamnade på drygt 44.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet är den sektor som fortfarande är förhållandevis opåverkad av covid-19. Indikatorn föll med drygt sex enheter för att hamna på 93.

Hushållens indikator föll även den jämförelsevis mycket i april. Tillsammans med det stora fallet i mars har indikatorn sjunkit med mer än 25 enheter på två månader.

Indikatorer


Feb

2020

Mar

2020

Apr

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

99,4

92,5

58,6

-33,9

--

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

104,4

100,8

70,5

-30,3

--

Bygg- & anläggning

100,9

99,4

93,0

-6,4

-

Detaljhandel

109,2

105,3

74,3

-31,0

--

Tjänstesektorn

92,7

85,4

47,8

-37,6

--

Hushåll

99,3

89,4

73,9

-15,5

--

Mikroindex hushåll

97,5

87,9

73,7

-14,2

--

Makroindex hushåll

90,3

85,2

78,4

-6,8

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.


 

Rapporten (i pdf format) kommer att publiceras den 29 april kl. 9:00