2020-01-29

Konjunkturbarometern januari 2020

Ljusare signaler från tillverkningsindustrin

Barometerindikatorn steg med 3,6 enheter till 97,1 i januari. Uppgången förklaras främst av starkare signaler från tillverkningsindustrin. Indikatorns nivå pekar dock fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg hela 7,0 enheter i januari till 101,8 och indikerar nu ett starkare läge än normalt inom industrin. Uppgången drivs främst av mer optimistiska produktionsplaner på tre månaders sikt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i stort sett oförändrad och pekar därmed också på ett något starkare stämningsläge än normalt. Det är fortsatt företagens omdömen om orderstockarna som är anledningen till att indikatorn ligger över sitt historiska genomsnitt.

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk något i januari men ligger trots det en bra bit över det normala. Det är, i likhet med föregående månad, framförallt starka signaler från företagen inom dagligvaruhandeln som bidrar till indikatorns höga nivå.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn steg 2,2 enheter till 93,2. Uppgången förklaras främst av en positivare syn på de senaste månadernas efterfrågeutveckling samt mer optimistiska förväntningar på kommande månaders efterfrågeutveckling. Konfidensindikatorns nivå tyder dock fortsatt på att läget inom tjänstesektorn är svagare än normalt.

Hushållens konfidensindikator föll med 2,1 enheter till 92,6 och pekar på ett mer dämpat stämningsläge än normalt. Nedgången beror främst på att hushållen har blivit mindre optimistiska om utvecklingen av den egna ekonomin de kommande tolv månaderna. Konfidensdikatorns låga nivå förklaras dock främst av pessimistiska förväntningar på utvecklingen av svensk ekonomi tolv månader framåt.

Indikatorer


Nov

2019

Dec

2019

Jan

2020

Diff

Läget

Barometerindikatorn

94,8

93,5

97,1

3,6

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

96,3

94,8

101,8

7,0

+

Bygg- & anläggning

103,0

102,5

102,0

-0,5

+

Detaljhandel

106,5

110,2

109,4

-0,8

+

Tjänstesektorn

94,3

91,0

93,2

2,2

-

Hushåll

92,1

94,7

92,6

-2,1

-

Mikroindex hushåll

93,4

98,2

93,6

-4,6

-

Makroindex hushåll

85,9

87,1

88,2

1,1

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.