2019-12-18

Konjunkturbarometern december 2019

Dystra signaler från tjänstesektorn

Barometerindikatorn minskade i december, från 94,6 till 93,3. Indikatorns nivå pekar på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin minskade något i december och är lägre än sitt historiska genomsnitt. Både insats- och investeringsvaruindustrin rapporterar om ett svagare läge än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i stort sett oförändrad och ligger därmed kvar något över det historiska genomsnittet. Det är husbyggarnas omdömen om orderstockarna som håller uppe indikatorn på en nivå över 100.

Detaljhandelns konfidensindikator steg ytterligare och ligger nu en bra bit över det normala. Både positivare signaler om de senaste månadernas försäljningsvolym och än mer optimistiska förväntningar på kommande månaders försäljningsvolym bidrog till uppgången i indikatorn. Det är framförallt företagen inom dagligvaruhandeln som rapporterar om ett mycket starkt stämningsläge.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn sjönk till 91,0 i december, vilket är den lägsta nivån sedan 2013. Alla frågor som ingår i konfidensindikatorn ligger under sina historiska genomsnitt.

Hushållens konfidensindikator steg i december men pekar fortsatt på ett mer dämpat stämningsläge än normalt. Hushållens förväntningar på utvecklingen av svensk ekonomi på tolv månaders sikt är fortsatt huvudorsaken till att konfidensindikatorn ligger under sitt historiska genomsnitt.

Indikatorer


Okt

2019

Nov

2019

Dec

2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

93,9

94,6

93,3

-1,3

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

96,4

95,7

94,5

-1,2

-

Bygg- & anläggning

103,2

103,2

102,7

-0,5

+

Detaljhandel

102,5

106,5

110,0

3,5

+

Tjänstesektorn

92,1

94,6

91,0

-3,6

-

Hushåll

92,8

92,0

94,1

2,1

-

Mikroindex hushåll

98,2

93,3

98,5

5,2

-

Makroindex hushåll

86,0

85,7

86,3

0,6

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.